Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Jeśli zainteresowała Państwa przedstawiana problematyka, zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach z zakresu rachunkowości.
Aktualności podatkowe
Noty korygujące - projektowana od 2013 r. zmiana przepisów
12 listopada 2012

Podkomisja sejmowa Komisji Finansów Publicznych Sejmu w zaproponowanych w dniu 6 listopada 2012 r. zmianach do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług postanowiła przywrócić usunięte z przepisów o podatku od towarów i usług noty korygujące. Konsekwencją zmiany w przepisach ustawy będą również zmiany w rozporządzeniu w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, tak aby od 2013 r. noty korygujące pozostały dokumentem na podstawie którego nabywcy będą mieli możliwość korygowania mniej istotnych pomyłek i błędów zawartych w fakturach pierwotnych.

Zgodnie ze zmienionym art. 106k ust. 1 ww. projektu nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8–15, może wystawić notę korygującą.

Jakie dane może skorygować nabywca w stosunku do faktury wystawionej przez sprzedawcę? Korygowaniu poprzez wystawienie noty korygującej mogą podlegać następujące elementy faktury:

 1. data wystawienia faktury;
 2. kolejny numer faktury;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, lub dwuliterowy kod państwa sprzedawcy;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, lub dwuliterowy kod państwa nabywcy;
 6. data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty (zaliczki), o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 7. nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;
Nabywca nie ma uprawnień do dokonania korekty faktury wystawionej przez sprzedawcę poprzez wystawienie noty korygującej, gdy pomyłki dotyczyć będą:

 1. miary i ilości (liczbę) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;
 2. ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);
 3. kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 4. wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 5. stawki podatku;
 6. sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 7. kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 8. kwoty należności ogółem;

Nota korygująca powinna zawierać:

 1. wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”;
 2. numer kolejny i datę jej wystawienia;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;
 4. dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6, tj.:

  • datę wystawienia;
  • kolejny numer faktury;
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
  • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty (zaliczki), o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 5. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

W obecnie obowiązujących przepisach (§ 15 ust. 4 ww. rozporządzenia), jeżeli wystawca faktury lub faktury korygującej akceptuje treść noty, potwierdza ją podpisem osoby uprawnionej do wystawienia faktury lub faktury korygującej. Według projektowanych przepisów (art. 106k ust. 2 ustawy) nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury. Nie ma w projektowanym przepisie mowy o potwierdzaniu noty korygującej podpisem osoby upoważnionej do wystawiania faktur. Przepis ten jest zbliżony treścią do projektowanego przepisu art. 106n ust. 1, w myśl którego stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy. W uzasadnieniu do ustawy w kwestii akceptacji faktur elektronicznych Ministerstwo Finansów napisało: odchodzi się od obowiązku wyrażania formalnej zgody na ten rodzaj przesyłu, pozostawiając te kwestie całkowicie w gestii umownej stron (przykładowo za wystarczającą będzie można uznać zgodę przyszłego odbiorcy faktur wyrażoną ustnie, bądź SMS-em). Zmiany w tym zakresie oznaczają, że np. za akceptację należy również uznać tzw. akceptację dorozumianą, np. konsument otrzymując fakturę w tej formie, reguluje płatność z niej wynikającą. Analogicznie należy rozumieć treść przepisu dotyczącego not korygujących, które będą akceptowane przez wystawcę faktury – sprzedawcę. Oznaczać to będzie, że nota korygującą wysłana przez nabywcę do sprzedawcy zostanie automatycznie zaakceptowana przez sprzedawcę, o ile nie wniesie on wobec niej sprzeciwu (np. w formie odesłania jej do wystawny noty z informacją, że jej nie akceptuje). Należy również zaznaczyć, że nota korygująca według projektowanych przepisów nie będzie musiała być podpisana przez wystawcę faktury – sprzedawcę, jak również nie trzeba będzie przesyłać noty korygującej w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia). Wystarczy bowiem wysłanie do wystawcy pierwotnej faktury oryginału noty korygującej.

Zarówno z obecnych, jak i projektowanych przepisów wynika, że dopuszczalne jest korygowanie pomyłek z wyjątkiem tych dotyczących stawek podatkowych, kwot podatku oraz wartości transakcji. Jednocześnie nie dokonano żadnych zastrzeżeń, co do charakteru pomyłek, które mogą być korygowane notą korygującą. Mogą to być więc wszelkie możliwe pomyłki.

Za interpretacją taką przemawia również wykładnia językowa analizowanego przepisu. Według „Słownika Współczesnego Języka Polskiego” (Wilga, W-wa 1996r., str. 801), wyraz „pomyłka” oznacza nieświadome odejście od jakiś zasad, reguł, błędne rozpoznanie sytuacji, nieudane posunięcie, niewłaściwa ocena kogoś lub czegoś itp.

Prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, co oznacza, iż nie można jej uznać za prawidłową fakturę, gdy wskazuje ona, co prawda zaistniałe zdarzenie gospodarcze, ale które wystąpiło między innymi podmiotami. Jeżeli więc faktura zawiera pomyłki dotyczące jakiejkolwiek pozycji powinna zostać skorygowana w ten sposób, aby odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję między ściśle określonymi podmiotami gospodarczymi.

Dla dokonania korekty faktury VAT ustawodawca przewidział jedynie formę faktury korygującej, którą może wystawić sprzedawca albo noty korygującej, do wystawienia której uprawniony jest nabywca towaru lub usługi.

Co istotne zdaniem organów podatkowych i sądów administracyjnych nie można poprzez wystawienie noty korygującej zmieniać podmiotu (całych danych nabywcy, tj. nazwy i adresu) umowy sprzedaży. W przypadku bowiem, gdy błędne są wszystkie dane nabywcy towaru lub usługi wskazane na fakturze, wówczas nie jest dopuszczalne jej korygowanie przez nabywcę notą korygującą. Faktura wystawiona na innego podatnika dokumentuje czynności, które faktycznie nie zostały wykonane. Dopuszczalne jest wówczas jedynie wystawienie faktury korygującej przez wystawcę faktury pierwotnej.

Zobacz szkolenie:

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.