Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Drastyczna podwyżka górnego limitu mandatów skarbowych
23 kwietnia 2021
W 2021 r. sprawcy czynu zabronionego jakim jest wykroczenie skarbowe może być wymierzona kara grzywny w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej – art. 48 § 1 ustawy Kodeks karny skarbowy. Obecnie kara grzywny może wynosić od 280 zł do 56.000 zł.

Natomiast mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (art. 48 § 2 kks), czyli w granicach od 280 zł do 5.600 zł.

Treść przywołanego art. 48 § 2 ustawy Kodeks karny skarbowy radyklanie się zmieni od 1 maja 2021 r.

Ustawodawca, jak i projektodawca, czyli Ministerstwo Finansów, ukryli ważną zmianę ww. ustawy w ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 694), gdzie w art. 5 pkt 5, który zmienia art. 48 § 2 kks wskazano, że: „mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia”. Przepis ten wchodzi w życie 1 maja 2021 r. i właśnie od tej daty urzędy skarbowe, czy celno-skarbowe są uprawnione do wymierzenia kary grzywny mandatem karnym od 280 zł do 14.000 zł.

Drastyczny wzrost górnego limitu mandatu karnego z 5.600 zł na 14.000 zł Ministerstwo Finansów uzasadniało następująco: „Proponuje się w tym przepisie podniesienie wysokości górnej granicy kary grzywny orzekanej w postępowaniu mandatowym. Jest to realizacja postulatów praktyki, która dostrzega konieczność objęcia tym postępowaniem szerszego zakresu czynów zabronionych kwalifikowanych jako wykroczenie skarbowe. Zmiana ta powinna również posłużyć odciążeniu sądów w sprawach o wykroczenia skarbowe, gdy weźmie się pod uwagę, że brak możliwości zastosowania adekwatnej do czynu sankcji przez organ mandatowy skutkuje koniecznością występowania do sądu z aktem oskarżenia lub z wnioskiem o wyrażenie zgody na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.”.

Podniesienie górnego limitu mandatu karnego ponad dwukrotnie będzie zapewne wykorzystywane przez pracowników organów podatkowych w drobnych w sprawach podatkowych, tak aby wymierzyć sprawcy wyższy mandat i poprawić finanse państwowe. Alternatywą dla sprawcy będzie odmowa przyjęcia mandatu i skierowanie sprawy na drogę postępowania w sądzie karnym, co zapewne będzie się łączyło z wydatkami na obrońcę i straconym czasem w sądzie. Trzeba będzie starać się udowadniać, że albo sprawcy nie można przypisać winy, albo społeczna szkodliwość czynu jest znikoma. Jednak postępowanie w sądzie zawsze wiąże się z ryzykiem i dodatkowym stresem.

Tym niemniej przemycanie drastycznych podwyżek limitu dla mandatów karnych wykorzystując okazję zmiany innych ustaw, w tym wypadku ustawy akcyzowej, oraz uzasadniając to w sposób lakoniczny, gdzie jak się wydaje, głównym celem podwyżki jest cel fiskalny należy ocenić negatywnie.

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.