Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Nowe rozporządzenie dotyczące ewidencji i deklaracji VAT
25 października 2019
W dniu 18 października 2019 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988).

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1520) wprowadzone zostały zmiany do ustawy o VAT, które spowodują, że od kwietnia 2020 r. podatnicy będący dużymi przedsiębiorcami (pierwszy nowy JPK_VAT zostanie złożony do 25 maja 2020 r.) oraz od lipca 2020 r. pozostali podatnicy, w tym wszystkie podmioty publiczne (pierwszy nowy JPK_VAT zostanie złożony przez te podmioty do 25 sierpnia 2020 r.), będą przekazywać do organów skarbowych przekształcony plik JPK_VAT zawierający w sobie zarówno rozbudowaną część ewidencyjną VAT, jak i część deklaracyjną (odpowiadającą obecnie treści deklaracji VAT-7 i VAT-7K).

Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym wspólnym dla deklaracji VAT i ewidencji VAT. Plik ten będzie wysyłany w tym samym terminie co składane obecnie pliki JPK_VAT. Podatnicy rozliczający się miesięcznie będą składali jeden dokument obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną, natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie, będą składać JPK_VAT także za okresy miesięczne, z tym że za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą wypełniać części dotyczącej deklaracji.

Do korekt deklaracji i JPK_VAT składanych za okresy rozliczeniowe następujące do końca marca 2020 r. (w przypadku dużych podatników) oraz w przypadku pozostałych podatników  do końca czerwca 2020 r. będzie się stosować stare regulacje, które obowiązywały w okresie, za który jest składana deklaracja czy JPK_VAT. Nie trzeba będzie więc składać korekt deklaracji, czy JPK_VAT za wcześniejsze okresy (sprzed likwidacji deklaracji VAT-7) według nowej struktury obowiązującej od kwietnia 2020 r., czy też od lipca 2020 r. – w zależności od wielkości podmiotu.

Nowe rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach VAT (obecne druki VAT-7 i VAT-7K) oraz w ewidencji prowadzonej przez podatników VAT czynnych. Rozporządzenie zawiera również objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji podatkowych.

Wydane rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie wydane zostało w oparciu o upoważnienie ustawowe zawarte w art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy o VAT.

Należy jednak zauważyć, że ustawodawca w art. 28 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1520), czyli w przepisie określającym termin wchodzących w życie zmian wprowadza w życie przepisy m.in. art. 1 pkt 17 i 23 ww. ustawy, w których zawarta jest nowa treść ww. delegacji ustawowych (art. 99 ust. 13b i art. 109 ust. 14 ustawy o VAT) dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia w sprawie ewidencji i deklaracji VAT, dopiero od 1 kwietnia 2020 r., tj. od daty wejścia w życie nowego JPK_VAT.

Oznacza to, że rozporządzenie dotyczące ewidencji i deklaracji VAT nie powinno zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw wcześniej niż 1 kwietnia 2020 r.

Ustawodawca powinien był wskazać wcześniejszy termin dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia np. od 1 stycznia 2020 r., natomiast samo rozporządzenie winno wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r.

Wydaje się, że wydanie ww. rozporządzenia przed wejściem w życie przepisów upoważniających Ministra Finansów do wydania tego rozporządzenia choć jest kierunkowo słuszne i ułatwi podatnikom możliwość dostosowania swoich ewidencji do przyszłych wymogów ustawowych, stanowi jednak delikt konstytucyjny, który nie powinien mieć miejsca.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.