Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Kompleksowe zmiany w przepisach dotyczących kas rejestrujących
6 kwietnia 2018
We wrześniu 2017 r. i w lutym 2018 r. informowaliśmy Państwa o propozycjach Ministerstwa Finansów dotyczących zmian w ustawie o VAT w zakresie kas rejestrujących.
Obecnie pojawiła się kolejna już odsłona z dnia 21 marca 2018 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

Projekt ustawy wprowadza rozwiązania umożliwiające stosowanie tzw. „kas online” - kas rejestrujących przesyłających dane o sprzedaży do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zwanego „Centralnym Repozytorium Kas”. Szef KAS będzie gromadził dane o sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas online przez danego podatnika, natomiast nie będzie miał żadnych informacji na temat konsumentów, nabywających dane towary lub usługi.

Zbierane dane dotyczące kas będą dotyczyły przede wszystkim:

  • danych o sprzedaży wykazanych w prowadzonej ewidencji
  • danych o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, w tym o fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku, zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych;
  • analizy i kontroli danych z kas rejestruj4cych;
  • przesyłania poleceń do kas rejestrujących dotyczących pracy kas.

Projekt ustawy dopuszcza stosowanie kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii oraz kas z elektronicznym zapisem kopii. Kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii i z elektronicznym zapisem kopii, będą stopniowo wycofywane z rynku, jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas. Wycofywanie będzie odbywało się w sposób ewolucyjny, zróżnicowany w zależności od rodzaju kasy. Kasy z papierowym zapisem kopii nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej. Stąd po zapełnieniu pamięci fiskalnej podatnik będzie musiał nabyć nową kasę z zapisem elektronicznym, bądź kasę online.

Kasy z papierowym zapisem kopii będzie można instalować wyłącznie do końca 2018 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii (ale nie kasy online) będą instalowane tylko do końca 2022 r.

Wymiana kas fiskalnych na kasy online będzie się odbywać etapami. W projekcie wskazano już rodzaje działalności, które jako pierwsze będą musiały ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych przy zastosowaniu kas online. Podano również terminy wymiany kas dla poszczególnych grup działalności.

Dla usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów – kasy online będą obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2019 r.

Dla usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki

gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania – kasy online będą obowiązkowe od dnia 1 lipca 2019 r.

Dla usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu – kasy online będą obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przy sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych – kasy online będą obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2019 r.

Utrzymano pierwotną propozycję, że podatnicy mogą stosować do prowadzenia ewidencji nie tylko kasy rejestrujące zakupione (jak dotychczas), ale także używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze, które na dzień fiskalizacji są objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar.

W stosunku do wcześniejszego projektu ustawy zrezygnowano z dofinansowania dla podatników, którzy wymieniają kasy na kasy online. Dofinansowanie będzie dotyczyło przede wszystkim tych podatników, którzy do tej nie posiadali kas fiskalnych oraz tych podatników, którzy kasy fiskalne posiadają, ale w związku z ww. terminami ustawowymi wymiany kas na kasy online są zobowiązani kasy te kasy w tych terminach wymienić. 

Odstąpiono od podwyższenia kwoty dofinansowania na zakup kasy rejestrującej  i będzie ona w dalszym ciągu wynosiła 90% ceny zakupu bez podatku nie więcej niż 700 zł.

Wycofano się z pomysłu wydłużenia z 3 do 4 lat okresu, w którym zaprzestanie ewidencjonowania obrotu skutkować miało zwrotem kwot otrzymanych na zakup kas rejestrujących. Jednakże równocześnie wprowadza się propozycję, że nie dokonanie w obowiązującym terminie przeglądu technicznego przez właściwy serwis skutkować będzie nałożeniem na podatnika kary pieniężnej przez urząd skarbowy w wysokości 300 zł (pierwotnie kwota ta wynosiła 500 zł).

Projektowane przepisy mają wejść w życie z dniem 1 października 2018 r. W dniu 5 kwietnia 2018 r. (czwartek) ww. projekt ustawy ma trafić pod obrady rządu.

Do ustawy przygotowano obszerne nowe projekty rozporządzeń w sprawie kas rejestrujących:

  • projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących;
  • projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz
  • w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Wojciech Zajączkowski

Pliki do pobrania:
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.