Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Obowiązek podatkowy w podatku VAT przy nabyciu i dostawie odpadów przetwarzalnych
11 lipca 2011

W myśl regulacji prawnych obowiązujących od 1 kwietnia 2011 r. przy nabyciu złomu (do końca czerwca 2011 r.) lub innych odpadów przetwarzalnych (od 1 lipca 2011 r.) zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego jest nabywca tych towarów – art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Warunkiem samoopodatkowania przez nabywcę jest to, aby nabywca był podatnikiem (niezależnie od tego, czy jest podatnikiem czynnym, zwolnionym przedmiotowo, czy też podmiotowo), a transakcja dokonywana była przez podatnika, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, bądź też dostawa nie była objęta zwolnieniem określonym w art. 43 ust. pkt 2 ustawy o VAT (sprzedawany odpad przetwarzalny nie może być towarem używanym w rozumieniu tego przepisu). Tak więc w sytuacji zakupu złomu od osoby prywatnej podatnik-nabywca nie będzie rozliczał podatku należnego od takiej transakcji.

Obowiązek podatkowy u nabywcy

Rozstrzygnięcia wymaga kiedy u nabywcy powstanie obowiązek podatkowy przy nabyciu odpadów przetwarzalnych. Kwestia ta uregulowana jest w art. 19 ust. 20 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem przepisy art. 19 ust. 1-4, 11, 13 pkt 1 lit. a i pkt 3 oraz ust. 16-17 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca. Wyżej wymieniony przepis wskazuje, że w takiej sytuacji obowiązek podatkowy przy nabyciu odpadów przetwarzalnych powstanie zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 19 ust. 4 lub art. 19 ust. 11 ustawy o VAT.

W myśl art. 19 ust. 4 ustawy o VAT jeżeli dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru. Natomiast w świetle art. 19 ust 11. ustawy o VAT jeżeli przed wydaniem towaru otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Powyższe przepisy wskazują, że obowiązek podatkowy u nabywcy będzie powstawał z najpóźniej z datą wystawienia faktury przez dostawcę, jeżeli faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dniu licząc od dnia wydania towaru (nie licząc jednak tego dnia wydania towaru), bądź też z momentem dokonania przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty, o ile zostanie ona dokonana przez nabywcę przed datą wydania towarów na jego rzecz.

W sytuacji, w której sprzedawca nie wystawi faktury w terminie owych 7 dni, lub też faktura zostanie wystawiona z opóźnieniem, to u nabywcy (wobec braku dokonania przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty) powstanie obowiązek podatkowy w 7 dniu od dnia wydania towaru, lecz nie wcześniej.

Jak ma się zachować nabywca w sytuacji, gdy dostawca wystawi fakturę przed datą wydania towaru, a faktura ta nie dokumentuje otrzymanej zaliczki. W takiej sytuacji nabywca powinien poczekać na wydanie towaru lub też na dokonanie na rzecz dostawcy przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty. Obowiązek podatkowy nie powstanie więc z datą wystawienia przez sprzedawcę faktury przed dostawą, lecz z datą uiszczenia przez nabywcę przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty, albo powstanie w 7 dniu od daty wydania towaru. Analogicznie wypowiedział się w tej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 12 sierpnia 2010 r. Nr ITPP2/443-449a/10/EŁ.

Obowiązek podatkowy u dostawcy.

Pomimo tego, że dostawca będący podatnikiem nie rozlicza podatku należnego powinien rozliczyć ww. czynność w ewidencji i deklaracji podatkowej. Czynność dostawy odpadów przetwarzalnych u dostawcy winna być wykazana analogicznie jak opodatkowane dostawy innych towarów (z wyłączeniem przypadków dostaw towarów, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z przepisami szczególnymi, np. art. 19 ust. 13 pkt 1, 3, czy pkt 6 ustawy o VAT). Oznacza to, że dostawca rozpozna w ewidencji i deklaracji podatkowej obowiązek podatkowy od sprzedaży odpadów z chwilą otrzymania przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty od nabywcy, jeśli zaś nie otrzyma zaliczki przed wydaniem towaru momentem powstania obowiązku podatkowego będzie data wystawienia faktury dokumentującej dostawę, o ile zostanie wystawiona w terminie 7 dni od daty wydania towaru. Jeżeli dostawca nie wystawi faktury w terminie obowiązek podatkowy powstanie w 7 dniu od dnia wydania towaru.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.