Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy wprowadzającej obowiązkowy split payment
12 lipca 2019
W konsekwencji wydania przez Radę Unii Europejskiej w dniu 18 lutego 2019 r. decyzji wykonawczej 2019/310, w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2019.51.19 z dnia 2019.02.22), dotyczącej możliwości przyjęcia przez Polskę obowiązkowego mechanizmu split payment Rada Ministrów w dniu 2 lipca 2019 r. przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Projektowane przepisy mają wejść w życie z dniem 1 września 2019 r.

Nowelizacja przewiduje uchylenie trzech załączników do ustawy o VAT, tj. załącznika nr 11 zawierającego wykaz towarów objętych odwrotnym obciążeniem w transakcjach krajowych, załącznika nr 14 zawierającego wykaz usług (głównie budowlanych) tym samym mechanizmem oraz załącznika nr 13 dotyczącego towarów objętych odpowiedzialnością solidarną. W ich miejsce wprowadzony zostanie załącznik nr 15 do ustawy o VAT, w którym zawarty będzie wykaz towarów i usług w odniesieniu do których przy zapłacie obowiązkowy będzie mechanizm podzielonej płatności.

Załącznik nr 15 do ustawy, poza towarami i usługami przeniesionymi z ww. załączników, zawierać będzie również towary, które do tej pory nie były objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia albo solidarną odpowiedzialnością. Będą wśród nich m.in.:

  • węgiel kamienny i brunatny,
  • brykiet z węgla kamiennego i brunatnego,
  • koks i półkoks,
  • telewizory,
  • wszystkie komputery (również stacjonarne),
  • części i akcesoria do samochodów i motocykli,
  • pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne do samochodów,
  • akumulatory elektryczne, aparaty fotograficzne i kamery cyfrowe,
  • urządzenia elektryczne i ich części oraz akcesoria.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe w relacjach pomiędzy podatnikami i wyłącznie w zakresie faktur, w których wartość brutto przekracza 15.000 zł, i w których ujęte są towary lub usługi wymienione w dodawanym załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Projekt zakłada, że podatnicy dokonujący sprzedaży lub nabycia towarów i usług z załącznika nr 15 będą zobligowani posiadać rachunek rozliczeniowy. Nie będą więc mogli, tak jak dotychczas, unikać split payment poprzez korzystanie z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Elementem identyfikującym obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności do danej transakcji będzie odpowiednia informacja zamieszczona przez sprzedawcę na fakturze.

Brak takiej adnotacji będzie skutkował dla sprzedawcy 30% sankcją. Również sankcją taką będzie objęty nabywca, który nie zapłaci za fakturę z towarami lub usługami z załącznika nr 15 przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Zarówno w obowiązkowym, jak i dobrowolnym mechanizmie podzielonej płatności możliwe będzie opłacanie z rachunku VAT, nie tylko podatku VAT – jak to ma miejsce obecnie – ale również innych należności, tj.: CIT, PIT, akcyzy, cła oraz składek ZUS.

Możliwe będzie stosowanie mechanizmu podzielonej płatności do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury. Ponadto zaproponowano przepisy umożliwiające dokonywanie jednym komunikatem przelewu płatności za więcej niż jedną fakturę, choć zaproponowane rozwiązanie trudno uznać za wzorcowe.

Istotnie zmienią się również zasady stosowania odpowiedzialności solidarnej na podstawie art. 105a ustawy o VAT.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.