Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Od 2020 r. nowa klasyfikacja PKWiU w podatkach dochodowych
1 sierpnia 2019
Ustawy o podatkach dochodowych, jak i ustawa VAT w swojej treści odwołują się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Obecnie (w 2019 r.) do celów podatkowych stosuje się klasyfikację PKWiU 2008, pomimo faktu, że dla celów statystycznych wykorzystuje się PKWiU 2015 r., która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. PKWiU 2015 została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676). Bazuje ona na podstawie, obowiązującej w Unii Europejskiej, znowelizowanej wersji Klasyfikacji Produktów według Działalności.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 2440) dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej, a także celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług PKWiU wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), znajduje zastosowanie do dnia 31 grudnia 2019 r.

Jak wynika z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw PKWiU 2008 dla celów VAT będzie stosowana do końca marca 2020 r. Natomiast od kwietnia 2020 r. będzie stosowana PKWiU 2015 dla identyfikacji usług, natomiast dla towarów będzie obowiązująca Nomenklatura Scalona (CN).

W świetle projektu z dnia 24 lipca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne od 1 stycznia 2020 r. dla celów ww. podatków dochodowych obowiązująca stanie się PKWiU 2015, która zastąpi PKWiU 2008.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do ww. projektu ustawy: projekt ustawy nie wprowadza zmian o charakterze merytorycznym, tj. założeniem projektu jest, by wejście w życie nowych przepisów nie wpłynęło w żaden sposób na zmianę statusu prawnopodatkowego podatników. Celem projektu jest jedynie przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań PKWiU, bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych.

Chociaż rzeczywiście projekt ustawy nie wprowadza zmian to jednak w szczegółach może się okazać, że pewne kategorie czynności (towarów lub usług) wykonywanych przez podatników „wypadły” z określonych grupowań i nie są objęte podatkowymi preferencjami w zakresie opodatkowania kartą podatkową, czy ryczałtem ewidencjonowanym. W mojej ocenie pośrednio potwierdza to art. 4 ww. ustawy, zgodnie z którym: Przepisy ustaw zmienianych w art. 1–3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Mimo więc zapewnień ze strony Ministerstwa Finansów, że zmiany mają jedynie dostosowawczy charakter warto samemu sprawdzić kody PKWiU 2008 i ich przełożenie na kody PKWiU 2015 w celu upewnienia się, że dana usługa lub towar będzie zawarta w znowelizowanych ustawach o podatkach dochodowych.

Klucze powiązań pomiędzy PKWiU 2008 a PKWiU 2015 oraz pomiędzy PKWiU 2015 a PKWiU 2008 można pobrać ze strony Głównego Urzędu Statystycznego: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html

Należy również dodać, że zapewne nastąpi konieczność aktualizacji przez podatników programów komputerowych w zakresie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.