Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Szkolenia lokalne
Ochrona środowiska w pigułce, w tym najnowsze zmiany w gospodarce odpadami obowiązujące po 1 stycznia 2020 r.
 18 czerwca 2020

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Omówienie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw:

 • ograniczenie czasu magazynowania odpadów,
 • monitoring wizyjny obejmujący miejsca magazynowania odpadów,
 • zmiany w ramach zezwoleń na zbieranie odpadów (pojemność miejsc magazynowych, tytuł prawny),
 • nowe wymagania dla wszystkich zbierających i przetwarzających odpady (np. zabezpieczenie roszczeń),
 • czas na zmianę decyzji,
 • nowe organy opiniujące: WIOŚ, wójt, burmistrz, prezydent, Państwowa Straż Pożarna – operat przeciwpożarowy,

2. Prawo ochrony środowiska – przepisy związane z gospodarką odpadami/opłaty środowiskowe:

 • podmioty zobowiązane do uiszczania opłat,
 • terminy wnoszenia opłat,
 • rodzaje działalności podlegające opłatom i sprawozdawczości,
 • jak naliczamy opłaty za rok 2019
 • sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i nie wniesienie właściwej opłaty,
 • zwolnienia z obowiązku przesyłania wykazów,
 • decyzje administracyjne wymierzające wysokość opłat za korzystanie ze środowiska,
 • opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia,
 • rodzaje korzystania ze środowiska wymagające pozwolenia i zgłoszenia,
 • przedawnienie obowiązku opłatowego; jak długo należy przechowywać dokumentację.

3. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - rodzaje źródeł podlegających opłatom:

 • źródła niewymagające pozwolenia, w tym: kotły małej mocy, środki transportu, urządzenia klimatyzacyjne, malowanie,
 • KOBiZE

4. Administracyjne kary pieniężne -  kiedy grożą przedsiębiorcy?
   
5. BDO i Rejestr – kiedy kończy się termin rejestracji:

 • wypełnianie formularza rejestrowego, aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru,
 • kto i w jakim terminie musi uzyskać wpis do rejestru,
 • wpis do rejestru z urzędu lub na wniosek,
 • stawki opłaty rejestrowej i rocznej.

6. Ewidencja odpadów i dokumenty stosowane na jej potrzeby:

 • obowiązki w zakresie ewidencji odpadów wynikające z przepisów ustawy o odpadach,
 • obowiązujące druki ewidencji odpadów,   
 • nowe zasady prowadzenia ewidencji – od 2020 r.

7. Sprawozdawczość odpadowa – zbiorcze zestawienie danych o odpadach.

8. Kontrola w firmie (analiza przykładowych sytuacji):

 • otrzymanie zawiadomienia o kontroli,
 • upoważnienie do udzielania wyjaśnień,
 • przygotowanie dokumentacji,
 • oględziny,
 • wyjaśnienia do protokołu,
 • podpisanie protokołu lub odmowa podpisania,
 • skutki administracyjne i finansowe stwierdzonych naruszeń.

9. Pytania i odpowiedzi oraz indywidualne konsultacje.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Tematyka: Gospodarka odpadami
Data szkolenia: 18 czerwca 2020
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Katowice, Vienna House Easy Katowice, ul. Sokolska 24
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
PROWADZĄCY SZKOLENIE

Sabina Kościsz

Specjalizuje się w gospodarce odpadami i Prawie ochrony środowiska; absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz studiów Podyplomowych na AGH i PK w zakresie gospodarki odpadami. Dodatkowo roczne studia podyplomowe na AE w Krakowie w zakresie systemów ISO . Ekspert ochrony środowiska z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska, w tym projektów w zakresie edukacji ekologicznej dla jednostek samorządowych. Koordynuję i przeprowadzam audyty środowiskowe. Posiadam długoletnie, doświadczenie jako główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Prywatnie menadżer d/s ochrony środowiska, biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno-ściekowej, mediator w administracji.

Krajowa Izba Podatkowa zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 31 95 lub na adres e-mail szkolenia@izbapodatkowa.pl.