Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Intensywne szkolenie z nowości w podatku VAT od lipca 2018 r. Split Payment, należyta staranność w transakcjach z kontrahentem i inne istotne zmiany. (1 lub 2 dni szkoleniowe)
 22 - 23 maja 2018

Uwaga:

Istnieje możliwość skorzystania z jednego, wybranego dnia szkoleniowego w cenie 620,00 zł netto (762,60 zł brutto) za osobę. Należy wówczas zaznaczyć taką opcję wysyłając formularz zgłoszeniowy.

Szkolenie ma na celu omówienie ważnych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które wchodzą w życie w 2018 r.

W trakcie dwudniowego szkolenia zostaną kompleksowo omówione zagadnienia związane z mechanizmem podzielonej płatności (split payment), które od 1 lipca 2018 r. mogą skutkować znacznymi utrudnieniami w zakresie płynności finansowej podatników. Szkolenie udzieli odpowiedzi na wiele ważnych pytań, jak choćby możliwość niestosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Dodatkowo na szkoleniu zostanie poruszona tematyka zapobiegania przez organy podatkowe oszustwom podatkowym. Omówione zostaną nowe rejestry podatników VAT oraz podmiotów, którym odmówiono rejestracji lub, które wykreślono z rejestrów.

Ponadto w trakcie szkolenia zostaną omówione kwestie w zakresie kas rejestrujących, odnośnie których szykowane są ważne zmiany prawne oraz wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji podatkowych. Te ostatnie są przede wszystkim związane z obowiązkami dotyczącymi jednolitego pliku kontrolnego (JPK), a także aktualnym zagadnieniem odliczania VAT z faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane lub wykreślone z rejestrów.

W drugim dniu szkolenia omówione zostaną projektowanych istotne zmian w ustawie o VAT, które mają wejść w życie 1 lipca 2018 r., w tym samym czasie, w którym wchodzą nowe regulacje dotyczące split payment. Zakres projektowanych zmian jest bardzo szeroki. Od zmiany definicji pierwszego zasiedlenia dla celów ustalenia zwolnienia w podatku przy sprzedaży nieruchomości, przez zmiany w imporcie towarów i warunków zwrotów przyspieszonych, czy zmiany w zakresie kaucji gwarancyjnej.

Część zaproponowanych zmian ma iście rewolucyjny charakter. Do nich należy zaliczyć zmiany związane z wystawianiem faktur do paragonów, które będą skutkować konsekwencjami dla sprzedawców, jak i nabywców. Konieczna może okazać się natychmiastowa wymiana kas fiskalnych.

Cześć proponowanych przepisów zmienia dotychczasową praktykę np. w odniesieniu do faktur VAT RR, część ma charakter liberalizujący przepisy, np. obniżenie sankcji podatkowych.

Ponadto zostaną omówione zagadnienia związane z wciąż aktualnym odwrotnym obciążeniem, a także poruszone zostaną kwestie rozliczeń w transakcjach krajowych dotyczących świadczeń nieodpłatnych, kwestii refakturowania, czy wystawiania faktur proforma.

Szkolenie adresowane jest do księgowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, oraz wszystkich osób zainteresowanych zmianami w prawie podatkowym oraz rozliczeniami w podatku VAT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień pierwszy

 1. Mechanizm podzielonej płatności:
 1. Na czym polega mechanizm podzielonej płatności?
 2. Pozorna dobrowolność wyboru mechanizmu split payment
 3. Jakie podmioty mogą stosować split payment?
 4. Jakie podmioty nie mogą stosować split payment?
 5. Jakie obowiązki będą miały banki w związku z mechanizmem podzielonej płatności?
 6. Co to jest rachunek VAT?
 7. Do jakich rachunków bankowych będą tworzone rachunki VAT?
 8. Kto jest właścicielem środków na rachunku VAT?
 9. Jak dokładnie przepływają środki finansowe z rachunku nabywcy na rachunek odbiorcy?
 10. Czy rachunki VAT będą odpłatne?
 11. Czy banki będą tworzyły rachunki VAT do każdego rachunku rozliczeniowego?
 12. Czy można mieć więcej rachunków VAT?
 13. Czy podmioty posiadające rachunki bankowe w NBP muszą wnioskować o utworzenie rachunków VAT?
 14. Czy rachunki VAT będą oprocentowane?
 15. Na jakie konto zostaną przelane odsetki z oprocentowanego rachunku VAT?
 16. Jakie dane będzie zawierał komunikat przelewu i kto go będzie wypełniał?
 17. W jaki sposób może być dokonana płatność w ramach mechanizmu?
 18. Jakie formy płatności są wykluczone przy zastosowaniu split payment?
 19. Czy zastosowanie mechanizmu w jednej transakcji będzie skutkowało koniecznością ciągłego stosowania split payment?
 20. Czy można realizować jeden przelew do wielu faktur?
 21. Jakie są konsekwencje realizacji przelewu do wielu faktur w ramach mechanizmu podzielonej płatności?
 22. Czy można stosować do jednej faktury zapłatę w formie split payment i równocześnie inne formy płatności?
 23. Czy zaliczki można regulować przy zastosowaniu mechanizmu split payment?
 24. Czy można regulować faktury pro foma przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności?
 25. Czy możliwa jest zapłata wyłącznie podatku VAT w mechanizmie podzielonej płatności?
 26. Czy bank będzie sprawdzał prawidłowość obliczenia kwoty VAT?
 27. Co się stanie z płatnością split payment, gdy odbiorca nie posiada rachunku VAT?
 28. Czy zapłata w walucie obcej może być zrealizowana w ramach split payment?
 29. Czy zapłata z banku zagranicznego albo do banku zagranicznego może być realizowana w formie split payment?
 30. Kiedy nie stosuje się mechanizmu pomimo otrzymania faktury VAT?
 31. Czy banki będą wydawały kary płatnicze do rachunku VAT?
 32. W jaki sposób podatnik będzie informowany o saldzie na rachunku VAT?
 33. Jakie będą konsekwencje braku całości lub części środków na rachunku VAT w momencie realizacji płatności na rzecz kontrahenta?
 34. Czy jest dopuszczalna (w jakich sytuacjach) egzekucja z rachunku VAT?
 35. Czy cesje wierzytelności, w tym faktoring obarczone są ryzykiem solidarnej odpowiedzialności? Na czym to polega?
 36. Z jakich źródeł trafiają środki na rachunek VAT?
 37. Na jakie cele można przeznaczyć środki z rachunku VAT?
 38. Czy państwowe jednostki budżetowe mogą swobodnie dysponować środkami na rachunku VAT?
 39. Jakie będą komplikacje dla jednostek samorządu terytorialnego w zapłacie zobowiązania w podatku VAT?
 40. Jakie będą preferencje dla nabywców stosujących podzieloną płatność?
 41. Czy stosowanie mechanizmu będzie przesłanką należytej staranności nabywcy?
 42. Realizacja zamknięcia rachunku VAT?
 43. Czy można realizować podzieloną płatność za pośrednictwem instytucji płatniczych?
 44. W jaki sposób będą dokonywane zwroty nadwyżki podatku VAT?
 45. Czy zwrot może być dokonany na rachunek VAT? Jakie warunki wówczas trzeba spełnić? W jakim terminie dokonywany jest taki zwrot?
 46. Co dzieje się z nadwyżką środków na rachunku VAT?
 47. Jaki jest tryb „odzyskania” tych środków?
 48. W jakim terminie organ podatkowy może wyrazić zgodę na przekazanie środków na rachunek VAT?
 49. W jakich sytuacjach organ podatkowy takiej zgody nie wydaje?
 50. Jakie będą dodatkowe koszty dla podatników wprowadzenia split payment?
 51. Jakie środki należy wdrożyć, aby uchronić się przed zastosowaniem mechanizmu?
 52. Czy mechanizm będzie wyłącznie dotyczył faktur wystawionych od 1 lipca 2018 r.?
 1. Ustawy o zapobieganiu oszustwom podatkowym
 1. Nowy rejestr podmiotów dla celów VAT.
 2. Zakres danych w nowym rejestrze podmiotów.
 3. Czy rejestr obejmuje również dane historyczne?
 4. Rejestr podatników a rejestr podmiotów – jak postępować gdy w rejestrach są odmienne informacje.
 5. Numery kont bankowych w projektowanym rejestrze podatników VAT czynnych.
 6. Kiedy niesprawdzenie kontrahenta może skutkować zapłatą jego podatku (projekt zmian przepisów)?
 7. Możliwość sprawdzania ujęcia transakcji przez kontrahenta.
 8. Możliwość sprawdzenia rzetelności składania deklaracji oraz zapłaty podatku przez kontrahenta.
 9. Skutki zmian przepisów dla oceny zachowania należytej staranności przez podatnika.
 1. Ewidencje podatkowe (kasy rejestrujące, JPK) – nowe regulacje w 2018 r.:
 1. Czynności objęte obowiązkiem fiskalizacji od kwietnia 2018 r.
 2. Kasy rejestrujące online – pełna kontrola podatników.
 3. Od kiedy będą obowiązywać nowe kasy online?
 4. Harmonogram wprowadzenia „nowych” kas rejestrujących dla poszczególnych branż.
 5. Zasady ewidencjonowania w rejestrze sprzedaży dla celów JPK faktur, do których wystawiono paragony.
 6. Czy należy skorygować JPK w przypadku otrzymania noty lub faktury korygującej dane sprzedawcy lub nabywcy?
 7. Zasady ewidencjonowania, w tym dla celów JPK, transakcji WDT w przypadku braku dokumentów potwierdzających dostarczenie towaru do kontrahenta.
 8. Czy od lipca 2018 r. faktury będą musiały być wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej?
 9. Jakie dane należy zewidencjonować w rejestrze VAT w przypadku importu towarów; sprzedawcy, czy agencji celnej odprawiającej towar?
 10. Zapisy w rejestrze VAT w przypadku stosowania przepisów dotyczących ulgi na złe długi, zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy,
 11. Czy ujmować w ewidencji VAT faktury wystawiane przez podatników niezarejestrowanych? W jakich sytuacjach należy takie faktury usunąć z rejestrów zakupów? Rozważania w świetle wyroku ETS Dankowski.

Dzień drugi

 1. Projektowane zmiany w ustawie o VAT od 1 lipca 2018 r.:
 1. Przyczyny i konsekwencje zmiany definicji pierwszego zasiedlenia.
 2. Zmiany dotyczące składania dokumentów przy likwidacji działalności gospodarczej.
 3. Zmiany w zakresie możliwości określania przez organy podatkowe podstawy opodatkowania w VAT w innej wysokości niż deklarowana.
 4. Nowe rozwiązania w imporcie towarów:
 • rozliczenie zamknięcia jako dokument celny służący obliczaniu kwoty podatku z tytułu importu towarów,
 • zniesienie obowiązku informowania o stosowaniu uproszczenia (art. 33a),
 • wprowadzenie możliwości stosowania za ten sam okres zasad ogólnych i uproszczenia.
 1. Dostosowanie ustawy o VAT do ustawy o grach hazardowych,
 2. Brak prawa do wykazania nadwyżki podatku do przeniesienia, gdy ciężar podatku przerzucono na nabywcę. Zagadnienie nieuzasadnionego wzbogacenia.
 3. Doprecyzowanie warunku do uzyskania zwrotu podatku w trybie przyspieszonym,
 4. Poprawienie przepisów w zakresie przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz VAT UE,
 5. Poszerzenie katalogu towarów (paliw silnikowych) skutkujących szybszą zapłatą podatku z tytułu WNT,
 6. Wykluczenie możliwości stosowania kaucji gwarancyjnej przez nowo powstałych  podatników,
 7. Rewolucyjna zmiana przepisów w zakresie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych:
 • paragon obowiązkowo z NIP,
 • konsekwencje dla sprzedawcy wystawienia faktury bez NIP,
 • drakońskie konsekwencje dla nabywcy ujęcia w rejestrach faktury bez NIP,
 • nowe przepisy a obowiązek posiadania nowych kas fiskalnych,
 • kasy fiskalne od 1 lipca 2018 r. a kasy fiskalne od 1 stycznia 2019 r.,
 • zgodność regulacji z przepisami UE?
 1. Obniżenie wysokości sankcji podatkowych,
 2. Obligatoryjna utrata zwolnienia podmiotowego (200 tys. zł) przez niektórych podatników,
 3. Uproszczenia w zakresie wystawiania i przesyłania faktur VAT RR,
 4. Omówienie przepisów przejściowych odnośnie ww. zmian.
 1. Odwrotne obciążenia w transakcjach krajowych i transgranicznych:
 1. Czy obowiązek podatkowy w imporcie usług jest uzależniony od daty wystawienia faktury?
 2. Jakie są różnice w momencie powstania obowiązku podatkowego dla transakcji nabycia towarów z załącznika nr 11 a transakcji nabycia usług budowlanych z załącznika nr 14 ustawy o VAT? Czy faktura ma znaczenie?
 3. W jakim terminie nabywca usług budowlanych od podwykonawcy rozlicza podatek VAT?
 4. Czy faktura wystawiona przez zagranicznego podatnika przy WNT i imporcie usług wpływa na stosowanie kursu przeliczeniowego?
 5. Czy do odliczenia podatku naliczonego w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem niezbędne jest posiadanie faktury?
 6. Jakie są konsekwencje spóźnionego wykazania podatku należnego w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem (sankcje, zaległość, odsetki)? Kiedy wówczas odliczać podatek naliczony?
 7. Czy przepisy w zakresie odliczania przy odwrotnych obciążeniach są zgodnie z prawem UE – krajowe orzecznictwo.
 1.  Zagadnienia związane z obrotem krajowym:
 1. Świadczenia nieodpłatne:
 • Czy podatnik może decydować o nieopodatkowaniu towarów w sytuacji nieodliczania VAT?
 • Problematyka opodatkowania alkoholu. Odliczać, czy nie odliczać VAT? Różnice między przekazaniem a zużyciem. Przekazanie alkoholu a kasa rejestrująca.
 • Czy istnieje obowiązek opodatkowania towarów wydawanych na cele reklamowe?
 • Towary wydawane przez podmioty trzecie w akcjach marketingowych a prawo do odliczenia.
 1. Podstawa opodatkowania:
 • Czy podatek od nieruchomości należy wliczyć do podstawy opodatkowania?
 • Czy można refakturować opłaty śmieciowe?
 • Kiedy należy wliczyć do podstawy opodatkowania koszty dodatkowe np. transport, czy opakowanie, a kiedy te koszty można rozliczać odrębnie?
 1. Zasady refakturowania.
 2. Jak ustalać termin obowiązku podatkowego dla refakturowanych usług?
 3. Faktura proforma. Funkcja, zakres oddziaływania, skutki podatkowe po wystawieniu, jak i po otrzymaniu. Proforma a ewidencje VAT i JPK.

Cena szkolenia obejmuje:  

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Split payment, VAT
Data szkolenia: 22 - 23 maja 2018
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Lublin, Hotel Wieniawski, ul. Sądowa 6
Czas trwania: 10 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 1180,00 zł netto (1451,40 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
1180,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
Uwaga:
Istnieje możliwość skorzystania z jednego, wybranego dnia szkoleniowego w cenie 620,00 zł netto (762,60 zł brutto) za osobę. Należy wówczas zaznaczyć taką opcję wysyłając formularz zgłoszeniowy.
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Andrzej Malenta

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.