Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Moment ujęcia elektronicznej faktury korygującej
23 listopada 2018
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z dnia 20 listopada 2018 r. nr 0115-KDIT1-2.4012.712.2018.1.AJ rozstrzygnął o terminie dokonania korekty podatku należnego w sytuacji doręczania faktury korygującej zamieszczanej w formie elektronicznej na indywidualnych kontach klientów na specjalnych portalach internetowych, prowadzonych przez sprzedawcę.

Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się Spółka, która z tytułu świadczenia tych usług wystawia na rzecz klientów faktury, w których wykazuje podatek VAT naliczony wg stawki 23%. Zdarza się, że w odniesieniu do tych faktur Spółka wystawia faktury korygujące, za pomocą których zmniejsza wysokość podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego. Powyższe faktury oraz faktury korygujące są zamieszczane w formie elektronicznej na indywidualnych kontach klientów. Konta te są zakładane na specjalnych portalach internetowych, prowadzonych przez Spółkę. Klient ma dostęp do swojego indywidualnego konta za pomocą unikalnego loginu oraz hasła. Z chwilą zamieszczenia nowego dokumentu (np. faktury korygującej) na koncie klienta, uzyskuje on do niej natychmiastowy dostęp, może ją w każdej chwili pobrać i zapoznać się z jej treścią. Klient jest informowany o fakcie umieszczenia nowego dokumentu na jego koncie, za pomocą poczty elektronicznej email lub za pomocą wiadomości tekstowej sms lub za pomocą wiadomości wewnętrznej udostępnianej na portalu. Jednocześnie, w systemach Spółki służących do obsługi powyższych portali internetowych odnotowywana jest informacja o zamieszczeniu danego dokumentu (np. faktury korygującej) na koncie klienta.

Spółka zadała pytanie, czy ma prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego o wartości wykazane na wystawionej fakturze korygującej w tym okresie rozliczeniowym, w którym faktura korygująca została umieszczona na indywidualnym koncie klienta?

Zdaniem Spółki, ma ona prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego w tym okresie rozliczeniowym, w którym faktura korygująca została umieszczona na indywidualnym koncie klienta. Spółka powołała się na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 maja 2018 r. nr 0114-KDIP4.4012.149.2018.1.BS, w której stwierdzono, że: „Momentem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez kontrahenta jest moment, w którym faktura ta staje się w jakikolwiek sposób dla niego dostępna, w rezultacie czego, uzyskuje on możliwość zapoznania się z jej treścią”.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Spółki za prawidłowe. Organ wskazał, że zgodnie z art. 29a ust. 13 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Na podstawie art. 29a ust. 14 ustawy, przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenie faktu otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej, może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą – w formie listu poleconego – przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, również w formie elektronicznej lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej. Zatem, żaden przepis nie określa specjalnej formy, w jakiej potwierdzenie odbioru faktury korygującej byłoby wymagane. Istotne jest, aby sprzedawca towarów lub usług dla celów rozliczenia podatku należnego od sprzedaży posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, iż nabywca otrzymał fakturę korygującą sprzedaż.

Momentem otrzymania elektronicznej faktury korygującej przez kontrahenta jest moment, w którym faktura ta staje się w jakikolwiek sposób dla niego dostępna, w rezultacie czego, uzyskuje on możliwość zapoznania się z jej treścią. Zatem, uzyskanie przez Spółkę wiedzy na temat tej okoliczności (w jakiejkolwiek formie) uznać należy za posiadanie przez niego potwierdzenia, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Skoro w przypadku korekt faktur dostarczanych za pośrednictwem tradycyjnej poczty akceptowalną formą udokumentowania dostarczenia przesyłki jest zwrotne potwierdzenie odbioru, nie można odmówić takiej mocy dowodowej otrzymanej informacji o pobraniu przez kontrahenta faktury korekty drogą mailową (potwierdzenie automatyczne z serwera nabywcy). Niezależnie od formy otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, dotyczyć ono powinno konkretnej albo konkretnych faktur korygujących.

Zdaniem organu podatkowego momentem doręczenia faktury korygującej dokumentującej obniżenie podstawy opodatkowania, do nabywcy jest/będzie – jak słusznie wskazano w treści wniosku – umieszczenie tej faktury na indywidualnym koncie klienta, w taki sposób by mógł się on zapoznać z jej treścią. W konsekwencji, za ten okres rozliczeniowy, w którym Spółka umieści/umieściła i udostępni/udostępniła faktury korygujące Spółce przysługuje/będzie przysługiwało prawo do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego wynikającego z tych faktur korygujących na podstawie art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o podatku od towarów i usług.

oprac.: Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.