Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Na obniżenie stawek VAT jeszcze poczekamy
18 września 2020
Rada Ministrów w dniu 8 września 2020 r. skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o VAT, które mają na celu związanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych w związku z trwającym stanem epidemii.

Zgodnie z obecnymi regulacjami (art. 146aa ustawy o VAT) podwyższone o 1 punkt procentowy stawki podatku VAT miały obowiązywać do końca roku następującego po roku, w którym zostały spełnione określone warunki makroekonomiczne.

Zdaniem rządzących wybuch epidemii COVID-19 i utrata dochodów podatkowych w wyniku kryzysu doprowadzi do znacznego wzrostu deficytu i długu publicznego. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów niższe dochody podatkowe doprowadzą do wzrostu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych z 0,7% PKB w 2019 r. do 8,4% PKB w 2020 r., a dług sektora finansów publicznych wzrośnie do 55,2% PKB.

Intencją obecnie rządzących przy uchwalaniu art. 146aa do ustawy o VAT było powiązanie poziomu stawek podatku ze stanem finansów publicznych i z ogólną kondycją gospodarki. Na podstawie danych za rok 2019 r., polska gospodarka spełniła ww. określone warunki, co powinno skutkować obniżeniem stawek podatku VAT o 1 punkt procentowy do 22% i 7%.

Niestety obowiązujący obecnie przepis art. 146aa ustawy o VAT jako warunku obniżenia stawek nie wskazuje długoterminowej poprawy stanu finansów publicznych. Natomiast zdaniem projektodawców z uwagi na epidemię COVID-19 warunkiem obniżenia stawek VAT powinna być trwała poprawa stanu finansów publicznych.

Dlatego też nowa konstrukcja przepisu art. 146aa skutkuje brakiem obniżek obecnie obowiązujących stawek VAT i przewiduje, że powrót ten nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  • jest stosowana stabilizująca reguła wydatkowa,
  • osiągnięte zostaną wartości wskaźników, o których mowa w art. 146aa ust. 1 ustawy o VAT, tj.: (relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43 proc. oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6 proc.).

Jak wskazuje projektodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy: „obniżenie stawek VAT będzie zatem powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu, co jest uzasadnione faktem, że wpływy z VAT stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa”. Można się zastanawiać, czy gdy ww. warunki zostaną spełnione ponownie nie zostaną znowelizowane regulacje tak, aby uniknąć obniżki stawek VAT.

Zgodnie z art. 9 projektu ww. ustawy ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.