Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
CIT-8 wraz z danymi z informacji IFT
11 kwietnia 2022
Do końca czerwca 2022 roku podatnicy mają czas na złożenie deklaracji CIT-8 za 2021 rok. Jednak inne podatkowe formularze takie jak IFT-2 miały standardowy termin złożenia za 2021 rok, a więc do 31 marca 2022. CIT-8 jest powiązany z formularzem IFT, poprzez właściwe wypełnienie załącznika CIT-8/O. Informację IFT składa się do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Część F formularza CIT-8/O obejmuje dane informacyjne. W tej części wskazać należy dane o wypłatach dokonanych zagranicznym osobom prawnym niemającym siedziby na terytorium Polski oraz o pobranym od nich podatku. Kwoty, o których mowa w art. 21 ustawy CIT to podstawa opodatkowania podatkiem u źródła osób prawnych. Kwoty te będą zatem odpowiadały kwotom wskazanym w informacjach IFT-2R (Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), gdyż w tej informacji wskazuje się podatek pobrany od osób prawnych.

W interpretacji indywidualnej z 28.02.2020 r., 0114-KDIP3-2.4011.638.2019.3.JK2, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że w przypadku istnienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a krajem rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta na płatniku ciąży obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej również wspólników spółek transparentnych podatkowo. Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 3d ustawy CIT, który stanowi, że informację IFT sporządzają i przekazują również podmioty, które nie były zobowiązane do poboru podatku u źródła w związku z brzmieniem stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dodatkowo, oprócz IFT należy również złożyć CIT-10Z. Termin na złożenie deklaracji CIT-10Z dla płatników mających rok podatkowy równy z kalendarzowym upłynął 31.01.2022 r. Obowiązek złożenia deklaracji CIT10Z i informacji IFT-2R jest związany z dokonaniem wypłat należności licencyjnych a nie z okolicznością rzeczywistej zapłaty podatku dlatego też, jeżeli podatnik dokonał przykładowo zakupu licencji do dalszego jej wykorzystania w 2021 r. to był zobowiązany do poboru podatku u źródła z tego tytułu w 2021 r. i tym samym powinien złożyć przedmiotowe deklaracje/informacje w 2022 r. Dopuszczalna jest zapłata należności poprzez kompensatę wzajemnych wierzytelności.  Fakt wyboru takiej formy płatności w żaden sposób nie wpływa na sposób rozliczenia podatkowego. Rozliczenia takiego należy dokonać na analogicznych zasadach na jakich dokonuje się rozliczeń należności płatnych w pieniądzu.

Natomiast płatności dokonywane przez podatnika w zakresie zakupu licencji użytkownika końcowego, co do zasady nie stanowią należności licencyjnych. Nie stanowią ich bowiem takie opłaty, w zamian, za które nie nabywa się praw autorskich bądź praw do dysponowania nimi w stosunku do przedmiotu licencji, a nabywca nie będzie dokonywał dalszej odsprzedaży przedmiotu licencji bądź nie będzie udzielał sublicencji. Zakup egzemplarza w celu korzystania na własne potrzeby nie jest równoznaczny z nabyciem licencji, czy też przeniesieniem praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim. Oznacza to, że firma dokonując zapłaty, nie ma obowiązku odprowadzania jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego. Podmiot nie musi zatem uzyskiwać od kontrahentów certyfikatów ich rezydencji podatkowej oraz składać informacje IFT-1/IFT-1R oraz IFT- 2/IFT-2R.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.