Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Korekty dotyczące rozliczenia VAT dla środków trwałych
5 listopada 2021
Koniec roku to czas analiz podatkowych w zakresie prawidłowości rozliczeń. Część podatników rozważa dokonanie zmian w profilu działalności gospodarczej lub w strukturze majątku przed wejściem w życie Polskiego Ładu. Zmiany te mogą wywoływać skutki w podatku VAT. Obowiązek korekty VAT w zakresie jego odliczenia ma zastosowanie m.in. w przypadku, gdy dojdzie do sprzedaży środków trwałych, np. nieruchomości ze stawką zwolnioną. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku, gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż towarów lub usług, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu aż do końca okresu korekty.

W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Korekty nie dokonuje się jednak, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano wyżej wymienione składniki majątku do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.  Natomiast, przy ustalaniu okresu korekty (10-letni lub roczny), który należy zastosować do wydatków na np. ulepszenie nieruchomości, uwzględnia się jedynie wysokość nakładów ulepszeniowych, a nie wartość początkową nieruchomości, czy też jej wartość po dokonanym ulepszeniu. W przypadku, gdy nieruchomość była ulepszana kilkakrotnie (i po ulepszeniach oddawana do użytkowania), okres korekty dla każdego ulepszenia należy liczyć odrębnie.

Analizując treść art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, można stwierdzić, iż sytuacje losowe takie jak m.in. kradzież towarów nie jest wskazana jako okoliczność powodująca zmianę prawa do odliczenia. Jeżeli podatnik nabył towar i odliczył podatek naliczony, a następnie towar został skradziony, to wówczas nie ma obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 17.01.2011 r., sygn. IBPP1/443-1056/10/AW stwierdził, że: w przypadku utraty danego towaru z przyczyn od Wnioskodawcy niezależnych, tj. w sposób niezawiniony, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ww. nabyciem zostaje zachowane, a co za tym idzie, nie ma również podstaw do dokonywania korekt odliczonego podatku. Koniecznym jednak w tym wypadku, jest rzetelne udokumentowanie zdarzenia, np. poprzez przedłożenie protokołu sporządzonego przez Policję.

Nieco inaczej sytuacja wygląda przy rozwiązaniu umowy najmu w obiekcie, w którym podatnik ponosił wydatki na nakłady, z których odliczał podatek VAT. Jeśli w wyniku zakończenia umowy najmu danej powierzchni lokalu, poczynione przez najemcę nakłady (z wyłączeniem środków, które podatnik zdemontował i nadal wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej) zatrzymał właściciel lokalu, to nakłady te nie będą już służyć czynnościom opodatkowanym, gdyż nastąpi zmiana przeznaczenia dokonanego ulepszenia. W związku z tym, że inwestycje w obcym środku trwałym stanowią odrębny od nieruchomości środek trwały, podatnik powinien dokonywać korekty nakładów poczynionych na obcych środkach trwałych w okresie 5-letnim. Nakłady poczynione na obcej nieruchomości nie prowadzą do wytworzenia nowej, odrębnej nieruchomości, a korekta w okresie 10-letnim odnosi się wprost do nieruchomości.

Tak więc, jeżeli podatnik pozostawi poczynione nakłady wynajmującemu nieodpłatnie, czynność ta będzie uznana za zmianę przeznaczenia dokonanego ulepszenia, a to zrodzi obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego od inwestycji w obcym środku trwałym.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.