Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Nabycie w państwie UE paliwa tankowanego do baku samochodu nie stanowi WNT
16 sierpnia 2011

Jak należy postąpić w sytuacji, w której podatnik dokonuje zakupu paliwa tankowanego do baku samochodu, a następnie samochód ten powraca z tym paliwem na terytorium kraju?

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 wyżej powołanej ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w rozumieniu ustawy o podatku VAT jest to nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz – art. 9 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten stosuje się pod warunkiem, że nabywcą i dokonującym dostawy towarów jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku VAT, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika, co wynika z art. 9 ust. 2 ww. ustawy.

Jak wynika z powyższych przepisów wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru jakim jest paliwo wystąpi na terytorium kraju jeżeli towar zostanie wysłany lub będzie transportowany z jednego kraju członkowskiego do innego kraju Unii Europejskiej (tu: Polski) oraz obie strony transakcji muszą być podatnikami podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej. Jeśli więc zakupione za granicą paliwo zostanie zużyte w całości poza terytorium kraju nie wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Jak jednak postąpić w sytuacji, w której część paliwa znajdującego się w baku samochodu nie zostało zużyte poza terytorium kraju, np. w sytuacji zatankowania samochodu tuż przed polską granicą?

Jeżeli samochód przekracza granicę Polski, to niewątpliwie część paliwa jest przywożona do kraju. Trudno jednak jest określić, jaka część paliwa w baku pozostała z ostatniego tankowania (poza granicami kraju), a jaka część została zakupiona poprzednio w Polsce. W ocenie piszącego te słowa również i w takiej sytuacji nie wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Należy mimo wszystko uznać, że całe paliwo zostało zużyte poza Polską. Ustalenie bowiem jaka część paliwa została zużyta poza Polską a jaka w kraju jest niewykonalne zarówno dla podatnika, ani – tym bardziej – dla aparatu skarbowego. Jeśli jednak aparat skarbowy w dalszym ciągu twierdziłby, że transakcja taka była wewnątrzwspólnotowym nabyciem należy powołać się na art. 44 pkt 2, w związku z art. 77 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy o VAT albo w związku z § 13 ust. 1 pkt 9 lit b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.). Zgodnie z art. 44 pkt 2 ww. ustawy zwalnia się od podatku wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, których import na warunkach określonych w przepisach dotyczących importu towarów byłby zwolniony od podatku. W myśl art. 77 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy o VAT zwalnia się od podatku import paliwa przewożonego w standardowych zbiornikach środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej w ilości do 200 litrów na środek transportu. Natomiast w świetle § 13 ust. 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.) zwalnia się od podatku import paliwa, zwolnionego od cła na podstawie przepisów celnych, przewożonego w standardowych zbiornikach w ilości nieprzekraczającej 600 litrów, w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku handlowego pojazdu samochodowego innego niż służącego do przewozu więcej niż dziewięciu osób włącznie z kierowcą. Oznaczałoby to, że wewnątrzwspólnotowe nabycie do 200 litrów paliwa (bądź do 600 litrów w zależności od tego na jaki przepis się powołamy) na środek transportu przewożonego w standardowych zbiornikach pojazdu jest zwolnione od podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Gdyby jednak – co zapewne by dowodził aparat skarbowy – paliwa tego było więcej niż owe 600 litrów, to należy pamiętać, że co do zasady, podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia staje się również podatkiem naliczonym. W takiej sytuacji nie zmieniłoby się zobowiązanie podatkowe podatnika, a co za tym idzie, osłabłoby zainteresowanie kontrolujących w tym zakresie. Dlatego też w mojej ocenie przywożone paliwo w standardowym zbiorniku środka transportu nabyte w innym kraju UE i przewiezione do kraju będzie czynnością niepodlegającą opodatkowaniu na terytorium Polski.

Czy wpływ na niewystąpienie wewnątrzwspólnotowego nabycia będzie miał sposób udokumentowania ww. transakcji przez zagranicznego sprzedawcę paragonem, czy też fakturą wystawioną na polskiego podatnika (nawet z NIP UE)? Nie. Niezależnie od sposobu udokumentowania takiej transakcji zakupione paliwo nie będzie stanowiło wewnątrzwspólnotowego nabycia na terytorium kraju.

pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.