Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Od 2020 r. kasa fiskalna w telefonie
14 sierpnia 2019
Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji w dniu 12 sierpnia 2019 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Podstawą wydania rozporządzenia jest art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania, oraz sposób ich używania, w tym sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy ich użyciu, sposób zakończenia ich używania w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas oraz szczególne przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk przy zastosowaniu tych kas – uwzględniając potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu lub nieprawidłowemu prowadzeniu ewidencji sprzedaży przez podatników oraz zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych, a także bezpiecznego przesyłania tych danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas, konieczność zapewnienia nabywcy prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów i usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość sprawdzenia przez niego prawidłowości zaewidencjonowania sprzedaży i wystawiania dowodu potwierdzającego jej dokonanie oraz optymalne dla danego rodzaju sprzedaży rozwiązania techniczne dla tych kas.

W projekcie projektuje się wprowadzenie możliwości stosowania przez podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych od VAT kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Projekt rozporządzenia określa wymagania techniczne dla kas mających postać oprogramowania oraz sposób ich używania. Przepisy mają na celu zmniejszenie kosztów wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz usprawnienie procesów rejestracji i kontroli sprzedaży detalicznej w czasie rzeczywistym. Mobilne kasy mające postać oprogramowania stanowić mają alternatywę dla obecnie użytkowanych kas rejestrujących. Kasy te, tak jak kasy on-line, będą posiadały funkcję przesyłania danych do systemu teleinformatycznego (Centralnego Repozytorium Kas)  za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. Pozwoli to na ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania.

Należy dodać, że kasy rejestrujące mające postać oprogramowania będą również musiały drukować paragon fiskalny. Utrudni to na pewno korzystanie z takich kas, bowiem telefon komórkowy lub inne podobne urządzenie z wgranym oprogramowaniem dotyczącym kas będzie musiało być podłączone do drukarki, która będzie drukowała paragony wydawane klientom. Rozporządzenie nie wprowadza żadnych przepisów umożliwiających przesyłanie klientom paragonów w formie elektronicznej np. w mailem.

Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.