Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Nowe klasyfikacje w podatku VAT już od kwietnia 2020 r.
20 marca 2020
Towary lub usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne – tak wynika z treści art. 5a ustawy o VAT obowiązującego do końca marca 2020 r.

W celu identyfikacji towarów i usług wykorzystywana jest do końca marca 2020 r. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – PKWiU 2008.

Obecny sposób klasyfikowania towarów i usług jest systemem skomplikowanym, dla którego uzyskanie potwierdzenia przez urząd statystyczny zaklasyfikowania towaru lub usługi do określonego grupowania statystycznego nie dawało pewności odnośnie prawidłowości stosowania określonej stawki podatkowej, gdyż organy podatkowe i sądy administracyjne odmawiały mocy wiążącej opiniom klasyfikacyjnym wydawanym przez organy statystyczne.

Z powyższego względu ustawodawca ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1751) postanowił dokonać zmian w sposobie identyfikowania towarów i usług dla potrzeb podatku VAT. Rezygnacja z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) następuje, co do zasady (są bowiem wyjątki jak np. załącznik nr 15 ustawy o VAT, czy czasopisma gazety i książki), z dniem 31 marca 2020 r.

Ustawodawca odchodzi od PKWiU 2008 na rzecz:

  • Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów albo PKOB dla budynków i budowli, oraz
  • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług, gdyż klasyfikacja według CN dotyczy wyłącznie towarów.

Nomenklatura scalona CN to klasyfikacja celna, wykorzystywana m.in. na potrzeby obliczania cła, czy w eksporcie i imporcie towarów, klasyfikująca wszystkie towary znajdujące się w obrocie. Każdy towar jest klasyfikowany w odpowiednim grupowaniu CN (dział, pozycja, podpozycja, kod), której strukturę określa Światowa Organizacja Celna oraz Komitet Kodeksu Celnego Unii Europejskiej.

Zastosowanie dla celów podatku VAT klasyfikacji CN oraz PKWiU 2015 spowoduje, że (prawie wszystkie) towary i usługi będą klasyfikowane według zasad określanych przez te klasyfikacje.

Efektem zmian klasyfikacyjnych jest zmniejszenie liczby pozycji w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT, zawierających wykazy towarów i usług opodatkowanych według stawek obniżonych. Następstwem zmiany sposobu klasyfikacji towarów i usług dla celów VAT będzie obniżenie albo podwyższenie stawek VAT na wybrane towary lub usługi. Zmiany sposobu opodatkowania towarów i usług będą dotyczyć przede wszystkim produktów rolno-spożywczych.

Znaczne zmiany dotyczyć będą również towarów i usług objętych systemem ryczałtowym dla rolników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonywana przez rolnika ryczałtowego sprzedaż produktów rolnych pochodzących z jego własnej działalności rolniczej oraz świadczenie przez niego usług rolniczych są zwolnione od podatku (art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).

Towary i usługi objęte zryczałtowanym zwrotem podatku od towarów i usług zawarte są obecnie w załączniku nr 2 do ustawy o VAT.

Od 1 kwietnia 2020 r. załącznik ten zostanie uchylony a przepis art. 2 pkt 20 ustawy o VAT będzie definiował towary objęte zryczałtowanym zwrotem podatku VAT oraz będzie odsyłać do przepisów art. 20 ust. 1c i 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych identyfikujących towary przetworzone w sposób inny niż przemysłowy.

W wyniku tej zmiany nastąpi rozszerzenie zakresu towarów i usług objętych zryczałtowanym zwrotem podatku od towarów i usług.

Końcowo należy przypomnieć, że w okresie intertemporalnym (przede wszystkim marzec-kwiecień) towary i usługi mogą być odmiennie opodatkowane w zależności od momentu dokonania tych czynności. Również zaliczki na poczet towarów i usług ze zmienionymi stawkami podatkowymi mogą być opodatkowane inaczej niż same towary lub usługi, szczególnie wówczas, gdy zaliczki te zostały częściowo uregulowane przed dniem 1 kwietnia 2020 r., tj. dniem zmiany klasyfikacji, czyli dniem zmiany stawki podatkowej dla określonego towaru lub usługi.

Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.