Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Brak obowiązkowego split payment to znaczne sankcje
4 października 2019
Ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1751) od 1 listopada 2019 r. do ustawy o VAT zostanie wprowadzony obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment).

Mechanizm ten będzie obowiązkowy w sytuacji opłacania faktur o wartości (wg Ministerstwa Finansów) brutto przekraczającej 15.000 zł, o ile na fakturze takiej znajdą się towary lub usługi wskazane w nowo dodanym załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Ustawodawca chcąc uniknąć przypadków omijania lub niestosowania obowiązkowego split payment wprowadza dla sprzedawców i nabywców sankcje, które mają na celu zmobilizować podatników do prawidłowego stosowania mpp.

Dzisiaj zajmiemy się konsekwencjami u nabywców.

Zgodnie z nowym art. 108a ust. 7 ustawy o VAT: w przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z naruszeniem ust. 1a, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Jeśli więc podatnik, będący innym podatnikiem niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie, nie dokona płatności za fakturę o wartości powyżej 15.000 zł brutto na której są wyszczególnione towary lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT wówczas podatnik ten będzie musiał uiścić na rzecz organu podatkowego sankcję (dodatkowe zobowiązanie podatkowe) w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność.

Tak więc sankcja będzie obliczana wyłącznie od kwoty samego podatku na fakturze, jednak nie od całości kwoty podatku (choć i tak może się stać), lecz o tej części podatku dotyczącego towarów i usług zawartych na fakturze, które zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy.

Należy pamiętać, ze ustalenie samej sankcji wymaga wszczęcia przez urząd skarbowy postępowania podatkowego. Więc decyzja w tej sprawie nie może być wydana nagle – z zaskoczenia.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą indywidualnie nie będą karane sankcją, gdy za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.

Sankcja dla pozostałych podatników (innych niż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) również nie będzie ustalana, gdy dostawca lub usługodawca rozliczy całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która została zapłacona z naruszeniem mechanizmu podzielonej płatności. Wynika to z art. 108a ust. 8 ustawy o VAT. Oznacza to, że zapłacenie całego podatku wynikającego z faktury, która nie została zapłacona w mpp przez nabywcę będzie powodowało konieczność odstąpienia przez urząd skarbowy od ustalenia sankcji wobec nabywcy.

Oczywiście nabywca nie powinien opierać się na możliwości zapłaty przez sprzedawcę podatku, gdyż może się zdarzyć, że sprzedawca jej jednak nie uiści do urzędu skarbowego.

Na koniec warto również dodać, że nawet gdy sprzedawca rozliczy podatek z tej faktury i zapłaci go do urzędu skarbowego, a nabywca nie zapłaci za fakturę w mechanizmie podzielonej płatności, to i tak nabywca może zostać ukarany z ustawy Kodeks karny skarbowy.

Zgodnie z nowo dodawanym od 1 listopada 2019 r. przepisem art. 57c. § 1: Podatnik, który wbrew obowiązkowi dokonuje płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Natomiast § 2 tej regulacji wskazuje, że: w wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Z powyższego wynika, że nawet rozliczenie podatku przez sprzedawcę narazi nabywcę na potencjalne sankcje, już nie z ustawy o VAT, lecz z ustawy Kodeks karny skarbowy.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.