Zapraszamy do kontaktu

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Ochrona środowiska, Gospodarka odpadami
Ochrona środowiska w firmie ,,krok po kroku"

Szkolenie pt.: „Ochrona środowiska w firmie „krok po kroku” to kompendium wiedzy, które ma na celu przedstawienie uczestnikom szkolenia najbardziej aktualnych obowiązków i wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska w obszarach: gospodarki odpadami, emisjami do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej. Zaprezentowana zostanie sprawozdawczość związaną z korzystaniem ze środowiska oraz obowiązek wnoszenia opłaty produktowej, opłaty za wprowadzanie opakowań wraz z produktem na rynek, baterii, akumulatorów, opłaty recyklingowej. Podjęty zostanie temat funkcjonowania bazy BDO i KOBIZE.

Szkolenie usystematyzuje wiedzę uczestników na temat spełniania obowiązków i wymagań w zakresie ochrony środowiska i pomoże w ich regulacji wewnątrz organizacji.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się czynnie tematem ochrony środowiska w firmie i dla osób początkujących i tych, którzy chcą swoją wiedzę na ten temat pogłębić.

Prowadzący:
Zofia Klaszyńska

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony expert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach: emisja gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz: KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, Weryfikator systemu EMAS, Specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska. Prowadząc własną firmę konsultingową na co dzień spotyka się z przedsiębiorcami, którym poprzez audyty, szkolenia i udział w kontrolach pomaga w spełnianiu wszystkich aktualnych wymogów ochrony środowiska.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

29 września 2022

09.30 - 14.30

Zobacz >>

24 listopada 2022

09.30 - 14.30

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

WSTĘP:

Wprowadzenie do aktów prawnych regulujących tematykę ochrony środowiska w firmie.

OBSZARY OCHRONY ŚRODOWISKA W ORGANIZACJI:

I. GOSPODARKA ODPADAMI:

 • Pozwolenie na wytwarzanie/przetwarzanie odpadów - charakterystyka.
 • Zasady klasyfikacji odpadów, charakterystyka odpadów niebezpiecznych.
 • Zasady prowadzenia prawidłowej ewidencji odpadowej w BDO.
 • Ustawa z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw - nowe wytyczne.
 • Zasady magazynowania odpadów - nowe zasady magazynowania od 01.01.2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dania 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.
 • Sprawozdawczość w zakresie wytwarzania, przetwarzania odpadów i gospodarowania odpadami.

1. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

 • Obowiązki producentów, importerów, eksporterów opakowań i produktów w opakowaniach.
 • Zasady ewidencji opakowań wprowadzonych na rynek Polski w drodze importu produktów; zakup opakowań w Polsce.
 • Producenci opakowań - zasady ewidencjonowania produktów i opakowań.
 • Export opakowań wraz z produktem na teren Niemiec - ustawa Verpack G - LUCID.
 • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.
 • Wniosek o udzielenie pomocy de minimis.
 • Opłata recyklingowa za wprowadzanie toreb foliowych.
 • Opłaty za wprowadzanie produktów i opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
 • Obowiązkowa rejestracja w BDO Podmiotów, którzy wprowadzają produkty i opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
 • Opłata SUP, ROP, Plastics Tax.

3. Wprowadzanie produktów na rynek Polski i zagraniczny:

 • Zasady ewidencji wprowadzanych produktów na rynek Polski w drodze importu.
 • Producenci produktów (oleje, smary, opony) - zasady ewidencji produktów.
 • Ewidencja produktów wysyłanych na rynki zagraniczne.
 • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.

4. Wprowadzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynek Polski i zagraniczny:

 • Zasady ewidencji wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na rynek Polski w drodze importu.
 • Grupy sprzętowe wprowadzanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Ewidencja dla Producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.

5. Wprowadzanie baterii i akumulatorów:

 • Zasady ewidencji wprowadzonych baterii i akumulatorów na rynek Polski w drodze importu.
 • Rodzaje baterii i akumulatorów.
 • Ewidencja dla Producentów baterii i akumulatorów.
 • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/umowy z Organizacjami Odzysku.

6. Wprowadzanie substancji/odpadów niebezpiecznych na rynek Polski:

 • Rozporządzenie REACH i CLP.
 • Opłata produktowa/Kampanie Edukacyjne/ organizacja samorządu gospodarczego.

7. Transport odpadów:

 • Nowe wymagania dla transportujących odpady.
 • Dokumentacja transportowa w BDO i dokumenty potwierdzające odbiór odpadów od Podmiotów zwolnionych z ewidencji i osób fizycznych.

II. EMISJE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA:

 • Zgłoszenie/Pozwolenia emisyjne.
 • Emisje do środowiska - zorganizowane/niezorganizowane,
 • Sprawozdawczość związana z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza.
 • Raportowanie w KOBIZE, CRO.

III. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA:

 • Pozwolenie wodno-prawne.
 • Sprawozdawczość związana z wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

IV. SANKCJE i KARY

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.