Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Koniec sprzedaży dwurolkowych kas fiskalnych
30 sierpnia 2019
Ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. 2019, poz. 675) wprowadzono od 1 maja br. kasy online, które automatycznie przekazują do Centralnego Repozytorium Kas informacje o sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem tych kas fiskalnych.

Wraz z wprowadzeniem kas online ustawodawca powoli wycofuje z użycia kasy z papierowym zapisem kopii, tzw. kasy dwurolkowe.

Pierwszym ruchem ustawodawcy była regulacja obowiązując od 1 maja 2019 r., zgodnie z którą w kasach rejestrujących z papierowym zapisem kopii pamięć fiskalna nie podlega wymianie – art. 145a ust. 5 ustawy o VAT. Spowodowało to, że od 1 maja jakakolwiek kasa dwurolkowa w momencie zapełnienia pamięci fiskalnej będzie musiała być wymieniona na nową kasę, gdyż w kasach z papierowym zapisem kopii od 1 maja 2019 r. pamięć fiskalna w kasie nie podlega wymianie.

Równocześnie ustawodawca w art. 145a ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT, wprowadzonym ustawą z 15 marca 2019 r., wskazał, że potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii - są wydawane na okres do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Przepis ten należy odczytywać w ten sposób, że od tej daty, tj. od 1 września 2019 r. kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii nie będą dostępne w jakiejkolwiek sprzedaży, gdyż kasy takiej nigdzie się nie kupi.

Pomimo faktu, że kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii nie będą od września 2019 r. w sprzedaży, to kasy takie będzie można używać w dalszym ciągu do momentu zapełnienia się pamięci fiskalnej lub całkowitej awarii kasy.

Zgodnie bowiem z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019, poz. 816) podatnicy prowadzą ewidencję każdej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas, które zostały nabyte w okresie obowiązywania potwierdzenia, że kasa spełnia funkcje wymienione odpowiednio w art. 111 ust. 6a (kasy online) lub w art. 145a ust. 2 (kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii) ustawy oraz wymagania techniczne (kryteria i warunki techniczne) dla kas, wyłącznie w trybie fiskalnym pracy tej kasy, po dokonaniu jej fiskalizacji.

Oznacza to dalszą możliwość używania kas dwurolkowych do ich rzeczywistego zużycia, lub do dnia w którym ustawodawca narzuci podatnikom obowiązek stosowania do transakcji kas online.

Powyższe potwierdza treść § 56 ww. rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących zgodnie z którym podatnicy użytkujący kasy, które zostały nabyte w okresie obowiązywania:

1) decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. poz. 1338),

2) potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydanego po dniu 1 września 2011 r.

- mogą je nadal używać do prowadzenia ewidencji po upływie tego okresu, pod warunkiem że kasy te zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika.

Podsumowując podatnicy korzystający z kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii od dnia 1 maja 2019 r. nie mogą wymienić pamięci fiskalnej w tych kasach i również nie mogą od 1 września 2019 r. nabyć, jako nowych, takich kas fiskalnych.

Podatnicy ci mogą natomiast używać takich kas fiskalnych do czasu zapełnienia pamięci fiskalnej w takich kasach lub do czasu ich awarii.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.