Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Odliczenie VAT od podatnika niezarejestrowanego jako VAT czynny
15 lutego 2019
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z dnia 8 lutego 2019 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.848.2018.3.JM rozstrzygnął, czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur wystawionych przez kontrahenta, który nie był podatnikiem VAT czynnym.

Z pytaniem do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który nabył we wrześniu 2018 r. od krajowego kontrahenta opodatkowane VAT towary wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Kontrahent wystawił Podatnikowi faktury VAT z wykazanym podatkiem należnym. Podatnik sprawdził swojego kontrahenta w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz dane z wpisu w rejestrze REGON w Głównym Urzędzie Statystycznym. W wyniku weryfikacji na portalu podatkowym prowadzonym przez Ministerstwo Finansów statusu kontrahenta okazało się, że nie jest on zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Rejestracja kontrahenta jako podatnika VAT czynnego nastąpiła dopiero w połowie października 2018 r. Przed tą datą kontrahent nie był zarejestrowany jako VAT czynny, korzystał bowiem ze zwolnienia podmiotowego. 

Podatnik zadał następujące pytanie, czy przysługuje mu prawo do odliczenia kwot VAT zawartych w fakturach otrzymanych od kontrahenta, który w momencie wystawienia faktur był podmiotem, ale nie zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Zdaniem Podatnika niedopełnienie formalności rejestracyjnych przez kontrahenta nie powinno skutkować dla Podatnika brakiem odliczenia podatku VAT wykazanego w przedmiotowych fakturach.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Podatnika za prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że prawo do odliczenia podatku naliczonego jest podstawowym i fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z konstrukcji podatku od towarów i usług jako podatku od wartości dodanej. Potwierdzają to regulacje Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r). Odliczenie przysługuje jedynie w odniesieniu do podatku powstałego w wyniku czynności wykonanej przez innego podatnika, a dla realizacji tego prawa konieczne jest posiadanie faktury wystawionej zgodnie z art. 220, art. 236, art. 238, art. 239 i art. 240 Dyrektywy. Sama faktura nie tworzy prawa do odliczenia podatku w niej wykazanego. Prawo do odliczenia przysługuje zatem wówczas, gdy podatek naliczony związany jest z faktycznie dokonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Organ podatkowy zauważył, że kontrahent mimo braku rejestracji jako podatnik VAT czynny złożył deklarację Vat-7 za miesiąc wrzesień 2018 r., w której wykazał wartość sprzedaży netto i podatek należny. Zgodnie z urzędowym potwierdzeniem odbioru /UPO/ kontrahent złożył deklarację w dniu 24.10.2018 r. a płatności dokonał 25.10.2018 r. na konto Urzędu Skarbowego.

Wobec powyższego oraz mając na uwadze, że czynności udokumentowane wskazanymi we wniosku fakturami były opodatkowane właściwą stawką podatku VAT a Podatnik nabyte od kontrahenta towary wykorzystywał do czynności opodatkowanych, Podatnikowi stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych przez kontrahenta, za okresy gdy dokonując dostaw towarów na rzecz Podatnika, kontrahent zachowywał się jak podatnik podatku VAT, pomimo że nie figurował w rejestrze podatników VAT czynnych. Ponadto kontrahent, złożył deklarację VAT-7 za okres, gdy nie był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i w ww. deklaracji wykazał podatek należny wynikający z faktury wystawionej w tym okresie.

Wobec powyższego organ podatkowy uznał stanowisko Podatnika za prawidłowe.

oprac.: Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.