Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Kto wypełnia załącznik PIT/ZG?
22 kwietnia 2022
Pozostało już tylko kilka dni do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok. Podatnicy powinny zastanowić się jakie dochody uzyskali, z jakich źródeł oraz czy mają uwzględniać w formularzach podatkowych swoje dochody zagraniczne. Jeśli osoba fizyczna podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uzyskuje dochody ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski, to powinna zapoznać się z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy te przewidują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania: metodę zwolnienia (wyłączenia) oraz metodę zaliczenia.

Do przeliczania przychodów (kosztów) uzyskanych (poniesionych) przez osoby fizyczne w walutach obcych, w myśl art. 11a ustawy o PIT, zastosowanie znajduje średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodów (poniesienia kosztu). Podobnie kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wydatku lub zapłaty podatku.

Polscy rezydenci podatkowi osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania rocznego formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu, a także wysokość podatku zapłaconego za granicą. Pobrane przez polskiego płatnika zaliczki wykazuje się tylko w zeznaniu PIT, w załączniku PIT/ZG wykazuje się podatek pobrany za granicą. W PIT/ZG podatnik wykazuje zagraniczne dochody, w tym również dochody zwolnione z podatku (art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/ZG. Załącznik PIT/ZG składa się odrębnie dla każdego zeznania, czyli jeżeli podatnik składa więcej niż jedno zeznanie np. PIT 37 i PIT 38, wykazując w każdym z nich dochody zagraniczne, do każdego z zeznań dołącza PIT/ZG z wykazanymi odpowiednimi dochodami.

W przypadku rozliczania się z zagranicznych dochodów, należy przygotować wszystkie zeznania podatkowe, które polski podatnik otrzymał od zagranicznego płatnika, w tym pracodawcy.  W części C załącznika PIT/ZG zaprezentowane są źródła przychodów zagranicznych z podziałem na: stosunek pracy, pozarolniczą działalność gospodarczą, działalność wykonywaną osobiście, najem lub dzierżawę, prawa autorskie i inne źródła. Kolumna „C” służy do wykazywania zagranicznych dochodów opodatkowanych wg metody wyłączenia z progresją. Kolumna „D” służy natomiast do wykazywania dochodów zagranicznych opodatkowanych wg metody odliczenia proporcjonalnego.

Jeśli uzyskane dochody podlegają zwolnieniu z podatku w Polsce i w Polsce nie uzyskało się dodatkowych przychodów z innych źródeł, to nie ma obowiązku składania PIT/ZG. PIT/ZG nie jest wymagany od nierezydentów- obcokrajowców, którzy pracują w Polsce. W załączniku PIT/ZG nie należy wykazywać ulgi abolicyjnej, ponieważ razem z innymi ulgami podatkowymi wchodzi w skład załącznika w postaci dokumentu PIT/O. Ulga abolicyjna stanowi różnicę pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia a podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.