Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Korekta roczna podatku naliczonego w JPK u małego podatnika VAT
15 lutego 2019
Czy podatnik czynny będący małym podatnikiem w rozumieniu przepisów ustawy o VAT rozliczający się kwartalnie dokonując rocznej korekty podatku naliczonego (w sytuacji, gdy wykonuje czynności opodatkowane i zwolnione od podatku VAT) powinien dokonać tej korekty w deklaracji VAT-7K składanej za I kwartał kolejnego roku podatkowego oraz w JPK_VAT składanym za pierwszy miesiąc następnego roku podatkowego, czy też za trzeci miesiąc (tj. marzec) następnego roku podatkowego.

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy o VAT: „korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy”.

Natomiast zgodnie z art. 82 § 1b ustawy Ordynacja podatkowa: „osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy”.

Z powołanych regulacji wynika, że korekty rocznej dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, czyli w deklaracji za styczeń w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie i w deklaracji za I kwartał w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie.

Natomiast JPK_VAT jak wynika z cytowanego art. 82 § 1b ustawy Ordynacja podatkowa składa się wyłącznie miesięcznie. Jednakże JPK_VAT nie jest deklaracją dl celów VAT, lecz jest informacją o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, składaną w postaci elektronicznej.

Ponieważ treść art. 91 ust. 3 ustawy o VAT wyraźnie wskazuje, że korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, to oznacza, że deklaracja za ten pierwszy okres rozliczeniowy następnego roku podatkowego musi wynikać z ewidencji VAT. Tak więc deklaracja miesięczna (składana za styczeń), lub kwartalna (składana za I kwartał) będzie zawierała informacje o rocznej korekcie podatku naliczonego, a ta roczna korekta znajdzie wcześniej potwierdzenie w ewidencji VAT za styczeń – w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie albo za I kwartał – w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie. Skoro JPK_VAT w świetle art. 82 § 1b ustawy Ordynacja podatkowa jest informacją o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, to oznacza, że roczna korekta podatku naliczonego zostanie wykazana w pierwszej deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, natomiast uwidocznienie tej korekty w JPK_VAT nastąpi w JPK_VAT składanym za styczeń – w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie albo za I kwartał – w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.