Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Nowe obowiązki i zwolnienia dla spółek nieruchomościowych w 2022 roku
16 stycznia 2022
Spółki nieruchomościowe funkcjonują dopiero od roku w ustawach podatkowych, ale już mają swoje obowiązki sprawozdawcze i muszą śledzić zmiany przepisów, również wynikających z Polskiego ładu. Model podmiotu, jakim jest spółka nieruchomościowa ma przede wszystkim na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez pobór podatku od zagranicznych nierezydentów przez spółkę nieruchomościową pełniącą rolę płatnika.

Za spółkę nieruchomościową rozumiany jest podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzenia bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, który dodatkowo spełnia wskazane kryteria - dotyczą one stosunku wartości nieruchomości do ogółu posiadanych aktywów, wartości nieruchomości oraz relacji przychodów z nieruchomości do ogółu przychodów (co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowi wartość bilansową nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekracza 10.000.000 zł).

Pierwszą z istotnych zmian, to zmiana w grudniu 2021 roku, kiedy to została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Powyższa zmiana powoduje, że z obowiązku przekazania w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zostają w ogóle wyłączone podmioty wymienione w art. 27b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, a więc spółki nieruchomościowe, w tym spółki nieruchomościowe wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej. Oznacza to, że spółka nieruchomościowa może więc być zobowiązana do złożenia sprawozdania tak jak inne podmioty tylko jeśli jej przychody uzyskane w roku podatkowym przekroczą równowartość 50 mln EUR.

Jednak mimo tego zwolnienia, spółki te mają od 2022 roku inne obowiązki. Spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy (bezpośredni, ale i pośredni) są zobowiązani złożyć elektronicznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informację o udziałach/ wspólnikach za rok 2021, w terminie do 31 marca 2022 roku. Dotyczy to spółek, których rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem podatkowym. Jeżeli podmiot ma rok podatkowy równy kalendarzowemu i staje się spółką nieruchomościową począwszy od 1 stycznia 2021 r. to pierwszą informację składa spółka nieruchomościowa i jej wspólnicy w terminie do 31 marca 2022 r., która powinna być sporządzona wg stanu na 31 grudnia 2021 r. W przypadku składania informacji przez pełnomocnika, właściwym jest pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).

Oznacza to, że oprócz typowych obowiązków związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, wysyłką CIT-8 dochodzi nowy obowiązek tym spółkom, ze względu na ich specyfikę i posiadany majątek nieruchomy.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.