Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Nabycie broni a prawo do odliczenia podatku VAT
17 października 2011

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji z dnia 27 września 2011 r. Nr IPTPP1/443-361/11-4/RG rozstrzygnął, czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie broni śrutowej.

Z pytaniem do organu podatkowego zwrócił się podatnik prowadzący gospodarstwo rolne. Podatnik jest z tytułu tej działalności zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przedmiotem działalności gospodarstwa jest głównie uprawa kukurydzy, zbóż itp. Uprawy rolne są systematycznie niszczone przez dziki. W celu ochrony upraw podatnik zakupił broń śrutową. Za pomocą amunicji akustycznej odstrasza dziki na plantacjach kukurydzy i zbóż. Z uwagi na to, że pozwolenie na posiadanie broni wystawiane jest na osobę fizyczną – faktura na zakup broni wystawiona jest również na osobę fizyczną. Zdaniem podatnika ma on prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego przy zakupie broni śrutowej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Organ podatkowy wskazał, że w myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Zatem, stosownie do cyt. art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika zatem, iż dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością gospodarczą można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży - towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Natomiast o związku pośrednim można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa; mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym z osiąganymi przez podatnika przychodami. Aby jednak można było wskazać, iż określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w sytuacji gdy pozwolenie na broń zostało wydane w celu ochrony mienia i tym samym nabyta broń jest związana z prowadzoną opodatkowaną działalnością, to Wnioskodawca ma prawo do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług.

pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.