Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Gospodarka odpadami w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian od 01 stycznia 2020.
 20 marca 2020

Od stycznia 2018 r. funkcjonuje Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO, aktualnie baza pełni funkcję rejestru podmiotów. Do przedmiotowego rejestru powinny być wpisane prawie wszystkie podmioty, poza nielicznymi wyjątkami. Natomiast od 1 stycznia 2020 r. w ramach BDO zostanie uruchomiony moduł do sprawozdawczości i do ewidencji odpadów, który uniemożliwi przekazywanie odpadów na obecnie obowiązujących zasadach. Szkolenie porusza również tematy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579), która to wprowadziła m. in. zmiany tzw. opłaty recyklingowej dotyczącej wprowadzania toreb z tworzywa sztucznego przez jednostki handlowe

Cel

Przedstawienie nadchodzących zmian związanych z bazą BDO, dotyczących prawie każdej działalności i praktycznych konsekwencji nowych obowiązków. Case study dla różnych podmiotów uczestniczących w gospodarce odpadami m. in. wytwórców odpadów, wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlowe podlejących tzw. opłacie recyklingowej. Rozwiązanie indywidualnych problemów uczestników szkolenia.

Zapoznanie uczestników z aktualnym prawodawstwem, interpretacjami oraz dobrą praktyką w tematyce gospodarki odpadami.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych, w szczególności do osób zajmujących się ogólnie aspektami formalno-prawnymi, tematyką ochrony środowiska, gospodarki odpadami, opakowaniami. Adresatami szkolenia mogą być zarówno do osób które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w przedmiotowym zakresie a nie mają doświadczenia, jak i do osób znających zagadnienia, w celu zapoznania się ze zmianami i wyjaśnienia wątpliwości.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Nowe obowiązki – baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO:
 1. BDO na dzień dzisiejszy,
 2. podmioty objęte obowiązkami wynikającymi z BDO (praktyczne wyszczególnienie),
 3. zakres, sposób rejestracji i aktualizacji prowadzonej działalności,
 4. od 1 stycznia 2020 r. ewidencja odpadów możliwa jedynie w BDO – zasady działania, możliwości, konsekwencje,
 5. elektroniczna rejestracja,
 6. obowiązki umieszczania nr BDO na dokumentach,
 7. moduł sprawozdawczości BDO,
 8. zwolnienia z obowiązku wpisu do BDO (praktyczne wyszczególnienie),
 9. funkcjonalność BDO w 2020 i w latach kolejnych.
 1. Zasady postępowania z odpadami – obowiązki wytwórcy odpadów:
 1. pozwolenie na wytwarzanie odpadów (kwestie operatów p.poż – przy jakiej działalności są wymagane?),
 2. wpis do BDO,
 3. prowadzenie ewidencji,
 4. sprawozdawczość,
 5. odpowiedzialność za przekazane odpady (zmiana - odpowiedzialność wytwórcy za odpady niebezpieczne),
 6. zmiana dopuszczalnych czasów gromadzenia odpadów i jej konsekwencje,
 7. znaczący wzrost kosztów z tyt. odpadów.
 1. Pozwolenia i zezwolenia w gospodarce odpadami:
 1. monitoring miejsc magazynowania odpadów (podmioty zobowiązane do monitoringu on-line, terminy, sposób przekazania dostępu),
 2. zabezpieczenie roszczeń,
 3. zaświadczenia o niekaralności,
 4. operaty p.poż.
 1. Obowiązki wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach i sposoby ich realizacji:
 1. podmioty obowiązane do realizacji przedmiotowego obowiązku (praktyczne wyszczególnienia),
 2. wpis do BDO,
 3. edukacja ekologiczna,
 4. ewidencja opakowań, współpraca z organizacjami opakowań,
 5. sprawozdawczość.
 1. Opłata recyklingowa (dot. toreb z tworzywa sztucznego) – zmiany od września 2019 r.
 1. obowiązki ewidencyjne,
 2. wpis do BDO,
 3. wymogi sprawozdawcze,
 4. terminy wpłat opłaty recyklingowej.
 1. Transport odpadów własnych oraz wytworzonych przez innego wytwórcę odpadów.
 2. Sankcje w gospodarce odpadami, orzecznictwo.
 3. Planowane zmiany w prawodawstwie odpadowym – GOZ, ROP itp.
 4. Dyskusja i konsultacje indywidualne.

Cena szkolenia obejmuje:  

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Gospodarka odpadami
Data szkolenia: 20 marca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Warszawa, Radisson Blu Sobieski , Plac Zawiszy 1
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Anna Jagoda-Siegmund

Trenerka i konsultantka z 15 letnim stażem w dziedzinie ochrony środowiska, ze specjalizacją w gospodarce odpadami. Absolwentka Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych „Gospodarka Odpadami”, dysponuje państwowym egzaminem stwierdzającym kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe z przedsiębiorcami i JST, jak i w outsourcingu środowiskowym. Konsultantka licznych projektów środowiskowych finansowanych z funduszy europejskich. W swojej pracy trenerskiej głównie zwraca uwagę na indywidualne potrzeby Uczestnika szkolenia oraz przekładanie teorii na praktykę.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.