Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Koszty używania samochodów w firmie od 2019 r. oraz uchwalone i planowane zmiany w podatku VAT
 21 lutego 2019

Szanowni Państwo, pragniemy Was zaprosić na szkolenie, które pozwoli pozyskać wiedzę o nowych zasadach zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów w firmie. Zmiana jest znacząca, a zatem warto się zapoznać z jej szczegółami. Jest to szczególnie istotne w kontekście rozważenia, czy warto do końca roku 2018 wziąć w leasing auto, a jeżeli tak to w jakich sytuacjach?

Ponadto szkolenie ma na celu przekazanie Państwu informacji o uchwalonych oraz planowanych zmianach w podatku VAT na rok 2019. W związku z faktem, iż zmiany są procedowane i uchwalane w kilku równoległych procesach legislacyjnych, przedstawimy Państwu harmonogram planowanych zmian oraz poinformujemy, które zmiany już obowiązują od roku 2019. W szczególności istotne zmiany dotyczą opodatkowania sprzedaży bonów, możliwości uzyskania Wiążącej Informacji Stawkowej przed wejściem w życie nowych stawek VAT. Bardzo istotne są również inne planowane zmiany, przykładowo w zakresie nowych zasad wystawiania faktur do paragonów. Zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów dotknie nie tylko podatników posiadających kasy fiskalne, ale również tych, którzy pozyskują faktury od podmiotów, które dokonują fiskalizacji sprzedaży.  Zmiany mogą spowodować, że w niektórych przypadkach nie będzie możliwe uzyskanie faktury dokumentującej zakup towarów lub usług.

Poruszymy również zagadnienia związane z planowanym wprowadzeniem wielu innych zmian w ustawie o VAT, które będą bardzo istotne dla podatników, w szczególności w zakresie prowadzenia kas „on line”, zasad wykreślania oraz przywracania statusu podatnika VAT czynnego, a także korzyści i obciążeń podatników w związku z nową, rozszerzoną formą rejestru podatników VAT czynnych.

Proszę wziąć pod uwagę, ze nasi trenerzy są również otwarci na udzielenie Państwu odpowiedzi na pytania związane z blokami tematycznymi objętymi programem szkolenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń na to szkolenie już minął. Zapraszamy do skorzystania z innych terminów.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Używanie samochodów w firmie - nowe zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów od 2019 r. a odliczenie podatku VAT

a) czy nowe ograniczenia kosztów będą dotyczyć wszystkich samochodów używanych w firmie?

b) czy w związku ze usunięciem „kilometrówki” z przepisów o podatku dochodowym będzie można zaliczyć do kosztów 100% wydatków na używanie samochodu?

c) zasady prowadzenia ewidencji przebiegu na podstawie ustawy o VAT w kontekście możliwości zaliczenia 100% wydatków na używanie samochodu do kosztów uzyskania przychodów,

d) wydatki związane z użytkowaniem samochodów firmowych, od których można odliczyć 100% podatku naliczonego pomimo generalnego odliczenia 50% VAT od tych samochodów – czy można je będzie również zaliczyć w 100% do kosztów uzyskania przychodów,

e) czy nieodliczone 50% VAT będzie mogło być w dalszym ciągu kosztem uzyskania przychodów?

f) jakie będą nowe zasady amortyzowania samochodów od 2019 r.?

g) czy pomimo zmian w przepisach, samochody dotychczas znajdujące się w środkach trwałych będą amortyzowane po staremu?

i) jakie będą od 2019 r. odrębnie zasady rozliczania kosztów użytkowania samochodów prywatnych na potrzeby działalności oraz tych będących środkami trwałymi i użytkowanych na podstawie umów leasingu, najmu i innych umów o podobnym charakterze?

j) jakie będzie ograniczenie zaliczenia do kosztów czynszu leasingowego lub czynszu najmu samochodu?

k) czy te same ograniczenia kosztów, które od 2019 r. będą dotyczyć czynszu najmu lub leasingu samochodu będą dotyczyć również innych opłat wynikających z umów leasingu lub najmu (rata odsetkowa, opłaty administracyjne, serwisowe itp.)?

l) przepisy przejściowe dotyczące leasingu samochodów – czy będzie można dotychczas zawarte umowy leasingu rozliczać na dotychczasowych zasadach?

m) czy trzeba będzie zgłaszać w urzędzie skarbowym umowy leasingu zawarte do końca 2018 r.?

n) przepisy przejściowe dotyczące leasingu samochodów – jakie auta opłaca się wziąć w leasing do końca 2018 r.?

o) czy zmiana lub przedłużenie po 1 stycznia 2019 r. umowy leasingu zawartej do końca 2018 r. będzie mieć negatywne skutki na rozliczenie kosztów?

p) jakie będą nowe zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek OC i AC oraz innych ubezpieczeń samochodów używanych w firmie.

II. Podatek VAT – uchwalone zmiany na rok 2019:

1. Zmiany dotyczące opodatkowania wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych od 2019 r. (zmiany uchwalone – wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r.)

a) obowiązujące do końca 2018 r. przepisy oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące bonów, voucherów i kart podarunkowych,

b) nowe przepisy dotyczące sprzedaży bonów, voucherów i kart podarunkowych – zmiana sposobu opodatkowania oraz momentu powstania obowiązku podatkowego,

c) koniec terminu ważności wydanych bonów, voucherów i kart podarunkowych a obowiązek VAT od 2019 r.,

d) odsprzedaż zakupionych bonów, voucherów i kart podarunkowych a opodatkowanie VAT od 2019 r.

2. Zmiany w opodatkowaniu VAT MOSS od 1 stycznia 2019 r. (zmiany uchwalone – wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r.)

a) nowy limit sprzedaży MOSS od 2019 r.

b) nowe zasady zmiany miejsca opodatkowania usług elektronicznych sprzedawanych przez MOSS

3. Skrócenie terminu ulgi na złe długi

a) jaki będzie nowy termin ulgi na złe długi od roku 2019?

b) czy nowy termin ulgi na złe długi będzie dotyczył faktur wystawionych przed zmianą przepisów?

III. Podatek VAT –planowane zmiany na rok 2019:

1. Nowe zasady wystawiania faktur w 2019 r.

a) w jakich sytuacjach nie będzie można wystawić i uzyskać faktury do paragonu?

b) czy nowe restrykcje będą dotyczyć wszystkich faktur wystawianych do paragonów?

c) czy nowe zasady wystawiania faktur będą również dotyczyć faktur wystawianych do paragonów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

d) brak możliwości wprowadzenia numeru NIP nabywcy a fiskalizacja i obowiązek wystawienia faktury od stycznia 2019 r.,

e) sankcje za niedozwolone wstawienie faktury do paragonu od 1 stycznia 2019 r.

f) sankcje od 1 stycznia 2019 r. za odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej do paragonu w sposób niedozwolony.

2. Stawki VAT 2019 – Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) od 2019 r.

a) moment rozpoczęcia obowiązywania nowych stawek VAT a możliwość wcześniejszego wystąpienie o WIS,

b) jaki jest termin wydania WIS oraz ewentualna procedura zaskarżania,

b) WIS a interpretacja indywidualna,

c) zmiana nomenklatury towarów z PKWiU na CN

3. Pierwsze zasiedlenie budynków i budowli – zmiana definicji istotnie wpływająca na opodatkowanie sprzedaży nieruchomości zabudowanych oraz lokali – zmiana podyktowana orzeczeniem TSUE.

4. Nowe zasady wykreślania z rejestru podatników VAT czynnych i przywracania statusu podatnika VAT czynnego:

a) nowe zasady wykreślania podatników z rejestru VAT czynnych,

b) kiedy ponowna rejestracja będzie dokonywana z urzędu, kiedy będzie wymagać złożenia wniosku, a kiedy ponownego VAT-R – znaczne zmiany w stosunku do zasad dotychczasowych,

c) w jakich sytuacjach można odliczyć VAT przy zakupie od podatnika VAT „nieczynnego”?

d) możliwości zebrania informacji o kontrahencie na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej wprowadzonych od 2018 r. – możliwości uzyskania zaświadczenia o „podatkowej uczciwości kontrahenta”.

5. Centralny Rejestr Podatników VAT czynnych (CRP VAT) – projekt ustawy po zmianach uwzględniających uwagi podatników – wpływ na rozliczenie PIT i CIT

a) znacznie rozszerzony zakres danych w CRP VAT – ułatwienie weryfikacji kontrahentów ,

b) ustawowo określona częstotliwość aktualizacji CRP VAT,

c) informacje o rachunkach bankowych kontrahentów a skutki w podatku PIT i CIT,

d) zapłata na rachunki bankowe nie ujawnione w CRP VAT a utrata kosztów uzyskania przychodów,

e) zapłata na rachunki bankowe nie ujawnione w CRP VAT a solidarna odpowiedzialność za zaległości VAT kontrahenta,

f) czy jest możliwość zachowania kosztów uzyskania przychodów oraz  uniknięcie solidarnej odpowiedzialności pomimo zapłaty na rachunek bankowy nieaktywny w CRP VAT,

g) automatyczna weryfikacja rachunku bankowego kontrahenta z danymi w CRP VAT

6.  Nowe możliwości wystawiania i odliczania faktur RR

7. Nowe towary i usługi których dostawa i świadczenie nie daje możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT do 200 000 zł

8. Doprecyzowanie zasad uzyskania zwrotu VAT w 25 dni

9. Możliwość obniżenia wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15%

IV. Podatek VAT – split payment w dotychczasowej praktyce

1. Wpływ podzielonej płatności na rozliczenie podatku VAT

a) zapłata podzieloną płatnością a konsekwencje w rozliczeniu podatku naliczonego,

b) zapłata podzieloną płatnością a ulga na złe długi,

c) zapłata podzieloną płatnością a zakup od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową

d) zapłata zaliczki podzieloną płatnością a konsekwencje VAT,

e) czy w umowach cywilnoprawnych oraz na fakturach można zastrzec zapłatę wyłącznie zwykłym przelewem, z pominięciem podzielonej płatności?

f) podzielona płatność a nowe zasady zwrotu podatku VAT.

V. Problematyczne zagadnienia kas fiskalnych oraz obowiązku podatkowego

1. Kasy „on line” w 2019 r.

a) którzy podatnicy i w jakich terminach muszą wprowadzić kasy „on-line”?

b) czy można przedłużyć termin wprowadzenia kas „on-line”?

c) trwałe lub czasowe problemy z dostępem do Internetu a korzystanie z kas „on-line”

d) do kiedy można używać dotychczas posiadane kasy fiskalne?

e) czy po uchwaleniu przepisów będzie można wymieniać moduły fiskalne w dotychczas posiadanych kasach fiskalnych?

f) czy po uchwaleniu przepisów będzie można kupić wyłącznie kasy „on-line”?

g) zakup kasy „on line” a ponowna ulga na nabycie kasy rejestrującej.

2. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z fiskalizacji na lata 2019 - 2021:

a) jaka sprzedaż towarów i usług nie będzie już zwolniona z fiskalizacji od 2019 r.?

b) nowe kategorie czynności objęte bezwzględnym obowiązkiem fiskalizacji,

c) nowe warunki zastosowania niektórych dotychczasowych zwolnień z fiskalizacji.

3. Faktury do paragonów oraz obowiązek podatkowy przy fiskalizacji:

a) data fiskalizacji a data powstania obowiązku podatkowego – czy to zawsze to samo?

b) brak zwrotu paragonu przez klienta a obowiązek wystawienia faktury do paragonu,

c) czy można wystawić jedną fakturę do kilku paragonów dla tego samego nabywcy?

d) faktury do paragonów w JPK_VAT

Cena szkolenia obejmuje:  

  • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

Termin nadsyłania zgłoszeń na to szkolenie już minął. Zapraszamy do skorzystania z innych terminów.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: VAT
Data szkolenia: 21 lutego 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Wrocław, Hotel QUBUS, ul. Św. Marii Magdaleny 2
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Michał Krawczyk

Ekspert w zakresie podatków, od 2008 r. projektuje i prowadzi szkolenia, w zakresie procedury kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego (kontrola skarbowa), postępowania podatkowego, również w zakresie podatków VAT i CIT. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów, w szczególności cykl szkoleń dotyczących kontroli podmiotów handlujących przez Internet oraz w zakresie procedury kontroli podatkowej i skarbowej. Prowadził również szkolenia w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. W ramach pracy w organach podatkowych brał również udział w międzynarodowych spotkań pracowników organów podatkowych FISCALIS organizowanych przez Izbę Skarbową we Wrocławiu, gdzie prowadził w języku angielskim wykłady w zakresie procedury kontroli podatkowej w Polsce. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.