Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Nabycie usług noclegowych poza Polską a import usług
9 września 2020
Nabycie usług noclegowych poza Polską może stanowić problem dla podatników dotyczący rozliczenia takich transakcji w zakresie VAT. Przez usługi noclegowe należy rozumieć usługi wskazane art. 31a ust. 2 lit. i) rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, w świetle którego przez usługi związane z nieruchomościami rozumie się również świadczenie usług zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub sektorach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, łącznie z prawem do przebywania w określonym miejscu na podstawie praw do korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie i podobnych.

Natomiast zgodnie z art. 28e ustawy o VAT miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Wynika z powyższej regulacji, że usługa noclegowa jest opodatkowana (chodzi o miejsce świadczenia tej usługi) tam gdzie nieruchomość się znajduje.

Wyjaśnienie, czy nabycie usług noclegowych poza Polską ma wpływ na rozliczenie polskiego podatnika należy uzależnić od tego, czy ww. usługi stanowią dla polskiego podatnika import usług.

W świetle przepisów ustawy o VAT import usług występuje jedynie wówczas, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki:

  • podatnikiem z tytułu nabywanych usług jest usługobiorca (art. 2 pkt 9 ustawy o VAT);
  • usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,

- (art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o VAT);

  • usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4, (art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o VAT);
  • miejscem świadczenia usługi (miejsce powstania obowiązku podatkowego), zgodnie z art. 28b-28o ustawy o VAT, jest terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT);
  • usługodawca nie rozlicza podatku należnego (art. 17 ust. 2 ustawy o VAT).

Jak wynika z powyższego, jeżeli podatnik wyjeżdża za granicę, gdzie korzysta z hotelu lub innego miejsca noclegowego i zostanie obciążony opłatą za nocleg, to usługa ta nie będzie stanowiła importu usługi. Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomością (w tym noclegowych) jest miejsce położenia nieruchomości. Skoro miejsce świadczenia nie znajduje się na terytorium kraju nabywana usługa nie może stać się importem usługi. Taka usługa dla celów podatku VAT nie jest uwzględniana ani w ewidencji podatkowej VAT, ani w deklaracji podatkowej. Może być jedynie rozliczona w zakresie podatku dochodowego jako koszt uzyskania przychodu.

Możliwym problemem w przypadku nabycia usług noclegowych poza Polską jest sposób ich opodatkowania przy refakturowaniu. Ponieważ, jak wskazałem wyżej, usługi takie nie stanowią importu usług nie jest prawidłowe opodatkowanie tych usług polskim VAT przy ich odprzedaży. Powoduje to problemy głównie poza granicami Polski.

W przypadku refakturowania takich usług podatnik powinien zarejestrować się w kraju, w którym usługa noclegowa była świadczona i wystawić fakturę oraz opodatkować transakcję zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie położenia nieruchomości. W konsekwencji podatek (zagraniczny) z takiej faktury należy odprowadzić do zagranicznego urzędu skarbowego. Oczywiście mało kto postępuje w ten sposób, jednak jest to jedyny prawidłowy sposób na opodatkowanie takie usługi.

Należy również podkreślić, że gdyby nabywcą takiej refakturowanej usługi był polski podatnik on również nie będzie wykazywał importu usługi. Nie będzie miał również możliwości odliczenia podatku naliczonego na terytorium kraju (o ile możliwe byłoby takie odliczenie) z uwagi na objęcie transakcji podatkiem, który nie jest podatkiem od towarów i usług, lecz jest podatkiem od wartości dodanej (albo podatkiem o podobnym charakterze – w przypadku, gdy usługa noclegowa byłą świadczona poza UE).

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.