Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Obowiązek podatkowy przy nietransakcyjnym WDT i WNT
13 marca 2020
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z dnia 3 marca 2020 r. nr 0112-KDIL1-3.4012.578.2019.2.AKS rozstrzygnął o momencie powstania obowiązku podatkowego przy nietransakcyjnym przemieszczeniu towarów w ramach WDT i WNT.

Z pytaniem do organu podatkowego zwróciła się Spółka z siedzibą w Szwajcarii, która należy do międzynarodowej grupy kapitałowej z branży spożywczej. Spółka jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT czynny. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce, Spółka będzie dokonywała m.in. następujących transakcji:

 • transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów do Polski, w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o VAT,
 • transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z Polski zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o VAT.

W ramach transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Spółka zamierza przemieszczać towary własne z różnych Państw Członkowskich, w tym w szczególności z Niemiec, na terytorium kraju. Nabywane towary będą wykorzystywane do działalności gospodarczej Spółki, w szczególności do dalszej dostawy na terytorium kraju. Z kolei, w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Spółka zamierza przemieszczać towary własne z Polski – zarówno nabyte wewnątrzwspólnotowo, jak i wyprodukowane na terytorium kraju – do innych Państw Członkowskich. Towary te będą służyły działalności gospodarczej Spółki w Państwach członkowskich, do których te towary będą wysyłane.

Opisane powyżej transakcje będą za każdym razem dokumentowane przez Spółkę za pomocą dokumentu wewnętrznego, który może mieć nazwę „Invoice” (dalej: Dokument transferowy). Taki dokument będzie zawierać elementy wymienione w art. 106e ustawy o VAT, a także spełniać będzie wymogi właściwe dla danego Państwa Członkowskiego wysyłki towarów w zakresie uznania go za fakturę VAT.

W szczególności Dokument transferowy będzie zawierał następujące informacje:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub kilku serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje dokument,
 • numer identyfikacyjny VAT, pod którym Spółka dostarczyła towary do Polski,
 • polski numer identyfikacyjny VAT, pod którym Spółka otrzymała towary,
 • pełna nazwa i adres Spółki,
 • nazwę (rodzaj) dostarczonych towarów,
 • miara i ilość dostarczonych towarów,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów,
 • cena jednostkowa towaru z wyłączeniem VAT,
 • wartość dostarczonych towarów,
 • podstawę opodatkowania,
 • kwotę należności ogółem.

Spółka zadała następujące pytania:

 • czy obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o VAT powstanie wraz z datą wystawienia Dokumentu transferowego zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT?
 • czy obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu art. 13 ust. 3 ustawy o VAT powstanie wraz z datą wystawienia Dokumentu transferowego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o VAT?

Zdaniem Spółki, Dokument transferowy zawiera wszystkie elementy faktury VAT wymagane w przepisach Państwa Członkowskiego wysyłki, z którego terytorium towar zostanie przemieszczony do Polski. Ponadto, zawarcie w Dokumencie transferowym danych wymaganych w ustawodawstwie Państwie Członkowskim wysyłki w zakresie wystawiania faktur VAT wiąże się z faktem, iż dokument zawiera również dane wskazane w art. 226 Dyrektywy VAT. Tym samym, zdaniem Spółki, obowiązek podatkowy związany z dokonaniem przemieszczenia własnych towarów do Polski uznane za WNT powstanie w dniem wystawienia Dokumentu transferowego, przy założeniu, że dokument zostanie wystawiony w terminie wskazanym w art. 20 ust. 5 ustawy o VAT, tj. do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

Podobnie jak w przypadku WNT, również obowiązek podatkowy przy WDT – w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o VAT – powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu.

Skoro zatem w przypadku WNT należało ustalić czy w świetle przepisów państwa wysyłki Dokument transferowy można potraktować jako fakturę, tak i w przypadku WDT należy dokonać tej samej analizy z perspektywy państwa wysyłki – tj. Polski. Jeśli zatem Dokument transferowy zawierać będzie elementy faktury VAT wymagane w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, tj. w świetle przepisów państwa członkowskiego, z którego terytorium towar zostanie przemieszczony, to zdaniem Spółki obowiązek podatkowy z tytułu dokonania przemieszczeń towarów własnych z Polski do Państw Członkowskich uznanych za WDT powstanie z dniem wystawienia Dokumentu transferowego, przy założeniu, że dokument taki zostanie wystawiony w terminie wskazanym w art. 20 ust. 1 ustawy o VAT, tj. do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Spółki za prawidłowe w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o VAT, oraz nieprawidłowe w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu art. 13 ust. 3 ustawy o VAT.

Organ podatkowy wskazał, że w myśl art. 11 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Stosownie do art. 20 ust. 5 ustawy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczenie przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a.

Opisane powyżej transakcje będą za każdym razem dokumentowane przez Spółkę za pomocą dokumentu wewnętrznego, który może mieć nazwę „Invoice”. Taki dokument będzie zawierać elementy wymienione w art. 106e ustawy o VAT, a także spełniać będzie wymogi właściwe dla danego Państwa Członkowskiego wysyłki towarów w zakresie uznania go za fakturę VAT.

Spółka wskazuje, że Dokument transferowy zawiera wszystkie elementy wymagane do uznania go za fakturę w rozumieniu art. 226 Dyrektyw 2006/l12/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, również – w świetle art. 226a Dyrektyw VAT – przy braku oddzielnej rubryki dla zastosowanej stawki VAT oraz kwoty VAT do zapłaty.

W przedmiotowej sprawie Spółka, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie dokonywała m. in. transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów do Polski, w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy. Transakcje będą za każdym razem dokumentowane przez Spółkę za pomocą dokumentu wewnętrznego, który może mieć nazwę „Invoice” (Dokument transferowy). Jak wskazała Spółka, Dokument ten spełniać będzie wymogi właściwe dla danego Państwa Członkowskiego wysyłki towarów w zakresie uznania go za fakturę VAT.

Mając na uwadze przestawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstanie wraz z datą wystawienie Dokumentu transferowego. Skoro bowiem, jak wskazała Spółka, dokument o nazwie Invoice (Dokument transferowy) spełniać będzie wymogi właściwe dla danego Państwa Członkowskiego wysyłki towarów w zakresie uznania go za fakturę VAT, to obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy powstanie, zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy, z chwilą wystawienia Dokumentu transferowego.

Organ podatkowy uznał stanowisko Spółki w zakresie powstania obowiązku podatkowego przy WNT za prawidłowe.

Natomiast w odniesieniu do pytania dotyczącego momentu powstania obowiązku podatkowego przy nietransakcyjnym WDT organ podatkowy wyjaśnił, że wskazany Dokument transferowy będzie stanowić faktury w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Zakres danych jakie winna zawierać faktura został określony w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Faktura w rozumieniu przepisów ustawy winna zawierać elementy wymagane dla faktury na podstawie art. 106e ust. 1 ustawy, bowiem w ustawie o podatku od towarów i usług nie wprowadzono szczególnych regulacji odnoszących się do zakresu danych ujmowanych na fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w rozumieniu art. 13 ust. 3 ustawy. Dokument transferowy o nazwie Invoice, w treści którego nie zostanie zastosowana stawka podatku VAT, suma wartości sprzedaży netto oraz kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, nie będzie spełniał wymogów koniecznych dla uznania tego dokumentu za fakturę w rozumieniu przepisów ustawy, na podstawie której w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w rozumieniu art. 13 ust. 3 ustawy, obowiązek podatkowy powstanie wraz z datą wystawienie Dokumentu transferowego. Dokument taki nie będzie zawierał bowiem części z najistotniejszych z punktu widzenia podatku od towarów i usług informacji jakie ma dokumentować faktura w rozumieniu przepisów ustawy.

Mając na uwadze przestawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w rozumieniu art. 13 ust. 3 ustawy, obowiązek podatkowy nie powstanie wraz z datą wystawienia Dokumentu transferowego. Skoro bowiem, jak ustalono powyżej, dokument o nazwie Invoice (Dokument transferowy) nie będzie spełniał wymogów formalnych w zakresie uznania go za fakturę VAT w rozumieniu przepisów ustawy, to obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w rozumieniu art. 13 ust. 3 ustawy nie powstanie, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, z chwilą wystawienia Dokumentu transferowego.

Wobec powyższego organ podatkowy uznał stanowisko Spółki w zakresie WDT za nieprawidłowe.

oprac.: Wojciech Zajączkowski
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.