Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Jak postępować z fakturami VAT bez podatku dokumentującymi zakupy wystawionymi przez DKV lub BP (ICC)?
8 sierpnia 2011
Od 1 kwietnia 2011 r. uległ zmianie art. 17 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z treścią tego przepisu obowiązującego do końca marca 2011 r. przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyjątkiem świadczenia usług, do których stosuje się art. 28b, oraz dostawy gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca lub nabywca towarów. Powyższy przepis wskazywał, że podatnicy nabywający towary i usługi na terytorium kraju od podmiotów, które nie posiadały w Polsce siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nie były zobowiązane do rozliczania podatku należnego od ww. transakcji w sytuacji, gdy sprzedawca sam taką transakcję rozliczył na terytorium kraju w deklaracji VAT-7 i odprowadził do II Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście należny podatek VAT.

Od 1 kwietnia 2011 r. art. 17 ust. 2 ustawy o VAT uzyskał następującą treść: w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego. Zmiana tego przepisu spowodowała, że podatnicy, którzy w Polsce nie posiadają siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży usług lub towarów dla których miejscem (świadczenia) powstania obowiązku podatkowego jest terytorium kraju wystawiają faktury bez stawki i kwoty podatku. W przypadku transakcji zakupu usług u usługobiorcy wystąpi import usług, natomiast w przypadku nabyć towarów polski nabywca rozpozna u siebie dostawę towarów dla której podatnikiem jest jej nabywca. Import usług zostanie wykazany w deklaracji VAT-7 w pozycji 37 i 38 oraz ewentualnie w pozycji 39 i 40, o ile podatnik nabywa usługi wskazane w art. 28b ustawy o VAT od podatników z Unii Europejskiej. Natomiast dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca zostanie wykazana w pozycji 41 i 42 deklaracji VAT-7.

Dlatego też otrzymując faktury od International Card Centre (ICC), czy od DKV wystawione po dniu 1 kwietnia 2011 r. przy zakupie towarów lub usług podatnik nie powinien mieć uwidocznionego podatku VAT na takich fakturach. W takich sytuacjach to nabywca lub usługobiorca powinien rozliczyć podatek należny od takich transakcji. Podatek należny stanie się również – co do zasady – podatkiem naliczonym. W takiej sytuacji wypełnić należy w deklaracji VAT-7 pozycje 51 oraz 52. Wyjątkiem może tu być nabycie paliwa do samochodu osobowego, od którego nie przysługuje odliczenie podatku naliczonego, kiedy podatek należny nie przerodzi się w podatek naliczony. Analogicznie należny się zachować (nie odliczając podatku naliczonego), gdy zakup służy do wykonania czynności zwolnionych od podatku VAT.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których wynagrodzenie należne ww. firmom i uwidocznione na fakturach sprzedaży za niektóre czynności jest obciążone podatkiem VAT. W stosunku do pewnej kategorii usług świadczonych przez ww. firmy postępowanie takie, pomimo brzmienia art. 17 ust. 2 oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o VAT, jest całkowicie prawidłowe. Dotyczy to usług wskazanych w art. 28e ustawy o VAT. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 3a ustawy o VAT przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do świadczenia przez podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 usług, do których ma zastosowanie art. 28e. W art. 28e ustawy o VAT mowa jest o usługach związanych z nieruchomościami, w tym o opłatach za przejazd autostradami, czy opłaty parkingowe. Jeśli więc polski podatnik dokona zakupu tego rodzaju usług związanych z nieruchomościami, które znajdują się na terytorium Polski, to sprzedawca np. firma DKV, czy ICC jako zarejestrowany wcześniej w Polsce podatnik podatku VAT, mimo, że nie posiada siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju wystawi fakturę VAT z polskim podatkiem. Podatek ten będzie dla nabywcy podatkiem naliczonym pomimo faktu, że na tej samej fakturze mogą być wyszczególnione inne usługi (niezwiązane z nieruchomościami) od których podatek będzie zobowiązany do rozliczenia nabywca, czy usługobiorca.

Podatek należny od importu usług, bądź od dostawy dla której podatnikiem jest nabywca przekształca się w podatek naliczony i może być odliczony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku należnym z tytułu ww. czynności. Pozostaje jednak problem jak należy postępować z fakturami otrzymanymi w kwietniu lub maju 2011 r. z nienależnie wykazanym podatkiem VAT przez DKV, czy ICC, które następnie zostały skorygowane przez te firmy w okresie późniejszym. Korekta natomiast polegała na skorygowaniu nienależnie wykazanego podatku należnego. Podatnicy w takich sytuacjach powinni sami rozpoznać obowiązek podatkowy i zgodnie z nim rozliczyć podatek należny oraz ewentualnie podatek naliczony. Nie oznacza to więc ujęcia takiej faktury korygującej w miesiącu jej otrzymania, lecz wskazuje to na konieczność rozliczenia podatku należnego od takiej transakcji z datą obowiązku podatkowego z równoczesnym odliczeniem podatku naliczonego. Oznaczać to może w niektórych sytuacjach skorygowanie podatku należnego we wcześniejszych miesiącach z równoczesną koniecznością zapłaty odsetek za ten miesiąc.

Przykład: Firma X dokonała zakupu paliwa do samochodu ciężarowego w dniu 7 kwietnia 2011 r. Nieprawidłowa faktura z podatkiem należnym wystawiona została przez DKV w tym samym dniu. Podatnik odliczył podatek naliczony z tej faktury w rozliczeniu za kwiecień 2011 r. W czerwcu podatnik X otrzymuje korektę faktury z której wynika, że podatek należny będzie rozliczany przez nabywcę. W takiej sytuacji podatnik X będzie zobowiązany skorygować deklarację VAT-7 za kwiecień 2011 r. – zwiększając podatek należny, który nie został przez tego podatnika za ten miesiąc wykazany. Spowoduje to co do zasady konieczność zapłaty odsetek od zaniżonego zobowiązania podatkowego za kwiecień 2011 r.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.