Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Obowiązki spółki jako płatnika przy wypłatach dla rady nadzorczej
28 listopada 2021
Wielkimi krokami zbliża się termin rozliczenia podatku PIT od strony płatników za 2021 rok. Jednocześnie w tym samym terminie zaczną obowiązywać zmiany podatkowe wprowadzone przez Polski Ład. Płatnicy mają mało czasu na przygotowanie rocznych deklaracji PIT-4R i PIT-11. Weryfikacje płatności warto rozpocząć już na początku grudnia, szczególnie związanych z mniej typowymi wydatkami takimi jak wydatki dla członków Rad Nadzorczych.

Należności uzyskane z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Niektóre z tych przychodów korzystają ze zwolnienia od podatku (np. diety na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ww. ustawy). Ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT, wyodrębnił dwa rodzaje podróży: „podróż służbową” oraz „podróż osoby niebędącej pracownikiem”. Podróżą jest dojazd osób należących do składu Rad Nadzorczych na posiedzenia Rady, z miejscowości położonych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba osoby prawnej, jeśli posiedzenia odbywają się w tej miejscowości lub dojazd na posiedzenia w innej niż siedziba osoby prawnej miejscowości.

A więc przychody członka Rady Nadzorczej spółki z tytułu pokrywanych przez spółkę kosztów podróży, w szczególności diet, kosztów dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej oraz zakwaterowania, związanych z udziałem członków w pracach Rady Nadzorczej do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w  sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, a spółka jako płatnik nie jest zobowiązana z tego tytułu do pobrania zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ustawy o PIT. Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor KIS w dniu 5 czerwca 2020 r. znak: 0115-KDIT2.4011.276.2020.1.MD.

Warto tutaj dla celów dowodowych wyposażyć spółkę w druki, które mają obowiązek wypełniać członkowie Rad Nadzorczych w celu wskazania dokładnych parametrów podróży. Zalecane są m.in. następujące dane: imię i nazwisko, miejscowość, do której się udaje (miejscowość, gdzie odbywa się posiedzenie rady nadzorczej), cel podróży, czas podróży, dokładne określenie środka lokomocji.

Sądy administracyjne wskazują również na możliwość zwrotu kosztów dojazdu prywatnym samochodem osobowym członka rady nadzorczej z miejscowości zamieszkania do siedziby spółki jako zwolnione z podatku dochodowego (wyrok WSA w Warszawie z 16 maja 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 1848/18). Jednak należy przy rozliczeniu pamiętać o limitach zwolnienia. Przepisy ustawy o PIT odsyłają w tej sprawie do rozporządzenia ministra pracy w sprawie podróży służbowych. Są tam określone kwoty przysługujących świadczeń. Jeśli spółka wypłaci więcej, nadwyżka jest opodatkowana.


dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy


Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.