Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą zaliczki na poczet dywidendy w estońskim CIT
4 września 2022
Spółki, które wybrały opodatkowanie estońskim CIT w 2022 roku dokonują w wielu przypadkach wypłat zaliczek na poczet dywidendy swoim udziałowcom. W standardowej sytuacji rozliczenie pomiędzy spółką a jej udziałowcami z tytułu wypłaty dywidendy w danym roku obrotowym następuje po zakończeniu danego roku. Niemniej jednak kodeks spółek handlowych umożliwia wypłaty zaliczek na poczet dywidendy na rzecz udziałowców w ciągu roku. Estoński CIT również nie wyłącza możliwości wynikających z ksh czy też z umowy spółki, takich jak np. wypłata zaliczek na poczet zysku. Każda zaliczka wypłacona udziałowcowi lub akcjonariuszowi powinna zostać objęta późniejszą uchwałą o podziale zysku, w przeciwnym przypadku będzie ona podlegać zwrotowi do spółki.

Spółki, które dokonują wypłaty należności z tytułu podzielonych zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są obowiązane jako płatnicy pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 30a ust. 19 (art. 41 ust. 4ab ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.). Tym bardziej, że podatnik opodatkowany ryczałtem jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie przepisów o rachunkowości w sposób zapewniający prawidłowe określenie w kapitale własnym kwoty zysków niepodzielonych i kwoty zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w latach opodatkowania ryczałtem. Co bardzo istotne, jedynie precyzyjne wyodrębnienie zysków i strat sprzed wejścia do systemu ryczałtu od dochodów spółek umożliwi pobranie podatku we właściwej wysokości.

W przypadku wypłat na rzecz udziałowca zaliczek na poczet dywidendy zryczałtowany podatek dochodowy od tych zaliczek, obliczony zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT i pobierany przez spółkę jako płatnika, będzie mógł w momencie wypłat zaliczek na poczet dywidendy zostać pomniejszony o część ryczałtu zapłaconego przez spółkę na podstawie art. 30a ust. 19 ustawy o PIT, jeżeli zaliczki te będą dotyczyły zysków pochodzących z okresu opodatkowania ryczałtem wyodrębnionych w kapitale własnym spółki.

Przykładowo, w przypadku podziału zysku, spółka - jako mały podatnik CIT, który korzystałby ze stawki ryczałtu od dochodów spółek w wysokości 10% - miałaby obowiązek pomniejszenia zaliczek na podatek dochodowy udziałowców o kwotę stanowiącą 90% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału danego udziałowca w zysku spółki i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego spółki. (stanowisko zaprezentowane m.in. przez Dyrektora KIS z 2 czerwca 2022 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.176.2022.1.MR).

Z art. 28t ust. 1 pkt 1 ustawy CIT wynika, że termin zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku upływa 20 dnia siódmego miesiąca roku podatkowego. A więc jeżeli uchwała o podziale zysku lub wypłacie zaliczki na podatek zostanie podjęta po 20. dniu siódmego miesiąca roku podatkowego, to z wyjaśnień organów podatkowych wynika, że w przypadkach takich nie można przyjąć, że termin upływa 20. dnia siódmego miesiąca następnego roku podatkowego (m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5.05.2022 r., 0111-KDIB1-1.4010.67.2022.4.BS). Jeśli spółka wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy po upływie terminu płatności, który upłynął 20 lipca 2022 r., w konsekwencji będzie obowiązana do jak najszybszej wpłaty ryczałtu wraz z odsetkami za zwłokę. Jest to stanowisko organów nie do końca zrozumiałe i oczywiście niekorzystne dla podatników, dlatego w przypadku wypłat dywidend po tym terminie zalecane jest wystąpienie o swoją interpretację indywidualną dla uniknięcia ryzyk zapłaty odsetek od podatku.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.