Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Odliczenie VAT od podatnika niezarejestrowanego jako VAT czynny
1 marca 2019
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z dnia 21 lutego 2019 r. nr 0115-KDIT1-2.4012.931.2018.1.AJ rozstrzygnął, czy po wykupie samochodu z leasingu operacyjnego przeznaczonego na cele prywatne późniejsza jego sprzedaż nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Z pytaniem do organu podatkowego zwrócił się Podatnik, który zawarł umowę leasingu operacyjnego. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy z możliwością wykupu samochodu po zakończeniu okresu umowy. W okresie leasingu Podatnik odliczał 50% VAT z każdej faktury otrzymanej od leasingodawcy oraz z faktur dotyczących wydatków eksploatacyjnych i serwisowych dotyczących samochodu. Pozostała kwota każdej faktury stanowiła podatkowe koszty uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Po zakończeniu umowy leasingu faktura potwierdzająca wykup samochodu będzie wystawiona na kwotę ok. 850 zł brutto na Podatnika.

Podatnik postanowił nie wykorzystywać tego samochodu do końca umowy leasingowej do celów prowadzonej działalności gospodarczej a jedynie do celów prywatnych, dlatego nie będzie ujmować ostatnich rat leasingowych w kosztach i odliczać z nich podatku naliczonego i nie ujmie faktury dotyczącej wykupu w kosztach podatkowych ani ewidencji środków trwałych i nie odliczy w deklaracji VAT-7 podatku naliczonego z niej wynikającego.

Podatnik zadał następujące pytanie, czy sprzedaż takiego samochodu z majątku prywatnego spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Zdaniem Podatnika sprzedaż poleasingowego samochodu nie ujętego w środkach trwałych i przeznaczonego od razu po wykupie na cele prywatne bez ujmowania w księgach , nie podlega opodatkowaniu VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko Podatnika za prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, że dostawa towarów, co do zasady, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas, gdy czynność ta jest wykonywana odpłatnie.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów – w art. 7 ust. 2 ustawy.

Na mocy art. 7 ust 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  • wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym do określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

W kontekście powyższego, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Zatem w sytuacji, gdy po wykupie przedmiotowego samochodu przeznaczonego na cele prywatne nastąpi jego sprzedaż, to czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ realizując ją sprzedający nie wystąpi w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.