Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Czy wydawanie posiłków może korzystać ze zwolnienia z VAT?
12 października 2018
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z dnia 5 października 2018 r. nr 0114-KDIP1-1.4012.421.2018.2.AM rozstrzygnął o zakresie zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT do nieodpłatnej darowizny wytwarzanych posiłków z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego.

Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która prowadzi działalność gospodarczą ogniskującą się wokół prowadzenia barów mlecznych, to jest produkcji i wydawania prostych, ciepłych, smacznych oraz niedrogich dań dla szerokiego kręgu konsumentów. Do Spółki zwróciły się organizacje pożytku publicznego z pytaniem, czy byłaby gotowa oraz czy byłaby w stanie przekazywać nieodpłatnie posiłki na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Spółka zaznaczyła jednak, że nie oferuje dostawy produktów wskazanych w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT, gdyż zajmuje się produkcją i sprzedażą gotowych posiłków w swoich lokalach gastronomicznych. Spółka klasyfikuje wykonywane przez siebie czynności do PKWiU 56.10.13. Są to usługi przygotowywania i podawania posiłków w lokalach samoobsługowych.

Spółka zadała pytanie, czy nieopłatne wydawanie w barze mlecznym posiłków (produktów spożywczych, z wyjątkiem napojów alkoholowych zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%) na podstawie zawartej z organizacją pożytku publicznego umowy darowizny osobom posiadającym znak legitymacyjny wydany przez taką organizację pożytku publicznego w ramach jej działalności charytatywnej będzie uprawniało do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT?

Zdaniem Spółki, nieopłatne wydawanie w prowadzonym barze mlecznym produktów spożywczych będzie uprawniało Spółkę do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług darowizny artykułów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Organ wskazał, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Organ zauważył, iż Spółka wskazała, że na podstawie zawartej umowy darowizny zobowiąże się do nieodpłatnego wydawania w swoich barach mlecznych i poprzez swoich pracowników posiłków osobom posiadającym znak legitymacyjny otrzymany od organizacji pożytku publicznego. Posiłki te Spółka zaklasyfikowała wyłącznie do symbolu PKWiU 56.10.13 „usługi przygotowywania i podawania posiłków w lokalach samoobsługowych”.

Zatem w analizowanej sprawie Spółka nie będzie dokonywała dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, natomiast będzie dokonywała nieodpłatnego świadczenia usług polegających na przygotowywaniu i wydawaniu posiłków.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy na tle powołanych przepisów prawa nie można zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że będzie ona mogła skorzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 16 w związku z art. 43 ust. 12 ustawy o VAT, z uwagi na brak spełnienia określonych w tych przepisach warunków zwolnienia.

Zaznaczyć należy, że pojęcia używane do opisania zwolnień w podatku VAT powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady. Jednakże interpretacja tych pojęć musi być zgodna z celami, jakim służą owe zwolnienia. Tylko łączne spełnienie warunków określonych w analizowanych przepisach art. 43 ust. 1 pkt 16 w związku z art. 43 ust. 12 ustawy o VAT uprawnia podatnika do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. W sytuacji, gdy którakolwiek z przesłanek nie zostanie spełniona podatnik nie będzie mógł skorzystać z tego zwolnienia.

W rozpatrywanym przypadku nie zostaną spełnione warunki zwolnienia zdefiniowane w powołanym art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika bowiem, że aby skorzystać z tego zwolnienia należy m.in. dokonać dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są produkty spożywcze na rzecz organizacji pożytku publicznego. W analizowanej sprawie dojdzie natomiast do nieodpłatnego przekazania usług przygotowywania i podania posiłków zaklasyfikowanych do PKWiU 56.10.13. W rozpatrywanym przypadku nie wystąpi zatem dostawa towarów na rzecz organizacji pożytku publicznego, ale nieodpłatne świadczenie usług na rzecz osób posiadających znak legitymacyjny otrzymany od organizacji pożytku publicznego.

Powyższe skutkowało uznaniem stanowiska Spółki za nieprawidłowe.

oprac.: Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.