Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Jeśli zainteresowała Państwa przedstawiana problematyka, zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach z zakresu rachunkowości.
Aktualności podatkowe
Nowe warunki stosowania stawki 0% przy WDT - projektowana od 2013 r. zmiana przepisów
23 lipca 2012

Warunki, w których w obecnych przepisach ustawy o podatku od towarów i usług (art. 42 ust. 1) wewnątrzwspólnotowa dostawa podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%.

W obecnych przepisach ustawy o podatku od towarów i usług (art. 42 ust. 1) wewnątrzwspólnotowa dostawa podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem, że:

  1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;
  2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Ponadto z art. 13 ust. 6 ustawy o VAT wynika, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97.

Z powyższych przepisów wynika, że zastosowanie stawki 0% przy WDT jest uzależnione od kilku warunków:

• dokonującym dostawy wewnątrzwspólnotowej musi być podmiot, który w momencie tej dostawy jest zarejestrowany jako podatnik czynny VAT UE,
• podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej,
• faktura dokumentująca ww. dostawę musi zawierać numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nabywcy oraz numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych dostawcy,
• podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

W nowoprojektowanym przepisie art. 42 ust. 1 ustawy o VAT stwierdza się, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatkowej 0 %, pod warunkiem że podatnik:

  1. dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
  2. przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju,
  3. składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Podstawową zmianą w stosunku do obecnego stanu prawnego jest rezygnacja z konieczności zarejestrowania się dostawcy jako podatnik VAT UE już w dacie dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej na rzecz warunku zarejestrowania się podatnika jako podatnika VAT UE najpóźniej w momencie składania deklaracji podatkowej, w której wykazuje się ową dostawę wewnątrzwspólnotową.

Oznacza ona, że możliwość zastosowania stawki 0% będzie istniała również wówczas, gdy podatnik dokona rejestracji jako podatnik VAT UE (później niż w momencie dokonania dostawy) w momencie składania deklaracji VAT-7 z wykazaną dostawą wewnątrzwspólnotową. Zmiana ta uwzględnia orzecznictwo krajowe, które kwestionuje uzależnienie stosowania stawki 0% od rejestracji przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jak i orzecznictwo ETS, w szczególności orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21.10.2010 r. w sprawie C-385/09 Nidera Handelscompagnie BV przeciwko Krajowej Dyrekcji ds. Podatków przy Ministerstwie Finansów Republiki Litewskiej, w którym Trybunał stwierdził, że: „wykładni Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia się ona temu, by podatnik podatku od wartości dodanej, który spełnia materialnoprawne przesłanki odliczenia tego podatku, zgodnie z przepisami tej Dyrektywy, i który uzyskał identyfikację dla celów podatku od wartości dodanej w rozsądnym terminie od wykonania czynności uprawniających go do odliczenia, mógł zostać pozbawiony możliwości wykonywania tego prawa przez ustawodawstwo krajowe, które zakazuje odliczania podatku od wartości dodanej zapłaconego przy nabyciu towarów z tego względu, że podatnik ten nie uzyskał identyfikacji dla celów podatku od wartości dodanej przed ich wykorzystaniem w ramach swej działalności podlegającej opodatkowaniu”.

Trybunał stwierdził, że jeżeli dokonanie czynności w postaci wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie jest kwestionowane, to sam fakt niezarejestrowania się dostawcy jako podatnika VAT UE nie może decydować o pozbawieniu prawa do zastosowania stawki podatku 0 %, w sytuacji gdy podatnik dokona takiej rejestracji i rejestracja odbędzie się „w rozsądnym terminie”.

Wobec tego, skoro w warunki materialnoprawne zostaną spełnione (nastąpi rejestracja w rozsądnym terminie), to organ podatkowy powinien przyjąć, że możliwe jest zastosowanie stawki 0% do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, tym bardziej że dostawa została opodatkowana w państwie, w którym nastąpiła ostateczna konsumpcja przedmiotu dostawy. Ten „rozsądny termin” w projekcie został zamieniony na dzień złożenia deklaracji z wykazaną transakcją WDT.

Kolejną zmianą jest odstąpienie od warunku podania numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nabywcy, jak i dostawcy na fakturze sprzedaży jako warunku sine qua non stosowania stawki 0%. Oczywiście dane takie zgodnie z nowoprojektowanym art. 106e ust. 1 pkt 4 i 5 faktura musi zawierać, jednak brak tych informacji nie przekreśli możliwości zastosowania stawki 0% przy WDT, jeśli pozostałe warunki wskazane w art. 42 ust. 1 będą spełnione.

Należy dodać, że zmiana polegająca na dodaniu pkt 3 w ustępie 1 art. 42 spowodowała modyfikację art. 13 ust. 6 ustawy o VAT.


Aktualna promocja:
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.