Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Kolejny projekt zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
2 stycznia 2012

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja dotycząca projektowanych zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.).

Zaproponowana zmiana w § 13 ust. 1 pkt 3 ma na celu objęcie zwolnieniem od podatku dokonywanych przez organizacje pożytku publicznego dostaw towarów nabytych przez te organizacje jako darowizny pochodzące ze zbiórek publicznych lub za środki pozyskane z tych zbiórek. Zgodnie z obecnie obowiązującym § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę towarów, z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, dokonywaną przez organizacje pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), jeżeli towary te zostały nabyte przez te organizacje:

a) jako darowizny rzeczowe pochodzące ze zbiórek publicznych, o których mowa w ustawie o zbiórkach publicznych,

b) za środki pieniężne pozyskane ze zbiórek publicznych - w przypadku gdy dostawa tych towarów nie jest przedmiotem działalności, niezaliczonej do działalności pożytku publicznego, wyodrębnionej na podstawie art. 21 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zwolnienie stosuje się, pod warunkiem że organizacja pożytku publicznego nie narusza warunków lub zasad działania określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (§ 13 ust. 2 rozporządzenia). Stosownie do przepisu § 13 ust. 3 rozporządzenia, zwolnienie obowiązuje w odniesieniu do towarów:

1) których wartość rynkowa uwzględniająca podatek przekracza 2 000 złotych – wyłącznie w przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego posiada dokumentację pozwalającą na identyfikację darczyńcy i potwierdzającą dokonanie darowizny, a w przypadku darowizny z terytorium państwa trzeciego posiada dodatkowo dokument celny, z którego wynika, że import tych towarów nie korzystał ze zwolnień, o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

2) pod warunkiem że nabycie przez organizację pożytku publicznego zostało udokumentowane posiadaną fakturą lub dokumentem celnym potwierdzającym, że import towarów nie korzystał ze zwolnień, o których mowa w art. 81 tej ustawy.

W związku z wejściem w życie z dniem 3 listopada 2011 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 209, poz. 1244), którą wyłączono z zakresu działalności pożytku publicznego sprzedaż przedmiotów darowizny (vide art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.), co oznacza zaliczenie tych czynności do działalności gospodarczej, w projektowanym rozporządzeniu proponuje się zmianę brzmienia § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, poprzez rezygnację z warunku, że dostawa ww. towarów przez określone organizacje pożytku publicznego odbywa się w ramach działalności pożytku publicznego. Nowe brzmienie spowoduje lepszą czytelność tego przepisu.

Równocześnie proponuje się wprowadzenie dodatkowych warunków stosowania tego zwolnienia polegających na tym, że środki pozyskane z ww. dostawy towarów muszą być w całości przeznaczone na cel zbiórki określony w wydanym pozwoleniu na przeprowadzenie zbiórki, a organizacja pożytku publicznego nie narusza przepisów o zbiórkach publicznych. Zwolnienie tych towarów nie może również naruszać warunków konkurencji.

W projekcie proponuje się utrzymanie obecnych warunków stosowania zwolnienia dotyczących nienaruszania przez organizacje pożytku publicznego warunków i zasad działania określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wymogów dotyczących identyfikacji darczyńcy oraz dokumentowania nabycia towarów – w przypadku towarów, których wartość rynkowa uwzględniająca VAT przekracza 2000 zł.

Proponuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z tym że zwolnienie dostaw towarów przez organizacje pożytku publicznego mogłoby być stosowane również do dostaw dokonanych w okresie od dnia 3 listopada 2011 r., tj. od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłączającej sprzedaż przedmiotów darowizny z zakresu odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Za natychmiastowym wejściem w życie niniejszego rozporządzenia przemawia ważny interes państwa oraz nie stoją temu na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego, gdyż wprowadzane rozwiązanie jest korzystne dla podatników. Jednocześnie przepis dotyczący stosowania zwolnienia do czynności wykonanych od wskazanej daty ma charakter fakultatywny i nie obliguje podatników, którzy chcieliby pozostać w tym okresie „przy opodatkowaniu”, do dokonywania korekty rozliczeń.

źródło: www.mf.gov.pl  

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.