Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Kursy przeliczeniowe przy usługach wstępu na imprezy masowe
20 czerwca 2011

Sejm przyjął już ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. W art. 31a ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca proponuje wprowadzić przepisy upraszczające dotyczące przeliczania kursów przy usługach wstępu na imprezy masowe, służące w szczególności sprawnej organizacji EURO 2012.

Obecnie przy organizacji imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.), a więc najczęściej przy sprzedaży biletów na takie imprezy, kurs jaki należy zastosować wynika z art. 31a ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten dla podmiotów dokonujących takiej sprzedaży jest trudny do zastosowania, bowiem gdy podstawa opodatkowania określona jest w walucie obcej przeliczenia na złote dokonuje się, co do zasady, według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli najczęściej będzie to dzień poprzedzający datę wpływu środków na rachunek bankowy świadczącego usługę. W takiej sytuacji dla celów określenia momentu powstania obowiązku podatkowego zastosowanie znajdzie przepis art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Uwzględniając ilość takich wpłat dotyczących płatności za bilety na imprezy masowe oraz ich częstotliwość koniecznym wydaje się ułatwienie takim podatnikom przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej.

Zawarte w dotychczasowym art. 31a ustawy o VAT zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej oparte są na art. 91 dyrektywy 2006/112/WE. Powyższa dyrektywa zawiera upoważnienie o charakterze fakultatywnym, zgodnie z którym państwa członkowskie w odniesieniu do niektórych transakcji mogą stosować kurs wymiany ustalony zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego obowiązującymi w zakresie obliczania wartości celnej. Dla ustalenia wartości celnej wykorzystuje się bieżące kursy średnie walut obcych w złotych, wyliczane i ogłaszane przez Narodowy Bank Polski, natomiast stosuje się je według zasad wynikających bezpośrednio z przepisów wspólnotowych zawartych m.in. w art. 168-172 rozporządzenia wykonawczego Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 253 z 11.10.1993 r., str. 1, z późn. zm.). Zgodnie z art. 169 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia bieżące kursy średnie dla celów ustalania wartości celnej są, co do zasady, wyliczane i publikowane w przedostatnią środę miesiąca (publikacja jest możliwa również w dniu następnym) oraz stosowane przez następujący po nim miesiąc kalendarzowy.

Dlatego też od 1 lipca 2011 r. w przypadku usług wstępu na imprezy masowe kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej będą mogły być przeliczane na złote zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów. Dla tych celów będzie można więc stosować jeden kurs dla wszystkich wpłat dokonanych w jednym miesiącu, co znacznie uprości rozliczenia podatnikom świadczącym usługi wstępu na imprezy masowe.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.