Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Korekta roczna VAT odliczanego proporcjonalnie
20 stycznia 2023
Zbliża się termin rozliczenia korekty rocznej VAT w przypadku odliczenia proporcjonalnego, będzie ona konieczna do wykazania w JPK za styczeń 2023 rok. Podatnicy prowadzący działalność mieszaną, czyli zwolnioną z VAT i opodatkowaną w stosunku do towarów i usług, których zakupu nie można przyporządkować do danego rodzaju wykonywanych czynności, odliczają podatek VAT proporcjonalnie, na podstawie art. 90 ustawy o VAT.

Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu, do którego jest ona ustalana. W 2022 r. podatnicy stosowali proporcję wyliczoną na podstawie danych za 2021 r. Podatnik, który dokonuje rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą wskaźnika proporcji dodatkowo powinien w strukturze ewidencji w zakresie podatku naliczonego dokonać odpowiedniego oznaczenia dowodu, tj. oznaczenia WEW.

Warto sprawdzić czy w 2022 roku podatnicy rozliczający proporcjonalnie podatek VAT nie dokonywali transakcji jednorazowych związanych np. ze sprzedażą środków trwałych o dużej wartości. Przy ustalaniu wskaźnika proporcji nie uwzględnia się, zgodnie z art. 90 ust. 5 i 6 ustawy o VAT, obrotu:

a) uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych i WNiP podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - wykorzystywanych przez niego na potrzeby jego działalności,

b) z tytułu:

  • pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych,
  • usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 ustawy o VAT (m.in. usług finansowych), w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Korekta podatku VAT wpływa również na ujęcie w zakresie podatku dochodowego. Skutki rocznej korekty VAT naliczonego (przychód lub koszt) przedsiębiorstwo powinno ująć w księgach rachunkowych tego roku, którego dotyczy korekta (czyli jeszcze do 2022 roku). Natomiast dla celów podatku CIT/PIT kwotę korekty – zwiększającą lub zmniejszającą VAT naliczony - podatnik zaliczy do przychodów bądź kosztów uzyskania przychodów odpowiednio w lutym lub kwietniu 2023 ( przy rozliczeniu kwartalnego VAT). Za moment powstania przychodu podatkowego lub odpowiednio kosztu uzyskania przychodu z tytułu rocznej korekty podatku naliczonego, odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług, należy uznać moment złożenia deklaracji podatkowej w podatku od towarów i usług, za pierwszy okres rozliczeniowy następujący po zakończeniu roku, którego korekta dotyczy. (m.in. interpretacja z dnia 14 stycznia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-1.4010.509.2021.2.AR).

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy CIT (art. 14 ust. 2 pkt 7f ustawy PIT) przychodem jest kwota podatku od towarów i usług w części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie VAT odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Jednak jeśli w wyniku korekty kwota odliczonego podatku naliczonego się zmniejsza, podatnik wartość korekty powinien zaliczyć do kosztów podatkowych - art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c) ustawy o PIT i odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. c) ustawy o CIT. U podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów wynikający z rocznej korekty podatku VAT przychód ujmuje się w kolumnie 8 "pozostałe przychody", a koszt w kolumnie 13 "pozostałe wydatki".

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.