Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki
Koszty uzyskania przychodu - bieżące problemy i nowości interpretacyjne
 
Zapraszamy Państwa na specjalistyczne szkolenie podatkowe dotyczące problematyki ważnej dla każdego przedsiębiorcy, dla każdej firmy - od najmniejszej do największej, dla firmy dynamicznie rozwijającej się, dla firmy inwestującej oraz dla firmy ograniczającej budżet. 
 
Adresatami szkolenia jest kadra księgowa, kadra menadżerska, biura rachunkowe, osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi w firmach.
 
W programie znalazły się kluczowe kwestie poprawnego rozliczenia kosztów podatkowych -  w aspektach praktycznych i interpretacjach Krajowej Administracji Skarbowej.
 
Prowadzący:
Termin szkolenia:
dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia. Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.

+ czytaj więcej

24 maja 2021

8 czerwca 2021

28 czerwca 2021

15 lipca 2021

27 lipca 2021

25 sierpnia 2021

8 września 2021

28 września 2021

19 października 2021

18 listopada 2021

9 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  -  logowanie uczestników

09:00  -  I część szkolenia

10.30  -  przerwa (15 minut)

10.45  -  II część szkolenia

12:30  -  przerwa (15 minut)

12:45  -  III część szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Definicja kosztów uzyskania przychodów a celowość wydatków oraz związek pomiędzy przychodem a wydatkiem niezbędny dla ujęcia kosztu w rachunku podatkowym. Racjonalność i uzasadnienie ekonomiczne jako przesłanki zaliczenia wydatków do kosztów.
 
2. Dokumentowanie wydatków a prawo do zaliczenia ich do kosztów.
 
3. Korekta kosztów, kiedy korygujemy na bieżąco, a kiedy wstecz - praktyczny aspekt zmian.
 
4. Rozliczanie kosztów w czasie i zmiany w zakresie korekty kosztów.
 
5. Zasady rozliczania kosztów w czasie:
 • koszty bezpośrednie a stanowiska organów podatkowych,
 • koszty pośrednie,
 • koszty pośrednie dotyczące okresu dłuższego niż rok czy rok podatkowy,
 • moment poniesienia kosztów - praktyka organów podatkowych,
 • zasady dotyczące korekty kosztów bezpośrednich oraz pośrednich.
6. Koszty na rzecz współpracowników i pracowników.
 
7. Omówienie najnowszego orzecznictwa i najczęstszych świadczeń pracowniczych: imprezy integracyjne, jubileuszowe i okolicznościowe - narady, konferencje, abonamenty medyczne, posiłki i napoje dla pracowników, prezenty, bony towarowe, paczki świąteczne, dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników, świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, strój, ubiór pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ubezpieczenia dodatkowe, premie oraz nagrody pieniężne i rzeczowe, świadczenia wynikające z przepisów BHP, świadczenia socjalne i wynikające z ZFŚS, sprzęt służbowy pracowników wykorzystywany na cele prywatne (telefon itp.), świadczenia sportowe (karty benefit i multisport, możliwość skorzystania z sali gimnastycznej, boiska itp.), świadczenia o charakterze symbolicznym a przychód pracownika (medale okolicznościowe, dyplomy, puchary, kwiaty).
 
8. Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów:
 • w jakich sytuacjach wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu,
 • wymagane dokumenty do spisania wierzytelności w koszty, w tym problematyka odpisu aktualizującego,
 • moment spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty uzyskania przychodu,
 • problematyka wierzytelności przedawnionych, a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych,
 • rozliczenie straty z tytułu umorzenia bądź odpłatnego zbycia wierzytelności, problematyka nabytych wierzytelności,
 • możliwości spisania wierzytelności niestanowiących przychodu należnego,
 • koszty związane z zastępstwem procesowym - stanowiska organów podatkowych.
9. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów).
 
10. Wydatki na reprezentacje i reklamę – aspekty podatkowe.
 
11. Szczególne rodzaje działań marketingowych - zasady opodatkowania (koszty i przychody w CIT, przychody w PIT, możliwość zastosowania zwolnień w PIT).
 
12. Reklama i reprezentacja / imprezy, targi, konferencje:
 • pojęcie reklamy i reprezentacji dla celów podatkowych,
 • prezenty dla kontrahentów i pracowników,
 • konsumpcja z kontrahentami / posiłki dla pracowników,
 • imprezy dla kontrahentów oraz imprezy integracyjne dla pracowników,
 • imprezy okolicznościowe i jubileuszowe,
 • szkolenia i konferencje dla kontrahentów,
 • szkolenia / narady / konferencje dla pracowników,
 • wyjazdy krajowe i zagraniczne dla pracowników i kontrahentów,
 • udział w targach / organizacja stanowisk wystawowych,
 • wydatki na wystrój firmy.
13. Sprzedaż premiowa:
 • definicja sprzedaży premiowej / zasady prowadzenia sprzedaży premiowej,
 • dokumentacja sprzedaży premiowej,
 • usługa jako nagroda w sprzedaży premiowej,
 • sprzedaż premiowa a sprzedaż promocyjna,
 • sprzedaż premiowa – zakres zwolnienia z PIT.
14. Konkursy dla kontrahentów:
 • definicja konkursu - problemy interpretacyjne,
 • organizator konkursu a fundator nagrody w konkursie (organizacja konkursów przez podmioty zewnętrzne),
 • konkursy w środkach masowego przekazu (np. konkursy w internecie),
 • konkursy dla kontrahentów a konkursy dla pracowników - zakres opodatkowania i zwolnienia w PIT,
 • konkursy a programy motywacyjne - różnice w zakresie opodatkowania.
15. Premie pieniężne i rabaty:
 • pojęcie premii pieniężnych,
 • premie lojalnościowe i premie jakościowe,
 • premia pieniężna jako rabat / premia pieniężna jako usługa.
16. Sponsoring:
 • pojęcie sponsoringu w ujęciu prawnym i podatkowym,
 • niezbędne elementy umowy sponsoringu,
 • formy sponsoringu (rzeczowy, pieniężny, właściwy, niewłaściwy),
 • sponsoring a darowizny.
17. Inne świadczenia na rzecz kontrahentów:
 • przekazywanie biletów do kina / teatru / wejściówek na basen,
 • organizacja pikników i koncertów,
 • zapewnianie noclegów i wyżywienia,
 • wręczanie alkoholu i towarów luksusowych.
18. Kwalifikowane koszty uzyskania przychodów - kto i co może rozliczyć podwójnie?
 
19. IP BOX - aspekty kosztowe.
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.