Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Nietransakcyjne przemieszczenie towarów a VAT
6 lutego 2022
W zakresie powstania obowiązku podatkowego w przypadku nietransakcyjnego przemieszczenia towarów istnieją spore wątpliwości. Stanowisko organów podatkowych podlegało ewolucji. Nie mamy w tym przypadku transakcji typowego zakupu wewnątrzwspólnotowego, a urzędy skarbowe wysyłają często pisma do podatników o niezgodnościach w okresach rozliczeniowych i wykazaniu nieprawidłowej kwoty za dany okres w deklaracjach Vat-UE.

Nazwa „nietransakcyjne przemieszczenie” oznacza, że mamy do czynienia z fizyczną zmianą miejsca przez towar, a więc z jego przemieszczeniem. Jednak nie następuje ono w ramach transakcji handlowej zawieranej pomiędzy kontrahentami a jedynie na skutek działania jednostronnego.

Nietransakcyjne nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów (nietransakcyjne przemieszczenie towarów), występuje w sytuacji, gdy przemieszczenie następuje z obszaru innego państwa UE do Polski, pod warunkiem, że towary te zostały przez podatnika w tym innym kraju unijnym wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, bądź dokonano ich importu i mają one służyć działalności gospodarczej podatnika.

Przykładowo, spółka z o.o. będąca podatnikiem VAT UE, prowadząca działalność gospodarczą, zakupuje w styczniu towary z Chin (towary zostają zaimportowane z Chin), a ich odprawa następuje w Niemczech, gdzie naliczane jest cło. Następnie zostały one przetransportowane do Polski.

W tym przypadku nietransakcyjne przemieszczenie towarów należy wykazać w ewidencji sprzedaży VAT oraz sporządzonej na jej podstawie deklaracji VAT-UE, w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Przemieszczenie towarów z kraju UE do Polski zwykle nie jest potwierdzone fakturą, fakturę potwierdzającą zakup towaru wystawia jedynie kontrahent spoza UE (tu kontrahent z Chin), a nie podatnik od wartości dodanej Jeżeli spółka dokonała nietransakcyjnego zakupu towaru w miesiącu styczniu – dokonała także w tym samym miesiącu odprawy na terenie Niemiec i towar został dostarczony do spółki w miesiącu styczniu, to obowiązek podatkowy powstaje 15 lutego i w tym okresie powinien być wykazany w deklaracji VAT-UE za miesiąc luty, według średniego kurs waluty NBP na dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, tj. 14. lutego (dzień wcześniejszy niż data obowiązku podatkowego czyli 14 luty).

W VAT UE prezentowane jest ono tak jak WNT, mimo że nie ma drugiej strony transakcji, która zaprezentuje jako WDT w swoim VAT UE i stąd wyjaśnienia, które podatnicy polscy często muszą składać organom podatkowym. W JPK prezentowane jest przez podanie własnych danych podatnika, który przemieszcza towary wraz z numerem rejestracji dla celów VAT-UE w kraju wysyłki lub danych własnego przedstawiciela podatkowego w tym kraju (zgodność z danymi prezentowanymi w informacji podsumowującej VAT-UE). Jeżeli podatnik działa poprzez agencję celną (będącą przedstawicielem podatkowym), w JPK_VAT powinien podać dane tej agencji.

Cenę nabycia takich towarów stanowi powiększony o cło koszt zakupu importowanych towarów od dostawców spoza Unii. Podstawa opodatkowania w dostawie nietransakcyjnej nie powinna z kolei zawierać: kosztów transportu, kosztów składowania towarów, kosztów pakowania czy przeładunku, opłat za usługi agencji celnej, itp. Nie będą one związane z transakcją, bo taka nie miała tu miejsca. Opłaty tego rodzaju, gdy zostaną udokumentowane fakturą wystawioną przez zagranicznego kontrahenta stanowić będą element kalkulacyjny importu usługi dokonanego przez nabywcę.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.