Zapraszamy do kontaktu

SZKOLENIA W POLSCE
KATEGORIE SZKOLEŃ
Aktualności podatkowe
Odwrotne obciążenie przy nabyciu usług budowlanych częściowo refakturowanych
26 października 2018
W dniu 19 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie sygn. akt III SA/Wa 2956/17, w którym rozstrzygnął kwestie zastosowania odwrotnego obciążenia do usług budowlanych, które następnie będą refakturowane.

Spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Spółka wskazała, że jest zarządcą infrastruktury kolejowej i prowadzi działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w zakresie odpłatnego udostępniania linii przewoźnikom kolejowym. W ramach prowadzonej działalności Spółka buduje i modernizuje infrastrukturę kolejową.

W związku z budową lub modernizacją infrastruktury występują sytuacje, w których inwestycja Spółki koliduje z inwestycjami innych podmiotów, drogami, liniami energetycznymi, wodociągami lub innymi budowlami. W takich okolicznościach Spółka dokonuje przebudowy infrastruktury należącej do osób trzecich. W związku z prowadzonymi inwestycjami na infrastrukturze występują również przypadki, w których Spółka wykonuje czynności odpowiadające usługom wymienionym w załączniku nr 14 do ustawy (faktyczne wykonanie tych usług Spółka powierza usługodawcom specjalizującym się w wykonaniu robót), których kosztami obciąża właściciela/zarządcę infrastruktury, która pozostaje w kolizji z inwestycją Spółki.

Wątpliwości Spółki dotyczyły ustalenia czy w przypadku nabywania usług wymienionych w zał. 14 do ustawy o VAT, których koszty w całości lub w części będą przenoszone na osoby trzecie w związku z budową lub przebudową Infrastruktury, Spółka jest podatnikiem VAT z tytułu nabycia usług i ma obowiązek rozliczyć VAT należny.

Ponadto wątpliwości Spółki dotyczyły obowiązku rozliczania przez Spółkę VAT należnego w ramach odwrotnego obciążenia od całej kwoty netto wynikającej z faktury otrzymanej od wykonawcy, jeżeli nie określi on odrębnie wartości robót przerzucanych przez Spółkę na osoby trzecie, czy też wyłącznie od tej kwoty, która na mocy zawartej umowy ma zostać refakturowana na osoby trzecie.

Zdaniem Spółki, w przypadku nabywania usług budowlanych, których koszty w całości lub w części będą przenoszone na osoby trzecie, w związku z budową lub przebudową Infrastruktury, Spółka nie będzie podatnikiem VAT i nie będzie miała obowiązku rozliczyć VAT należnego z tytułu nabycia tych usług.

Natomiast jeżeli wykonawca nie określi na fakturze odrębnie wartości robót przerzucanych przez Spółkę na osoby trzecie, to wówczas Spółka będzie miała obowiązek rozliczyć VAT należny w ramach odwrotnego obciążenia wyłącznie od kwoty, która na mocy umowy ma zostać refakturowana na osoby trzecie, nie zaś od całej kwoty netto wynikającej z faktury otrzymanej od wykonawcy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

Zdaniem organu w odniesieniu do całości wykonywanych prac wykonawca (wybrany przez Spółkę) działa jako podwykonawca na rzecz Spółki, co obliguje go do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do całości wykonywanych prac. Fakt, że przebudowa infrastruktury wynika z konieczności usuwania kolizji w związku z budową lub modernizacją infrastruktury kolejowej, której zarządcą jest Spółka, nie ma znaczenia. Spółka w umowach zobowiązuje się do wykonania określonych prac budowlanych dotyczących Infrastruktury, należącej do osób trzecich, z którymi podpisuje umowę na wykonanie tych robót (prac). Skoro Spółka nabywa od wybranego wykonawcy usługę związaną z przebudową Infrastruktury to działa względem nabywcy charakterze generalnego wykonawcy, natomiast usługodawcy, którzy świadczą na rzecz Spółki usługi z zał. 14 do ustawy o VAT, są podwykonawcami Spółki.

Spółka będzie miała również obowiązek rozliczyć VAT należny w ramach odwrotnego obciążenia od całej kwoty netto wynikającej z faktury otrzymanej od wykonawcy nawet wówczas, gdy obciąża nabywców częścią kwoty wynikającej z faktury.

Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na ww. interpretację.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ww. wyrokiem oddalił skargę Spółki.

Sąd stwierdził, że w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT ustanowiono fikcję prawną, że jeżeli podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej nie wykonuje samodzielnie usług, lecz we własnym imieniu dostarcza je nabywcy, to podatnik ten usługę tę nabył i następnie usługę tę wyświadczył. Oznacza to, że podmiot świadczący (sprzedający) daną usługę nabytą we własnym imieniu, lecz na rzecz osoby trzeciej traktowany jest najpierw jako usługobiorca, a następnie jako usługodawca tej samej usługi. Przeniesienie ciężaru kosztów na inną osobę nie może być zatem w żaden inny sposób potraktowane niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie. W przypadku, gdy podmiot nabywa usługę, a następnie odsprzedaje ją kontrahentowi w tzw. „stanie nieprzetworzonym”, uznawany jest więc za podatnika, który taką usługę świadczy.

Konsekwencją uznania, że podatnik, który nabywa usługę, a następnie odsprzedaje ją innemu podmiotowi uznawany jest za podatnika, który taką usługę świadczy jest to, że podatnik biorący udział w odsprzedaży usługi wystawia fakturę, która dokumentuje realizację tej usługi (refakturę). W praktyce „refaktura” jest fakturą, którą wystawia podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą, a rzeczywistym nabywcą tej usługi co oznacza, że ostateczne obciążenie nie spoczywa na pierwotnym nabywcy usługi, lecz na jej rzeczywistym konsumencie. Czynność „refakturowania”, której zasadniczym celem jest przeniesienie kosztów danej usługi przez pierwszego nabywcę na rzecz faktycznego jej beneficjenta polega zatem na wystawieniu przez podatnika na rzecz tego beneficjenta faktury (refaktury) dokumentującej wyświadczenie przez podatnika tej samej usługi, którą otrzymał.

Warto też wskazać, że to Spółka w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT nabywa usługi wymienione w załączniku 14 do ustawy o VAT od podwykonawcy i zobowiązana jest właśnie temu podmiotowi zapłacić koszty związane z przebudową infrastruktury w części dotyczącej usunięcia kolizji. Usługi, które wykonuje na jej rzecz podwykonawca, obciążają właściciela/zarządcę infrastruktury, który co do zasady jest inwestorem – właścicielem zarządcą nieruchomości, inaczej Spółka nie miałaby tytułu prawnego do refakturowania tych usług.

Zdaniem Sądu wbrew twierdzeniu Spółki fakt, że w zawartych umowach zobowiązuje się do wykonania określonych prac budowlanych dotyczących Infrastruktury i że część kosztów usług nabytych od podwykonawców jest refakturowana nie powoduje, że Spółka staje się inwestorem - są nimi nabywcy, a wynika to ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej.

W konsekwencji wykonawca działa względem Spółki w charakterze podwykonawcy, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy o VAT, więc nie można podzielić argumentacji Skarżącej zawartej w skardze. Spółka wobec nabytych od podwykonawców usług budowlanych jest podatnikiem VAT zobowiązanym do ich rozliczenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy o VAT, bo nabywa usługę związaną z przebudową Infrastruktury, której właścicielem/zarządcą są nabywcy. Spółka działa względem nabywców w charakterze generalnego wykonawcy.

W ocenie Sądu organ podatkowy prawidłowo stwierdził, że Spółka skarżąca posiada obowiązek rozliczenia VAT od usług wykonanych przez podwykonawców według mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do całości nabywanych od podwykonawców usług.

oprac.: Wojciech Zajączkowski

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.