Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki na poczet eksportu towarów
16 sierpnia 2011

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji z dnia 13 maja 2011 r. Nr ILPP4/443-150/11-3/ISN rozstrzygnął, kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki na poczet eksportu towarów w przypadku, gdy wywóz towarów nie nastąpił w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania zaliczki.

Z takim pytaniem do organu podatkowego zwrócił się podatnik prowadzący działalność w zakresie produkcji, dostawy i serwisu silników indukcyjnych i synchronicznych oraz generatorów synchronicznych. Produkcja ww. wyrobów trwa od 3 miesięcy do 1,5 roku. W dniu 16 lipca 2010 r. zgodnie z umową podatnik otrzymał zaliczkę eksportową w wysokości 30% zamówienia, która została wykazana w deklaracji VAT za miesiąc lipiec 2010 r. w poz. 32 ze stawką 0%. Stosownie do umowy, termin realizacji upływa w grudniu 2011 r. W miesiącu styczniu 2011 r. minął termin 6 miesięcy od dnia otrzymania zaliczki. W ocenie podatnika wykazana w deklaracji za lipiec 2010 r. zaliczka powinna zostać skorygowana za ten miesiąc wraz z wycofaniem tej transakcji z rejestru VAT za lipiec 2010 r. Dla celów podatkowych sprzedaż ta zostanie rozliczona w miesiącu zakończenia produkcji i wystawienia końcowej faktury sprzedaży. Podatnik uważa, że obowiązek podatkowy nastąpi w dopiero w momencie wydania towaru.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Stwierdził, że na mocy art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - art. 19 ust. 4 ustawy. Z kolei art. 19 ust. 11 ustawy stanowi, iż jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio w przypadku eksportu towarów, jeżeli wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności - art. 19 ust. 12 ustawy.

Z cytowanego przepisu art. 19 ust. 12 ustawy wynika zatem, iż w sytuacji gdy wywóz towaru będącego przedmiotem eksportu na poczet którego podatnik otrzymał już część należności, nie nastąpi w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania tej zaliczki (przedpłaty, zadatku, raty) nie powstanie obowiązek podatkowy.

Organ podatkowy stwierdził, że, co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje w chwili wydania towaru (art. 19 ust. 1 ustawy). W ustawie przewidziano jednak odstępstwo od tej reguły, dotyczące otrzymania częściowej zapłaty przed wydaniem towaru. Obowiązek podatkowy w tym przypadku, powstaje z chwilą otrzymania częściowej należności (art. 19 ust. 11 ustawy). Powyższą zasadę stosuje się także do eksportu towarów, pod warunkiem jednak, że wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności (art. 19 ust. 12 ustawy). Natomiast w sytuacji, gdy wywóz towarów na poczet których otrzymano zaliczkę, nie nastąpi w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia jej otrzymania, obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki na poczet eksportu towarów nie powstanie, ze względu na niespełnienie przesłanki o której mowa w art. 19 ust. 12 ustawy.

Ostatecznie, gdy eksport towarów, na poczet którego otrzymano zaliczkę nie nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania zaliczki, jej otrzymanie nie rodziło powstania obowiązku podatkowego wynikającego z przepisów art. 19 ust. 11 i ust. 12 ustawy o VAT. W konsekwencji, wykazana wcześniej sprzedaż towarów ze stawką 0% powinna zostać skorygowana w drodze korekty deklaracji i zmniejszona do „0” w rozliczeniu za miesiąc, w którym został wykazany obowiązek podatkowy w tym zakresie, czyli w miesiącu lipcu 2010 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej zaliczki na poczet eksportu towarów w przypadku, gdy wywóz towarów nie nastąpił w terminie 6 miesięcy od dnia jej otrzymania, powstanie na zasadach ogólnych, w terminie przewidzianym dla czynności eksportu towarów (z chwilą wydania towaru). Natomiast uwidoczniona w deklaracji wartość z tytułu eksportu towarów powinna uwzględniać kwotę otrzymanej zaliczki, o której wartość skorygowana zostanie deklaracja podatkowa VAT-7 za lipiec 2010 r.

pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.