Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Koszty podatkowe przy ubezpieczeniach
19 września 2021
Pracodawcy w ramach świadczeń socjalnych zapewniają pracownikom szereg dodatków, w tym ubezpieczenia. Na rynku dostępne są różne formy, zarówno typowe ubezpieczenia na życie jak i nowe połączone z elementem inwestycyjnym. Organy podatkowe idąc z duchem czasu nie kwestionują ujęcia w kosztach uzyskania przychodu tych wydatków z zaznaczeniem beneficjenta- pracownika, gorzej z innymi - typu zleceniobiorcy.

Według przepisów kosztem uzyskania przychodów mogą być opłacone przez pracodawcę składki ubezpieczeniowe na rzecz pracowników, które są wymienione w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 381 ze zm.), tj. ubezpieczenia:

  • na życie (dział I, grupa 1),
  • na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe (dział I, grupa 3),
  • wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4 (dział I, grupa 5),
  • wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (dział II, grupa 1),
  • choroby (dział II, grupa 2).

Nie będą natomiast kosztem uzyskania przychodów składki płacone z tytułu umów ubezpieczenia innych niż wymienione powyżej. Pracodawca może również zawrzeć z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), w której ubezpieczającym jest pracodawca, a ubezpieczonymi są jego pracownicy o charakterze ochronno-inwestycyjnym. Uprawnionym do otrzymania świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie z UFK jest ubezpieczony pracownik, a w przypadku jego śmierci środki zgromadzone na polisie mogą przypaść uposażonym - będącym innymi podmiotami niż ubezpieczony i ubezpieczający.

Co innego z tzw. osobami współpracującymi - w odniesieniu do kwalifikacji wydatków związanych z umową ubezpieczenia, w której ubezpieczonymi są inne osoby, tj. zleceniobiorcy, z którymi firma współpracuje (na podstawie umów cywilnoprawnych), wydatki te - na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy o CIT - nie będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów. Uprawnienie takie nie wynika także z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. (stanowisko m.in.  z 11-06-2021 KIS, 0111-KDIB1-2.4010.184.2021.2.MZA).

Natomiast organy podatkowe jak i sądy administracyjne stoją na od lat stanowisku, że składki opłacane przez spółkę z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków jej organów (zarządu, prokurenta oraz rady nadzorczej) nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ze względu na brak związku przyczynowo-skutkowego z przychodami spółki. Stanowisko takie prezentuje m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 22.11.2016 r., I SA/Gl 676/16. Podobnie wygląda sytuacja prokurentów. (m.in. interpretacja indywidualna z Dyrektora KIS z 11.2.2020 r., 0112-KDIL2-2.4011.123.2019.2.MC).


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.