Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Możliwość składania kwartalnych informacji podsumowujących a wartość dostaw wewnątrzwspólnotowych od 2012 r.
27 grudnia 2011

Od 1 stycznia 2012 r. w związku z utratą mocy art. 4 ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2009 Nr 195, poz. 1504), kwota o której mowa w art. 100 ust. 4-6 ustawy ulegnie zmniejszeniu z 500.000 zł do kwoty 250.000 zł.

Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług w okresie do dnia 31 grudnia 2011 r. kwota ustalona w wysokości 250.000 zł, o której mowa w art. 100 ust. 4-6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi 500.000 zł.

Należy przypomnieć, że zgodnie z nowym brzmieniem art. 100 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (obowiązującym od 1 stycznia 2012 r.) informacje podsumowujące mogą być składane za okresy kwartalne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy dotyczą one:

1) transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku od wartości dodanej, nie przekracza w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 250.000 zł,

2) transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku, nie przekracza w danym kwartale 50.000 zł,

3) transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

Z kolei art. 100 ust. 5 ustawy wskazuje, że składający informacje podsumowujące za okresy kwartalne, u których:

1) całkowita wartość transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, bez podatku od wartości dodanej, przekroczyła w danym kwartale kwotę 250.000 zł lub

2) całkowita wartość transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, bez podatku, przekroczyła w danym kwartale kwotę 50.000 zł

- są obowiązani do składania informacji podsumowujących za okresy miesięczne, z uwzględnieniem ust. 6.

Ustawodawca wprowadzając przepis przejściowy (art. 4 ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług), który utraci swoją moc z dniem 31 grudnia 2011 r. nie wprowadził przepisów przejściowych, które wyjaśniałyby sytuacje podatników składających informacje podsumowujące kwartalnie, u których całkowita wartość dostaw wewnątrzwspólnotowych w IV kwartale 2011 r. oraz w żadnym z czterech poprzednich kwartałów (IV kwartał 2010 r. – III kwartał 2011 r.) nie przekroczyła 500.000 zł, ale przekroczyła kwotę 250.000 zł właściwą od 2012 r. Należy przypomnieć, że od 1 stycznia 2012 r. będzie istotne, czy kwota 250.00 zł nie została przekroczona w 2012 r., jak i w żadnym z poprzednich czterech kwartałów, a więc również kwartałów 2011 r., w którym obowiązywała kwota 500.000 zł.

Może bowiem się zdarzyć, że podatnik składający do tej pory kwartalne informacje podsumowujące nie przekraczał kwoty 500.000 zł dostaw wewnątrzwspólnotowych w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów. Przekroczył jednak w jednym z czterech kwartałów 2011 r. kwotę 250.000 zł obowiązującą od 2012 r. Spowoduje to, że już od 2012 r. podatnik taki będzie zobowiązany do składania informacji podsumowujących miesięcznie, bowiem kwota wskazana w art. 100 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązująca od 2012 r. (250.000 zł) będzie stanowiła próg wartościowy również dla dostaw wewnątrzwspólnotowych dokonanych w czterech poprzednich kwartałach, a więc w 2011 r. Oznaczać to będzie, że pomimo obowiązywania kwoty 250.000 zł dopiero od 1 stycznia 2012 r., przekroczenie tej kwoty w jednym z kwartałów 2011 r. będzie skutkować składaniem miesięcznych informacji podsumowujących w 2012 r.

Na marginesie należy dodać, że od 2012 r. nie ulega zmianie kwota z tytułu nabyć wewnątrzwspólnotowych, która w dalszym ciągu wynosić będzie 50.000 zł i odnosi się jedynie do danego kwartału (nie ma tu znaczenia wartość nabyć wewnątrzwspólnotowych w poprzednich kwartałach).

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.