Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Ministerstwo Finansów uspokaja w sprawie wirtualnych rachunków bankowych
27 września 2019
Ministerstwo Finansów w ostatnich dniach jest aktywne w sprawie wyjaśniania problemów z białą listą podatników. Przypomnijmy, że tzw. biała lista podatników utworzona w związku z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1018, ze zm. Dz.U. 2019, poz. 1520, Dz.U. 2019, poz. 1751) jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/ i zawarte są w niej informacje o podatnikach zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT z możliwością weryfikacji ich statusu na wybrany dzień jednak nie wcześniej niż 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany.

Co najważniejsze wykaz zawiera numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazane w zgłoszeniach identyfikacyjnych lub zgłoszeniach aktualizacyjnych.

O problemie rachunków wirtualnych lub inaczej subrachunków do rachunku głównego pisałem w lipcu br. w artykule: Wirtualne rachunki bankowe – jest problem czy go nie ma? Rachunki wirtualne nie są zamieszczane w ww. wykazie, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG. Ponieważ brak ich w wykazie, o czym było wiadomo już na etapie opiniowania ww. ustawy, nabywcy dokonujący płatności na takie rachunki mogą mieć problem z rozliczeniem podatkowych kosztów, jak i mogą odpowiadać solidarnie w VAT ze sprzedawcą za nierozliczony przez zbywcę podatek.

Jednak teraz to samo Ministerstwo Finansów, które wówczas twierdziło, że problemu nie ma – nagle problem dostrzegło. W wyjaśnieniach z dnia 16.09.2019 r. wskazuje, że: „wykaz, po wpisaniu numeru rachunku wirtualnego, wyświetla jednak informację, że jest to rachunek powiązany z rachunkiem rozliczeniowym konkretnego podmiotu i podaje dane tego podmiotu. Dodatkowo w listopadzie planujemy udostępnienie narzędzia, dzięki któremu za pomocą systemów informatycznych (w tym systemów finansowo-księgowych) będzie można usprawnić weryfikację, czy dany rachunek wirtualny jest związany z rachunkiem, który znajduje się w wykazie. Jeżeli tak, to zapłata na taki rachunek wirtualny nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami podatkowymi”.

Odnosząc się do danych zawartych w wykazie. Jeżeli wpiszemy do wykazu nr rachunku wirtualnego i rachunek ten istnieje i jest powiązany ze zgłoszonym przez kontrahenta rozliczeniowym rachunkiem bankowym, to uzyskamy następującą informację: „Podmiot może posiadać inne rachunki bankowe, które są przyporządkowane do rachunków wyświetlonych w wykazie”. A zapis ten będzie miał po bocznych stronach pomarańczowe oznaczenie. Jeżeli jednak jest to rachunek, który w ogóle nie został zgłoszony do urzędu skarbowego, lub jest to rachunek wirtualny, który utworzony został do rachunku rozliczeniowego również nie zgłoszonego do urzędu wówczas uzyskamy komunikat: „Nieprawidłowy numer konta bankowego” wyświetlony na czerwonym tle.

Ten drugi przypadek wyklucza możliwość zaliczenia wydatku do podatkowych kosztów. Ten pierwszy moim zdaniem kwalifikuje się do uznania, że rachunek bankowy jest poprawny i choć ten właśnie rachunek nie figuruje w wykazie, jednak został utworzony do rachunku, który zgłoszono do urzędu skarbowego jako rachunek rozliczeniowy.

Poza problemami z rachunkami wirtualnymi istnieją również kłopoty z rachunkami administracji publicznej. Również i ten problem dostrzegło we wrześniu 2019 r. Ministerstwo Finansów. W ww. wyjaśnieniach wskazuje: „Istotną kwestią jest brak w wykazie rachunków własnych banków i SKOK-ów, jak też ministerstw czy izb administracji skarbowej, które są prowadzone przez te instytucje dla celów ich gospodarki własnej. Chodzi m.in. o przyjęcie zapłaty wynagrodzenia za usługę wynajmu powierzchni biurowej, przyjęcia zapłaty z tytułu nabywanych przez bank/SKOK wierzytelności pieniężnych (cesje wierzytelności) czy też przyjęcia zapłaty w zakresie prowadzonej przez te podmioty działalności faktoringowej. Obecnie trwają intensywne prace legislacyjne, które mają na celu jednoznaczne uregulowanie tej kwestii przed 1 stycznia 2020 r. w taki sposób, żeby tego typu rachunki nie musiały podlegać sprawdzaniu przez płatników z wykazem.”.

„Trwają intensywne prace legislacyjne…”. Lepiej późno niż wcale.

Niezależnie od powyższego w komunikacie z dnia 20.09.2019 r. Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku zgłaszania rachunków rozliczeniowych do urzędów skarbowych, a także prosi o sprawdzenie, czy wykorzystywane do działalności gospodarczej rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika zostały zgłoszone do urzędu skarbowego i są ujęte w wykazie.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.