Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Fakturowanie i KSeF, PODATEK VAT
Krajowy System eFaktur - faktury ustrukturyzowane w KSeF nowym wyzwaniem dla podatników VAT

W związku z faktem, iż od lipca 2024 r. wystawianie faktury ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe, zachęcamy do skorzystania ze szkolenia, którego celem jest przybliżenie Państwu zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu eFaktur.

Faktury wystawiane w KSeF będą podlegać ciągłej kontroli, w szczególności pod kątem ich prawidłowego wystawienia, dlatego w celu przygotowania się do wspomnianego powyżej obowiązku, warto przed lipcem 2024 r. rozpocząć wystawianie faktur w KSeF wcześniej, żeby w okresie dobrowolności przetestować to rozwiązanie w Państwa systemie informatycznym.

Ministerstwo Finansów już od kilku lat intensywnie pracuje nad wdrażaniem nowoczesnych narzędzi analitycznych, umożliwiających bieżącą kontrolę rozliczeń podatkowych, docelowo w czasie rzeczywistym. Jednym z takich rozwiązań jest faktura ustrukturyzowana, której wystawianie jest możliwe w KSeF od roku 2022.

Należy mieć również na względzie ustanowienie przez ustawodawcę specyficznego momentu wystawienia i otrzymania faktury w KSeF. Ma to szczególne znaczenie dla:

 • określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji, dla których obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny w dacie wystawienia faktury (np. WDT, usługi budowlane, „media”, najem, leasing itp.),
 • określenia momentu nabycia prawa do odliczenia VAT z faktury ustrukturyzowanej,
 • właściwego wykazania daty wystawienia faktury w JPK,
 • momentu dokonania korekty in minus po stronie podatku należnego i naliczonego.

Jednocześnie, w celu zachęcenia podatników do dobrowolnego korzystania z KSeF, ustawodawca przewidział udogodnienia związane z dobrowolnym korzystaniem z KSeF.

Są one szczególnie korzystne w przypadku korygowania podatku VAT in minus, zarówno po stronie wystawcy, jak i odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.

Dodatkowo, w ramach pakietu KSeF od września 2024 r. nastąpi również drobna korekta dotycząca braku obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej w niektórych sytuacjach.

W związku ze zbliżającym się obowiązkiem wystawiania faktur w KSeF zachęcamy do skorzystania z niniejszego szkolenia.

Serdecznie zapraszamy.

Prowadzący:
Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Staniek&Partners. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 - 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 - 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej ekspert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

11 października 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

9 listopada 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

13 grudnia 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Najważniejsze pojęcia dotyczące KSeF:

1. Co to jest KSeF?

a) definicja KSeF,

b) uczestnicy KSeF,

c) możliwość obioru faktury przez osoby/podmioty nie będące uczestnikami KSeF.

2. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej:

a) pojęcie faktury wg Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz wg polskiej ustawy o VAT,

b) możliwe postaci faktury przewidziane przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz polskiej ustawy o VAT,

c) definicja faktury ustrukturyzowanej,

d) faktura ustrukturyzowana a faktura elektroniczna,

e) faktura ustrukturyzowana a zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności treści,

f) wystawienie faktury w ustrukturyzowanej a akceptacja kontrahenta,

g) przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.

II. Korzystanie z KSeF:

1. Rodzaje dokumentów wystawianych przy użyciu w KSeF,

2. Proces wystawienia faktury w KSeF:

a) możliwość wystawienia faktury bezpośrednio z KSeF,

b) wystawienia faktury w KSeF poprzez system informatyczny podatnika,

c) wystawienia faktury w KSeF poprzez przesłanie pliku w strukturze FA,

d) nr faktury a numer systemowy nadawany przez KSeF,

e) znaczenie numeru systemowego nadawanego przez KSeF,

f) czy nr KSeF należy umieszczać na fakturze przekazanej nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej?

g) sposób ujęcia faktury wystawionej w KSeF w JPK.

3. Walidacja faktury wysłanej do KSeF w celu wystawienia:

a) zgodność faktury wysyłanej do KSeF ze strukturą FA_VAT,

b) obowiązkowe dane, które musi posiadać faktury, żeby było możliwej jej wystawienie w KSeF.

4. Informacje dodatkowe w fakturach ustrukturyzowanych oraz załączniki do faktur ustrukturyzowanych (np. protokoły odbioru, warunki dostawy INCOTERMS, nr WZ, adres dostawy, dane odbiorcy innego niż nabywca itp.)

5. Weryfikacja uprawnień osoby/podmiotu do korzystania z KSeF:

a) rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF,

b) jak rozpocząć korzystanie z KSeF?

c) sposób nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,

d) wyjątkowe sytuacje, w którym będzie konieczność z korzystania z formularza ZAW-FA,

e) odpowiedzialność karno-skarbowa osoby korzystającej z uprawnień do korzystania z KSeF.

6. Wystawienie faktury w KSeF a zgoda nabywcy w okresie do końca czerwca 2024 r.:

a) forma zgody nabywcy na otrzymanie faktury w formie ustrukturyzowanej,

b) czy brak zgody nabywcy na otrzymanie faktury w formie ustrukturyzowanej uniemożliwia wystawienie faktury w KSeF?

7. Otrzymywanie faktur w KSeF oraz dostęp do faktur wystawionych i otrzymanych w KSeF:

a) dostęp do faktur zakupowych w KSeF przez polskiego podatnika VAT,

b) dostęp do faktur zakupowych w KSeF przez osoby i podmioty nie będące polskimi podatnikami VAT,

c) okres przechowywania faktur w KSeF,

d) dane faktury ustrukturyzowanej dostępne dla sprzedawcy i nabywcy.

8. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej:

a) moment wystawienia faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,

b) data wystawienia faktury w KSeF a data powstania obowiązku podatkowego VAT oraz PIT/CIT

c) moment otrzymania faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,

d) moment otrzymania faktury w KSeF a prawo do odliczenia podatku VAT.

9. Zasady korygowania faktur w KSeF do końca czerwca 2024 r.:

a) czy faktury wystawione poza KSeF można korygować w formie ustrukturyzowanej (z uwzględnieniem zmiany od września 2024 r.)?

b) czy faktury ustrukturyzowane (wystawione w KSeF) można korygować w formie „tradycyjnej”?

c) czy do faktury ustrukturyzowanej można wystawić notę korygującą?

d) czy jest możliwe anulowanie faktury ustrukturyzowanej?

e) preferencje związane w wystawieniem faktur korygujących w KSeF.

10. Czy można wystawić duplikat faktury ustrukturyzowanej?

11. Preferencje wynikające z dobrowolnego stosowania faktur ustrukturyzowanych do końca 2024 r.:

a) 40-dniowy zwrot podatku VAT,

b) ułatwione stosowanie korekty in minus po stronie sprzedawcy i nabywcy,

c) brak konieczności dostarczania JPK_FA na żądanie organów podatkowych,

d) brak obowiązków związanych z autentycznością pochodzenia, czytelnością oraz integralnością faktur.

12. Zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.

III. Okres obowiązkowego korzystania z KSeF od lipca 2024 r.:

1. Wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF:

a) generalny obowiązek wystawiania fakt wyłącznie w KSeF,

- podatnicy VAT czynni - obowiązek korzystania z KSeF od lipca 2024 r.,

- podatnicy zwolnieni z VAT - obowiązek korzystania z KSeF od stycznia 2024 r.,

- faktury w KSeF dla kontrahentów zagranicznych,

- faktury w KSeF dla podmiotów niebędących podatnikami (innych niż osoby fizyczne),

- faktury wystawiane dla konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności) - czy będzie można wystawiać w KSeF?

b) faktury, które nie będą musiały być wystawiane w KSeF:

- faktury wystawiane przez podatników zagranicznych zarejestrowanych w Polsce dla jako podatnicy VAT czynni,

- faktury wystawiane z kas rejestrujących - w okresie do końca 2024 r.,

- paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone - w okresie do końca 2024 r.,

- faktury wskazane w rozporządzeniu wykonawczym wyłączającym koniczność wystawiania faktur KSeF dla określonych czynności,

- faktury wystawione w okresie awarii KSeF oraz związane z nimi obowiązki,

- faktury wystawione w okresie niedostępności KSeF (tzw. tryb „offline”) oraz związane z nimi obowiązki,

- faktury wystawiania w ramach OSS i IOSS,

- faktury RR,

c) faktury ustrukturyzowane wystawione w okresie awarii KSeF:

- zasady wystawienia i przekazania nabywcy faktur ustrukturyzowanych wystawionych w okresie awarii,

- odmienna zasady ustalania daty wystawienia faktury w okresie awarii KSeF,

- termin przesłania do KSeF faktur wystawionych w okresie awarii,

d) faktury ustrukturyzowane wystawione w okresie niedostępności KSeF („offline”):

- zasady wystawienia i przekazania nabywcy faktur ustrukturyzowanych wystawionych w trybie „offline”,

- odmienna zasady ustalania daty wystawienia faktury w trybie „offline”,

- termin przesłania do KSeF faktur wystawionych w trybie „offline”,

e) sposób przekazania faktury ustrukturyzowanej w okresie obowiązkowego KSeF w zależności od statusu nabywcy,

f) znaczenie kodu QR umieszczanego obowiązkowo na wydruku lub obrazie elektronicznym faktur wystawianych w KSeF:

- faktury ustrukturyzowane wstawione w KSeF przekazane nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej,

- faktury wstawione w okresie awarii lub w trybie „offline przekazane nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej.

g) określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej:

- data otrzymania faktury ustrukturyzowanej w KSeF,

- data otrzymania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF w okresie awarii lub „offline”,

- metody i formy przekazania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF.

h) data wystawienia faktury w KSeF a kurs waluty – nowe, dodatkowe możliwości w zastosowaniu kursu walutowego od lipca 2024 r.,

i) faktura otrzymana poza KSeF od lipca 2024 r. a możliwość odliczenia VAT.

j) możliwość dobrowolnego wystawiania w KSeF faktur RR.

2. Sankcje w zakresie nieprawidłowości w korzystaniu z KSeF od stycznia 2025 r.:

a) sankcja za wystawienie faktury poza KSeF,

b) sankcje za wystawienie faktur w niewłaściwym formacie w okresie awarii lub w trybie „offline”,

c) sankcje za opóźnione przesłanie do KSeF faktur wystawionych w okresie awarii lub w trybie „offline”.

3. Korygowanie faktur od lipca 2024 r.

a) korygowanie faktur ustrukturyzowanych wyłącznie w KSeF,

b) korygowanie faktur wystawionych poza KSeF (przed lipcem 2024 r.) wyłącznie w KSeF,

c) likwidacja not korygujących,

d) wystawianie faktur korygujących poza KSeF – czy to będzie możliwe?

e) specyfika korekty in minus podatku należnego od lipca 2024 r.

- faktury korygujące wystawione w KSeF,

- faktury korygujące wystawione poza KSeF,

f) specyfika korekty in minus podatku naliczonego:

- faktury korygujące otrzymane w KSeF,

- faktury korygujące otrzymane poza KSeF.

4. Numeru systemowy nadawany fakturze przez KSeF a opis przelewu za fakturę ustrukturyzowaną:

a) numer KSeF a pojedyncze przelewy przy użyciu mechanizm podzielonej płatności),

b) numer KSeF a zbiorcze przelewy przy użyciu mechanizm podzielonej płatności),

b) numer KSeF a „zwykłe” przelewy pomiędzy podmiotami będącymi podatnikami VAT czynnymi,

5. Pozostałe zmiany związane z KSeF:

a) skrócenie terminu zwrotu VAT,

b) zniesienie obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej w niektórych sytuacjach (od września 2024 r.),

c) zmiany w przepisach dotyczących faktur RR.

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail [email protected].