Zapraszamy do kontaktu

VAT Wrocław 200 zł   VAT Bydgoszcz 200 zł   VAT Toruń 200 zł   VAT Lublin 200 zł   VAT Zielona Góra 200 zł   VAT Łódź 200 zł   VAT Kraków 200 zł   VAT Warszawa 200 zł   VAT Opole 200 zł   VAT Rzeszów 200 zł   VAT Białystok 200 zł   VAT Gdańsk 200 zł   VAT Gdynia 200 zł   VAT Katowice 200 zł   VAT Kielce 200 zł   VAT Olsztyn 200 zł   VAT Poznań 200 zł   VAT Szczecin 200 zł  
SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Jeśli zainteresowała Państwa przedstawiana problematyka, zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach z zakresu rachunkowości.
Aktualności podatkowe
Nowe warunki stosowania stawki 0% przy WDT - projektowana od 2013 r. zmiana przepisów
23 lipca 2012

Warunki, w których w obecnych przepisach ustawy o podatku od towarów i usług (art. 42 ust. 1) wewnątrzwspólnotowa dostawa podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%.

W obecnych przepisach ustawy o podatku od towarów i usług (art. 42 ust. 1) wewnątrzwspólnotowa dostawa podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem, że:

  1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;
  2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Ponadto z art. 13 ust. 6 ustawy o VAT wynika, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97.

Z powyższych przepisów wynika, że zastosowanie stawki 0% przy WDT jest uzależnione od kilku warunków:

• dokonującym dostawy wewnątrzwspólnotowej musi być podmiot, który w momencie tej dostawy jest zarejestrowany jako podatnik czynny VAT UE,
• podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej,
• faktura dokumentująca ww. dostawę musi zawierać numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nabywcy oraz numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych dostawcy,
• podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

W nowoprojektowanym przepisie art. 42 ust. 1 ustawy o VAT stwierdza się, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatkowej 0 %, pod warunkiem że podatnik:

  1. dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
  2. przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju,
  3. składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Podstawową zmianą w stosunku do obecnego stanu prawnego jest rezygnacja z konieczności zarejestrowania się dostawcy jako podatnik VAT UE już w dacie dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej na rzecz warunku zarejestrowania się podatnika jako podatnika VAT UE najpóźniej w momencie składania deklaracji podatkowej, w której wykazuje się ową dostawę wewnątrzwspólnotową.

Oznacza ona, że możliwość zastosowania stawki 0% będzie istniała również wówczas, gdy podatnik dokona rejestracji jako podatnik VAT UE (później niż w momencie dokonania dostawy) w momencie składania deklaracji VAT-7 z wykazaną dostawą wewnątrzwspólnotową. Zmiana ta uwzględnia orzecznictwo krajowe, które kwestionuje uzależnienie stosowania stawki 0% od rejestracji przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jak i orzecznictwo ETS, w szczególności orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21.10.2010 r. w sprawie C-385/09 Nidera Handelscompagnie BV przeciwko Krajowej Dyrekcji ds. Podatków przy Ministerstwie Finansów Republiki Litewskiej, w którym Trybunał stwierdził, że: „wykładni Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia się ona temu, by podatnik podatku od wartości dodanej, który spełnia materialnoprawne przesłanki odliczenia tego podatku, zgodnie z przepisami tej Dyrektywy, i który uzyskał identyfikację dla celów podatku od wartości dodanej w rozsądnym terminie od wykonania czynności uprawniających go do odliczenia, mógł zostać pozbawiony możliwości wykonywania tego prawa przez ustawodawstwo krajowe, które zakazuje odliczania podatku od wartości dodanej zapłaconego przy nabyciu towarów z tego względu, że podatnik ten nie uzyskał identyfikacji dla celów podatku od wartości dodanej przed ich wykorzystaniem w ramach swej działalności podlegającej opodatkowaniu”.

Trybunał stwierdził, że jeżeli dokonanie czynności w postaci wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie jest kwestionowane, to sam fakt niezarejestrowania się dostawcy jako podatnika VAT UE nie może decydować o pozbawieniu prawa do zastosowania stawki podatku 0 %, w sytuacji gdy podatnik dokona takiej rejestracji i rejestracja odbędzie się „w rozsądnym terminie”.

Wobec tego, skoro w warunki materialnoprawne zostaną spełnione (nastąpi rejestracja w rozsądnym terminie), to organ podatkowy powinien przyjąć, że możliwe jest zastosowanie stawki 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, tym bardziej że dostawa została opodatkowana w państwie, w którym nastąpiła ostateczna konsumpcja przedmiotu dostawy. Ten „rozsądny termin” w projekcie został zamieniony na dzień złożenia deklaracji z wykazaną transakcją WDT.

Kolejną zmianą jest odstąpienie od warunku podania numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nabywcy, jak i dostawcy na fakturze sprzedaży jako warunku sine qua non stosowania stawki 0%. Oczywiście dane takie zgodnie z nowoprojektowanym art. 106e ust. 1 pkt 4 i 5 faktura musi zawierać, jednak brak tych informacji nie przekreśli możliwości zastosowania stawki 0% przy WDT, jeśli pozostałe warunki wskazane w art. 42 ust. 1 będą spełnione.

Należy dodać, że zmiana polegająca na dodaniu pkt 3 w ustępie 1 art. 42 spowodowała modyfikację art. 13 ust. 6 ustawy o VAT.


Aktualna promocja:
Zobacz także: