Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Ceny transferowe
Ceny transferowe - regulacje prawne i ich modyfikacje w latach 2020-2023 a wpływ na praktyczne spełnienie obowiązków dokumentacyjnych

Nasze szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z regulacjami w zakresie cen transferowych, które w ostatnich latach podlegają dynamicznym modyfikacjom.

W ostatnich latach rynkowość operacji realizowanych z udziałem podmiotów powiązanych stała się jednym z głównych obszarów zainteresowania organów podatkowych w ramach przeprowadzanych kontroli. Potwierdzeniem skuteczności takich kontroli potwierdzają chociażby statystyki wskazujące na wartość przypisów określonych przez ww. organy. Dlatego też organy ustawodawca dokonuje wielu zmian przepisów regulujących obowiązki dokumentacyjne podmiotów powiązanych, a co więcej tematyka ta jest przedmiotem licznych interpretacji i wyroków, które również nie są jednolite.

W ramach niniejszego szkolenia nasi trenerzy pomogą Państwu zarówno określić do jakich zdarzeń należy przygotować dokumentację cen transferowych w ostatnich latach, ale także punkt widzenia organów podatkowych na tę kwestię. Bardzo ważnym elementem szkolenia jest również teoretyczne określenie budowy dokumentacji podatkowej w każdym jej elemencie, a także omówienie jak w praktyce mają wyglądać ww. elementy, jak również cała dokumentacja, na podstawie przykładów zawartych w omawianej w trakcie szkolenia prezentacji. W ramach ww. dyskusji Trenerzy wskazywać będą również, jak budować ww. dokumentację, aby minimalizować ryzyko sporu z organami podatkowymi.

Oczywiście podczas szkolenia prowadzący nie tylko odpowiedzą na zadane przez Państwa pytania, ale również będą służyli radą w ramach identyfikacji zakresu obowiązków Państwa organizacji w obszarze cen transferowych oraz udziela wskazówek do sposobu przygotowania dokumentacji w konkretnych przypadkach wskazanych przez Uczestników.

Prowadzący:
Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

30 czerwca 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

28 września 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

6 grudnia 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Identyfikacja transakcji i zdarzeń podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu w świetle regulacji ustawowych oraz w praktyce organów podatkowych:

 1. zakres obowiązujący od roku 2019 (m.in. zdefiniowanie pojęcia transakcji kontrolowanej),
 2. modyfikacje definicji transakcji i zdarzeń w latach 2020-2022,
 3. zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego.

2. Identyfikacja podmiotów powiązanych w świetle regulacji ustawowych oraz w praktyce organów podatkowych:

 1. Podmioty powiązane kapitałowo i personalnie w latach 2019 - 2022, a w tym:
 • powiązania bezpośrednie i pośrednie,
 • co oznacza wywieranie znaczącego wpływu?
 • powiązanie kapitałowe,
 • powiązanie organizacyjne,
 • powiązanie zarządcze,
 • powiązanie rodzinne,
 • powiązania osobowe,
 • pozostałe rodzaje powiązań,
 • praktyczne przykłady.
 1. Podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.

3. Limity dokumentacyjne transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:

 1. limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji, w tym:
 • obrót towarowy,
 • obrót usługowy,
 • usługi finansowe itp.,
 • umowa spółki osobowej i wspólnego przedsięwzięcia,
 • obrót instrumentami finansowymi,
 • rozliczenie z zagranicznym zakładem,
 • rozliczenia z podmiotami z rajów podatkowych.
 1. weryfikacja przekroczenia limitów w praktyce,
 2. analiza skomplikowanego i zmiennego orzecznictwa w tym zakresie.

4. Dokumentacja lokalna (Local File), w tym jej elementy:

 1. opis podmiotu powiązanego,
 2. strategia,
 3. analiza funkcjonalna w tym:
 4. analiza finansowa
 5. informacje finansowe,
 6. załączniki.

5. Dokumentacja grupowa (Master File), w tym jej elementy:

 1. kto jest zobowiązany do jej posiadania?
 2. opis grupy;
 3. opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy;
 4. opis istotnych transakcji finansowych tej grupy;
 5. informacje finansowe i podatkowe tej grupy. przedstawienie zmian w formie listy nowych elementów dokumentacji.

6. Obowiązki sprawozdawcze wprowadzone, w tym:

 • omówienie dokumentu TP-R,
 • oświadczenia w zakresie dokumentacji cen transferowych,
 • raportowanie wg krajów, tj. CBCR oraz CBCP
 • zasady i terminy raportowania.

7. Ceny transferowe a obowiązki z zakresu raportowania schematów podatkowych MDR.

8. Nowe obowiązki i zagadnienia 2021-2023:

 • Nowe regulacje od stycznia 2022 r. - Polski Ład w cenach transferowych:
 • fakultatywne sporządzenia analiz porównawczych,
 • zmiana terminów raportowania,
 • zmiana w definicjach,
 • żądanie organu podatkowego na przedstawienie dokumentacji dotyczącej cen transferowych,
 • oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych,
 • omówienie pozostałych istotnych zmian.
 • Transakcje z limitem 500 000 zł:
 • adresaci nowego obowiązku,
 • procedura należytej staranności,
 • zmiany i wykluczenia 2023.
 • Kolejne zmiany wprowadzone z mocą wsteczną i obowiązujące od stycznia 2023 r.:
 • zmiany w zakresie transakcji z rajami podatkowymi,
 • zmiany w zakresie transakcji „pośredniorajowych”,
 • nowe wyłączenia z obowiązku dokumentacyjnego,
 • zmiany w zakresie TP-R oraz ORD-U.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail [email protected].