Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Najnowsze zmiany w podatku VAT
10 czerwca 2011

Od 1 lipca wchodzą życie zmiany dotyczące podatku od towarów i usług. Zmiany te wynikają przede wszystkim z następujących aktów prawnych prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej:

  • ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622.),
  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),
  • rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE.L.2011.77.1).

W konsekwencji wydania przez Radę ww. rozporządzenia, które uchyliło rozporządzenie Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej polski ustawodawca, celem dostosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług do nowego rozporządzenia unijnego, zobligowany1 jest do wprowadzenia do ww. ustawy zmian. Zmiany te również mają wejść w życie od 1 lipca 2011 r.

Obecnie (czerwiec 2011 r.) w Sejmie jest rozpatrywany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (druk nr 4201). Proponowane przez rząd w ww. projekcie zmiany nie są jedynie konsekwencją dostosowania polskich przepisów do przepisów unijnych, lecz również wynikają z chęci doprecyzowania przepisów już istniejących (dotyczących np. sprzedaży złomu), jak również z orzecznictwa ETS (wyrok z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie C-438/09 Bogusław Dankowski przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi). Ponadto zmiany wynikają z problemów z rejestracją i rozliczaniem podatku VAT na zasadach ogólnych przez przedsiębiorców zagranicznych wykonujących okazjonalne przewozy autokarowe na terytorium Polski (przepisy w tym zakresie - po wyroku ETS z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie C-311/09 Komisja Europejska przeciwko Polsce - weszły w życie 1 stycznia 2011 r.).

Zmiany wynikające z uchwalenia ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622.) dla celów podatku VAT dotyczą jedynie art. 33a ustawy o VAT i zmierzają do uproszczenia potwierdzania przez podatników braku zaległości w celu rozpoczęcia procedury rozliczania podatku VAT od importu towarów w deklaracji podatkowej.

Natomiast zmiany wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) są zmianami technicznymi polegającymi na zamianie w art. 43 ustawy o VAT terminu „zakład opieki zdrowotnej” na „podmiot leczniczy”.

Dodatkowo należy podkreślić, że ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 maja 2011 r.) weszła w życie z dniem 18 maja 2011 r. nowelizacja (z mocą wsteczną od 1 stycznia 2011 r.) art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652) dotycząca nieopodatkowania nieodpłatnego świadczenia polegającego na wykorzystywaniu przez podatnika, na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, przy nabyciu których kwotę podatku naliczonego stanowiło nie tylko 60% kwoty podatku wynikającego z dokumentów zakupu (jak wynikało z przepisu obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. do 17 maja 2011 r. ), ale również 50% kwoty podatku wynikającego z takich dokumentów (faktur), oczywiście nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł.

-----------

1 Rozporządzenie jako akt prawny Unii Europejskiej pełni rolę ujednolicającą przepisy prawa w państwach członkowskich. Jego przepisy mają charakter wiążący, ogólny i abstrakcyjny, mają więc bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich i dotyczą nieokreślonej liczby przypadków/sytuacji. Przepisy rozporządzeń nie podlegają transpozycji (nie wymagają włączenia do krajowego porządku prawnego za pomocą aktów prawa krajowego).
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.