Zapraszamy do kontaktu

KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Odliczenie VAT przy poniesionych wydatkach w ramach zobowiązań gwarancyjnych
19 maja 2023
Podatnicy zawierając kontrakty z nabywcami towarów każdorazowo dokonują stosownych wyliczeń i kalkulacji kosztów związanych z dostawą towaru, uwzględniają w nich również ryzyko zgłoszenia reklamacji przez klientów. Również aspekt związany z potencjalnymi kosztami za czynności naprawcze w ramach udzielanej przez podatnika gwarancji wpływa na finalną kwotę (cenę sprzedaży) towaru, która zostaje zafakturowana. Przysługujące nabywcy uprawnienia z tytułu gwarancji bądź rękojmi są nierozerwalnie związane z transakcją sprzedaży i jako forma zabezpieczenia interesów nabywcy stanowią element stosunku prawnego, jaki łączy sprzedawcę i kupującego.

Fakt udzielenia gwarancji przez podatnika (oraz kosztów z nią związanych) stanowi zwykle element cenotwórczy przy dokonywanej dostawie towaru. Oznacza to, że kwota z tytułu ewentualnych napraw gwarancyjnych zostaje wliczona w ogólną cenę towaru (skalkulowana wartość tych napraw odpowiednio powiększa cenę sprzedaży towaru), która została zafakturowana. Od tak określonej ceny podatnik reguluje podatek VAT należny z tytułu dostawy towaru.

Późniejsza ewentualna zamiana towaru (czy np. części zamiennych do niego) nie stanowi odrębnej dostawy, ale służy realizacji obowiązków umownych podmiotu i jest elementem uprzednio dokonanej dostawy towaru na rzecz nabywcy, opodatkowanej już podatkiem VAT. Podatnik/ Sprzedawca przy wymianie towaru ponosi wydatki, z których przysługuje mu prawo do odliczenia VAT. Wymiana stanowi jedynie realizację zobowiązań z tytułu rękojmi bądź udzielonej gwarancji mających na celu zapewnienie nabywcy możliwości korzystania z towaru zamiennego w przypadku, gdy pierwotny okazał się wadliwy. Świadczenia te nie mogą być więc traktowane jako dodatkowe świadczenia dokonywane na rzecz nabywcy rzeczy w oderwaniu od transakcji sprzedaży rzeczy. Wykonanie tych czynności stanowi dalszą część uprzednio wykonanego pierwotnego świadczenia (stanowisko zaprezentowane m.in., w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 15 października 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.451.2018.1.JF).

A więc, wykonywane nieodpłatnie przez podatnika usługi naprawy lub wymiany wadliwej części w ramach zobowiązań gwarancyjnych nie stanowią odrębnej czynności. Skoro koszty poniesione przez podatnika jako sprzedawcę w związku z naprawą lub wymianą części w związku z realizacją ustaleń umownych dotyczących gwarancji, w oparciu o stosowne wyliczenia są szacowane i wliczane w cenę sprzedaży towaru, to stanowią element uprzednio dokonanej dostawy tego towaru i opodatkowanej już podatkiem VAT.

Podatnik jako dostawca towaru wykorzystuje zakupione w kraju, na terenie UE lub importowane części do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Tym samym przesłanki wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy są spełnione, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu czy importu części do reklamowanego towaru w ramach zobowiązań gwarancyjnych (stanowisko zaprezentowane m.in., w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 17 listopada 2021 r, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.597.2021.2.KW.

Natomiast sama wymiana wadliwego towaru na nowy w ramach gwarancji lub rękojmi jest czynnością wyłączoną spod działania ustawy o VAT. Nie jest to to dostawa towarów w rozumieniu przepisów ustawy. Sprzedający nie ma zatem obowiązku dokumentowania tej czynności fakturą, a wydanie towaru powinien potwierdzić dokumentem wewnętrznym.

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.