Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Korekty cen transferowych a rozliczenie VAT
27 marca 2022
Przygotowując rozliczenie CIT-8 podatnicy powinni zwrócić uwagę w formularzu CIT na pytanie dotyczące korekty cen transferowych. Pytanie to ma na celu wskazanie przez podmiot będący podatnikiem, czy i jakie działania podjął w zakresie wyrównania poziomu dochodowości w transakcji z podmiotami powiązanymi. Korekty te wynikają wyłącznie z regulacji dotyczących cen transferowych i służą wyrównaniu poziomu rentowności podmiotu zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

Jeśli otrzymywane lub wypłacane przez podatnika CIT wyrównanie do ustalonego poziomu dochodowości nie odnosi się do konkretnych faktur, poszczególnych pozycji tych faktur, czy też cen pierwotnie stosowanych (nie ma bezpośredniego przełożenia na ceny produktów), to dokonana lub otrzymana przez podatnika CIT płatność będąca korektą dochodowości, nie będzie powodowała korekty rozliczeń dotyczących sprzedaży towarów i usług. Jednocześnie korekta wzajemnych rozliczeń polegająca na wyrównaniu (w górę lub w dół) zakładanego poziomu dochodowości nie będzie wiązała się z czynnością wzajemną.

Podatnicy, na podstawie przewidywanych kosztów, ustalają na początku roku poziom marży. Następnie weryfikują cyklicznie marżowość na obu strumieniach transakcji (usługowej i towarowej), czyli jakie są koszty i efektywność działalności (rozliczenia nie mają związku z konkretnymi, poszczególnymi dostawami towarów czy konkretnymi usługami). W efekcie tej weryfikacji może okazać się, że przewidywania stron nie do końca się sprawdziły i należy dokonać korekt w prowadzonej przez nich działalności. Weryfikacja rynkowego charakteru rentowności osiąganej przez podatnika w związku ze świadczeniem na rzecz podmiotów powiązanych usług czy dostawą towarów powinna następować w okresach rozliczeniowych nieprzekraczających roku obrotowego podatnika w oparciu o rzeczywiste koszty świadczenia przez podatnika tych usług/dostaw towarów i wynikać z analizy benchmarkingowej.

Wyrównanie dochodowości do ustalonego między podatnikiem CIT a podmiotem powiązanym poziomu dochodowości nie wiąże się z jakimkolwiek świadczeniem ze strony drugiego podmiotu. Tym samym nie stanowi wynagrodzenia za usługę w rozumieniu ustawy VAT i nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 8 ust. 1 ustawy. Korekta dochodowości nie stanowi wynagrodzenia za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Wystawienie dokumentu korygującego dochodowość podatnika za dany okres powinno wynikać z przyjętej polityki cen transferowych i nie stanowi zdarzenia podlegającego opodatkowaniu, ponieważ wyrównanie do ustalonego poziomu dochodowości (zarówno w górę, jak i w dół) pozostaje bez wpływu na zakres opodatkowania sprzedawanych towarów.

Korekty cen transferowych skutkujące zmianami w rozliczeniu CIT, nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT ani korekty błędów we wcześniejszych rozliczeniach, jak również udzielenia rabatu (czy innej obniżki ceny), przyznania premii lub podwyższenia ceny. Czynność podlega opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością, a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.